Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Brak konieczności zawarcia na fakturze VAT informacji o zawartości biokomponentów w sprzedawanym paliwie ciekłym

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie danych zawartych w fakturach VAT dotyczących informacji o rodzaju i ilości biokomponentu zawartego w wyrobie gotowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie danych zawartych w fakturach VAT dotyczących informacji o rodzaju i ilości biokomponentu zawartego w wyrobie gotowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw ciekłych oraz wprowadzaniu ich do obrotu. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku akcyzowego wynajmującym pojemności magazynowe w składach podatkowych o statusie składu magazynowego i produkcyjnego. W przedmiotowym stanie faktycznym paliwa bez dodatku biokomponentów są przedmiotem wewnatrzwspólnotowego nabycia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz są nabywane w kraju również w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Od 1 stycznia 2008r. paliwa z zawartością biokomponentów do 5% będą przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz nabycia w kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2008r. spółka będzie podmiotem obowiązanym do realizowania Narodowego Celu Wskaźnikowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych. Paliwa nabywane w zaistniałym stanie faktycznym i od 1 stycznia 2008r. również będą wprowadzane do składu podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub sprzedawane na parytecie DDU skład podatkowy klientowi w kraju (w procedurze zawieszenia poboru akcyzy). Po dostarczeniu do składu podatkowego produkty magazynowane są i będą we wspólnych zbiornikach terminali paliwowych razem z paliwami należącymi do innych podmiotów. Nie jest bowiem możliwe posiadanie przez każdy podmiot odrębnego zbiornika. Będzie istniała, zatem możliwość mieszania paliw z dodatkiem różnych biokomponentów i różnej ich zawartości, jednakże paliwa znajdujące się w jednym zbiorniku nadal będą spełniały wymagania jakościowe dotyczące paliw ciekłych, (o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200). Jakość paliwa będącego w obrocie prowadzonym przez Wnioskodawcę jest i będzie po 1 stycznia 2008r. sprawdzana na wszystkich etapach łańcucha logistycznego tj. paliwo wraz certyfikatem jakości opuszcza magazyny dostawcy, następnie po przybyciu do bazy paliwowej przed rozładunkiem do zbiornika pobierane są próbki paliwa z cysterny i sprawdzane podstawowe parametry jakościowe. Po weryfikacji paliwo zlewane jest do zbiornika bazy paliw, następnie badana jest jakość na zbiorniku, a wyniki tego badania zostają umieszczone na certyfikacie jakości, który baza paliw dołącza klientowi do dokumentów wydania paliwa z bazy. Badanie jakościowe paliwa w zbiorniku dokonywane jest po każdej nowej dostawie do danego zbiornika. Paliwa przechowywane w jednym zbiorniku mogą być sprzedawane w zbiorniku tj. przeksięgowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub sprzedawane na parytecie FCA poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podmiot sprzedający paliwa ciekłe z dodatkiem biokomponentów (do 5% objętości) będzie zobowiązany do podania na fakturze VAT informacji o ilości i rodzaju biokomponentu dodanego do poszczególnych rodzajów paliw.

Zdaniem Wnioskodawcy nie funkcjonują przepisy, które wymagałyby od Sprzedawcy produktu umieszczania na fakturze VAT informacji o rodzaju i ilości biokomponentu zawartego w produkcie w przypadku gdy zawartość biokomponentu w paliwie ciekłym wynosi do 5% objętości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jak i stanu przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), fakturą jest dokument w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

W myśl art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.

Na mocy delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) określił szczegółowe zasady wystawiania faktur.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Ponadto w myśl § 9 ust. 14 ww. rozporządzenia, na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku w tym podatku, jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze.

Z cyt. wyżej przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. wynika, iż ustawodawca nie zobligował wystawcy faktury, który sprzedaje paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów do podania na fakturze informacji dotyczących zawartości biokomponentów w wyrobie.

Stosownie zatem do powyższego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, stwierdzającym, iż nie jest wymagane od sprzedawcy paliwa ciekłego z zawartością biokomponentów umieszczanie na fakturze VAT informacji o rodzaju i ilości biokomponentów zawartych w wyrobie. Jeżeli faktura zawiera wszystkie elementy określone w powyższych przepisach, to należy uznać ją za prawidłową pod względem formalnym (technicznym).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: biokomponenty, faktura, paliwo, podatek akcyzowy, produkcja
Data aktualizacji: 31/12/2012 12:00:01

Czy sprzedaż refakturowaną stawką 3% należy przyjmować do ustalania wskaźnika pozwalająceg...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Nie ma rachunków, nie będzie faktur?

Rok 2014 wnosi wiele nowego do sposobów rozliczania się przedsiębiorców. Przede wszystkim można powiedzieć o zniesieniu podziału na rachunek i fakturę. Od stycznia każdy przedsiębiorca będzie wystawiał faktury, ale pamiętać też trzeba, że nie w...

Możliwość oraz termin i sposób wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczenia na fakturze VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszona przez pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka zobowiązana jest do sporządzania kopii wystawianych faktur w formie papierowej oraz przechowywania ich w tej postaciPrawidłowa dokumentacja dostawy z art. 13 ust. 3 i powstanie obowiązku podatkowego takiej transakcjiCzy rabat koryguje obrót podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub zakupów w kraju?Określenie miejsca świadczenia usługi rozrywkowejPowstanie obowiązku podatkowego przy usługach projektowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.