Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Brak opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej, opodatkowanej na poprzednim etapie obrotu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2010 r. (data wpływu 08.06.2010 r.), uzupełnionego w dniu 28.06.2010 r. na wezwanie nr IPPP3/443-562/10-2/SM z dnia 17.06.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania odsprzedaży energii elektrycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania odsprzedaży energii elektrycznej. Wniosek został uzupełniony w dniu 28.06.2010 r. (w zakresie odpisu z KRS) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-562/10-2/SM z dnia 17.06.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z umową sprzedaży zawartą pomiędzy spółką M Sp. z o.o. (dalej jako M), a spółką E Sp. z o.o. (dalej jako E), infrastruktura elektroenergetyczna na terenie zakładu w K została przejęta i jest własnością spółki E.

Zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej dokonuje M od lokalnych spółek energetycznych, przy czym część tej energii odsprzedaje do E za opłatą, która stanowi proporcjonalną do zapotrzebowania równowartość części kosztów zakupu energii elektrycznej wraz z przesłaniem jej do M poniesionych przez M. E kupując energię od M, częściowo zużywa ją na potrzeby własne (więc jest odbiorcą końcowym), ale też częściowo odsprzedaje dalej do osób prywatnych i przedsiębiorstw na ich potrzeby i to oni są odbiorcami końcowymi.

Służby elektryczne E zajmują się całym procesem dystrybucji energii elektrycznej do M oraz pozostałych odbiorców poprzez przyłącze zakładu.

M w wystawianych fakturach dla E dolicza akcyzę za energię elektryczną. Koszt jaki ponosi E wynosi: ilość energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne plus ilość energii elektrycznej odsprzedawanej odbiorcom E przemnożona przez 20 zł/MWh. Faktury są wystawiane do odbiorców zarówno za obrót, jak i przesył energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej kształtuje się na poziomie około 5-7 tysięcy MWh.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

E Sp. z o.o. spełnia warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, tj. sprzedaje energię elektryczną odbiorcom i podlega podatkowi akcyzowemu. Jednakże czy powinna ponownie odprowadzać podatek akcyzowy skoro został on odprowadzony przez podmiot, od którego kupowana jest energia. Czy skoro jej dostawca odprowadza całość podatku akcyzowego i refakturuje na nią koszty dotyczące jej działalności, czy powinna ponownie uiszczać podatek.

Zdaniem Wnioskodawcy:

E Sp. z o.o. stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku naliczania podatku akcyzowego i odprowadzania go do Urzędu Celnego, bowiem został on już naliczony i odprowadzony przez M, od której kupowana jest energia elektryczna.

W sytuacji, gdy podmiot sprzedaje energię elektryczną podmiotowi nieposiadającemu żadnej z koncesji wymienionych w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym, spełnione zostają przesłanki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej, . Zatem sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podatnikiem jest w przedmiotowej sprawie podmiot dokonujący danej sprzedaży. Z punktu widzenia przepisów o podatku akcyzowym wystarczającym do opodatkowania takiej sprzedaży jest fakt zakupu tej energii przez podmiot, który nie posiada określonych prawem koncesji, bowiem w ten sposób został zdefiniowany nabywca końcowy. Przy czym nieistotne jest z punktu widzenia tych przepisów, w jaki sposób nabywca końcowy wykorzysta tą energię, bowiem od tej energii został już uiszczony podatek akcyzowy. E stanowi nabywcę końcowego dla M i od sprzedanej E energii został uiszczony podatek. W związku z tym dokonanie dalszej odsprzedaży energii elektrycznej przez nabywcę końcowego (w przedmiotowej sprawie E), od której został zapłacony podatek, nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wielokrotnego opodatkowania akcyzą, podczas gdy przedmiot opodatkowania jest tak skonstruowany, aby do opodatkowania dochodziło tylko na jednym etapie obrotu. Akcyza należna od sprzedawanej przez E energii uiszczana jest przez M, który stanowi w przedmiotowej sytuacji swego rodzaju pośrednika w opłatach między E, a Urzędem Celnym. W konsekwencji E nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku.

