Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 655/08 (data wpływu 31 marca 2010 r.) - stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), uzupełnione w dniach 12 i 23 listopada 2007 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 8 października 2007 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 12 i 23 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego.W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonuje odpłatnej dostawy wyrobów alkoholowych i bezalkoholowych oraz świadczy usługi m.in. w zakresie marketingu. Z tytułu dokonanej sprzedaży, która jest opodatkowana, wystawia faktury. W wyniku udzielenia rabatów, czy zwrotu towarów (stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług), po wystawieniu pierwotnej faktury, wystawiane są faktury korygujące do transakcji dokonywanych w obrocie krajowym. Uzyskanie od kontrahentów potwierdzenia odbioru faktury korygującej (co wynika z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług) następuje po upływie kilku miesięcy od dokonania korekty i dotyczy wielu transakcji. Powyższa sytuacja wpływa bezpośrednio na płynność finansową Spółki.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur, pomniejszają obrót i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet wówczas, gdy w dacie złożenia deklaracji podatnik nie dysponuje potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur powinny pomniejszać obrót i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet, gdy w dacie złożenia deklaracji podatnik nie dysponuje potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. Warunki obniżenia obrotu zostały określone w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a ich spełnienie może być oceniane w oparciu o ten przepis. Z kolei § 16 ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia, określający moment w którym faktura korygująca zmniejsza obrót i podatek należny, reguluje sposób określenia podstawy opodatkowania. Z uwagi na fakt, że jest przepisem zawartym w akcie rangi podustawowej narusza określoną w art. 217 Konstytucji RP zasadę zupełności ustawowej w zakresie danin publicznych. Zatem norma ta nie powinna mieć wpływu na określenie zobowiązania w podatku od towarów i usług. Regulacja zawarta w § 16 ust. 4 rozporządzenia, z uwagi na swą niekonstytucyjność, nie może wywrzeć skutków przewidzianych dla niej przez prawodawcę, który ją ustanowił, co wynika z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 2297/06) oraz z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 804/07).W interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2007 r. znak ITPP2/443-92/07/RS uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji Strona, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 655/08 Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdzając, iż przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie stanowi przeszkody do obniżenia przez Skarżącą wysokości podatku należnego o wartość tego podatku, wynikającą ze skorygowanej faktury VAT już w rozliczeniu za miesiąc, w którym korekta faktury została wystawiona. Ograniczenia dotyczące możliwości obniżenia podatku należnego, w sytuacji, gdy podatnik posiada potwierdzenie doręczenia faktury korygującej, nie przewidują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności jej art. 29 ust. 1 i 4.

Minister Finansów kwestionując stanowisko Sądu pierwszej instancji, złożył skargę kasacyjną, która wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1669/08, została oddalona. W uzasadnieniu wyroku podzielono pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając jednocześnie, iż przepis § 16 ust. 4 zdanie drugie powołanego rozporządzenia, jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo, że Trybunał Konstytucyjny odroczył termin utraty mocy obowiązującej tego unormowania.

W dniu 31 marca 2010 r. do tut. organu wpłynął prawomocny wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 655/08, uchylający zaskarżoną interpretację.W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1669/08 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 655/08 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta podatku, obniżenie podatku należnego, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 15/10/2013 21:00:01

Zastosowanie kursu EURO do przeliczenia faktury korygującej

Na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa - Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.( zwanej dalej ordynacją podatkową ) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub...

Kiedy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakt...

Pismem z dnia 07.12.2005r., uzupełnionym w dniu 13.12.2005r. oraz w dniu 18.01.2006r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan...

Czy sprzedaż pawilonu stanowiącego towar używany jest zwolniona z podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Urząd Skarbowy Mława 06-500 ul. Narutowicza 19/7

Zasięg terytorialny miasta Mława gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo powiaty mławski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 15101010100917762221000000 VAT...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku zapłat...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygującychMontaż stolarki budowlanej przez producentaKorekta faktury dokumentującej WDT w przypadku, gdy nabywca podał błędnie numer VAT UEJak powinno wygladać refakturowanie przez zarząd na wspólnotę mieszkaniową kosztów świadczeń?Biura rachunkowe Kraków
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.