Spółka przy dokonaniu oceny prawnej stanu faktycznego wykorzystała również tezy sformułowane w interpretacji indywidualnej dokonanej przez Izbę Skarbową w Warszawie w piśmie z dnia 2 lipca 2009 r. (sygn. sprawy: IPPP3/443-302/09-2/JK) z uwagi na jej podobny charakter co do stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.) w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.Stosownie do art. 2 pkt 19 ww. ustawy nabywcą końcowym jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Powyższy katalog wyczerpująco określa przypadki obrotu energią elektryczną. Kluczowe znaczenie ma w tym katalogu objęcie akcyzą sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, co jest podstawową czynnością podlegającą opodatkowaniu w przypadku energii elektrycznej. Zasadą ww. rozwiązań w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej jest fakt, iż obowiązek podatkowy powstaje co do zasady na etapie przekazania energii elektrycznej ostatecznemu konsumentowi. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy energia elektryczna zostaje zużyta zanim dotrze do nabywcy końcowego. Wówczas opodatkowany zostaje podmiot, który dokonał tego zużycia.

Cyt. wyżej przepisy nakazują również opodatkowanie zużycia energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeśli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii nabywcy końcowemu.

W sytuacji, gdy podmiot sprzedaje energię elektryczną podmiotowi nie posiadającemu żadnej z koncesji wymienionych w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym, spełnione zostają przesłanki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej, (. ) nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Zatem sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podatnikiem jest w przedmiotowej sprawie podmiot dokonujący danej sprzedaży. Z punktu widzenia przepisów o podatku akcyzowym wystarczającym do opodatkowania takiej sprzedaży jest fakt zakupu tej energii przez podmiot, który nie posiada określonych prawem koncesji, bowiem w ten sposób został zdefiniowany nabywca końcowy. Przy czym nieistotne jest z punktu widzenia tych przepisów, w jaki sposób nabywca końcowy wykorzysta tę energię, bowiem od tej energii został już uiszczony podatek akcyzowy. W związku z tym dokonanie odsprzedaży energii elektrycznej przez nabywcę końcowego (podmiot nieposiadający koncesji), od której został zapłacony podatek, nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wielokrotnego opodatkowania akcyzą, podczas gdy przedmiot opodatkowania jest tak skonstruowany, aby do opodatkowania dochodziło tylko na jednym etapie obrotu.

Reasumując, nabywca końcowy który odsprzedaje energię elektryczną, od której został zapłacony podatek akcyzowy nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Sprzedaż opodatkowanej energii elektrycznej przez nabywcę końcowego kolejnym podmiotom również nie rodzi obowiązku podatkowego dla tych podmiotów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zakupu energii elektrycznej od dostawcy - spółki M Sp. z o.o. E kupując energię częściowo zużywa ją na potrzeby własne, ale też częściowo odsprzedaje dalej do osób prywatnych i przedsiębiorstw na ich potrzeby. Sprzedawca w wystawianych fakturach dla E dolicza akcyzę za energię elektryczną (zarówno od energii elektrycznej zużywanej przez Spółkę na potrzeby własne, jak i energii elektrycznej odsprzedawanej przez nią jej odbiorcom).

W związku z tym, ze wskazanych powyżej względów Wnioskodawca w zakresie odsprzedaży jej nabywcom energii elektrycznej uprzednio opodatkowanej podatkiem akcyzowym nie jest podatnikiem podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, koncesje, nabywca końcowy, obowiązek podatkowy, refakturowanie
Data aktualizacji: 15/01/2013 03:00:01

Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku wykonania robót budowlanych jest umowa, c...

W dniu 09 marca 2005 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w ... zwróciło sie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powyższy wniosek uzupełniło pismami w dniach 11 i 27...

Czy Wnioskodawca może uznać za koszt podatkowy fakturę za studia prawnicze, na które uczęs...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej poz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka na usługi sklasyfikowane w PKWiU 01.41.11 oraz sposób udokumentowania ww. usług. Pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowanieCzy Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od wysyłki towaru?Jak prawidłowo, w kontekście podatku od towarów i usług, rozliczyć zakupu środka trwałego częściowo dofinansowanego przez Urząd Pracy?Czy odsetki będą stanowiły obrót z tytułu pośrednictwa finansowego udokumentowane fakturą VAT?Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez internet
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.