Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2010r. (data wpływu 2 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2010r. (data wpływu 14 czerwca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2010r. (data wpływu 14 czerwca 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 31 maja 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką samorządową powołaną Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu, który jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu. Starostwo Powiatowe działa w imieniu Wnioskodawcy. Starostwo Powiatowe jest podatnikiem podatku VAT. Starostwo Powiatowe posiada numer identyfikacji podatkowej - NIP - oraz składa deklaracje VAT-7. Przedmiotem działania Powiatu są zadania z zakresu administracji publicznej o charakterze ponadgminnym - PKWiU ex 75.14.12. Do czynności administracyjnych realizowanych przez Starostwo należą m.in.:prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego/aktualizacje mapy, podziały i rozgraniczenia działek, prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji (m.in. - opłaty za poświadczanie dokumentów, sprzedaż map), uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, wydawanie druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych.Za ww. czynności Starostwo pobiera opłaty ustalone odrębnymi przepisami.

Czynności polegające na:prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. aktualizacje map, podziały i rozgraniczenia działek), prowadzeniu krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniu informacji (m.in. opłaty za poświadczenia dokumentów, sprzedaż map), uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,stanowią zadania rządowe i są realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

Zadania nie zostały zlecone przez żaden podmiot a ich realizacja wynika wprost z przepisów ustawy.

Stawki za ww. czynności wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Natomiast czynności polegające na wydawaniu druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych stanowią zadanie własne powiatu i są realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Opłaty pobierane są natomiast na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wyżej wymienione czynności administracyjne podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Czy można wystawiać faktury VAT - na zadania niepodlegające Ustawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności administracyjne sklasyfikowane w PKWiU pod Nr 75.14.12 realizowane przez Starostwo nie podlegają ustawie o VAT a więc i nie ma możliwości wystawiania faktur VAT na te zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W powołanych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 str. 1 ze zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. I tak na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego; marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich; starostów - w zakresie zasobów powiatowych.Natomiast według ust. 3a tego artykułu nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Stosownie do art. 40 ust. 3b ww. ustawy wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne.

Wysokość wspomnianych opłat jest ściśle określona w przepisach prawa i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

W świetle przytoczonych przepisów nie ulega wątpliwości, że czynności Starosty (organu władzy publicznej), obsługiwanego przez Starostwo (urząd obsługujący ten organ), polegające na wykonywaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mieszczą się w zadaniach z zakresu administracji publicznej. Starosta jako organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji publicznej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że czynności związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania fakturami czynności związanych z wykonywaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdyż czynności te są wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania pozostałych czynności, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, jednostka samorządu terytorialnego, opłata, opodatkowanie, organ władzy publicznej, powiat, starostwo, wypis, wyrys
Data aktualizacji: 01/01/2013 12:00:01

VAT - w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania przyznanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Węgrów 07-100 ul. Kościelna 4

Zasięg terytorialny miasta Węgrów gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno powiaty węgrowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 97101010100273262221000000 VAT 47101010100273262222000000 PIT...

Sposób rozliczenia usługi przekazanej na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką datą refakturować przychody i koszty ich uzyskanie odnośnie zużycia mediów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatacj...

W w w piśmie podatnik zwraca się z prośbą o stanowisko Urzędu czy:1. użytkowanie miejsc postojowych usytuowanych w wielostanowiskowym garażu podlega zwolnieniu od podatku VAT? 2. opłaty za używanie przedmiotowych miejsc postojowych są objęte...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia 7% podatku naliczonego z faktur zakupu, gdy dalsza sprzedaż zostanie opodatkowana stawką 22Dokumentowanie i zapłata podatku należnego od aportuCzy wydatek poniesiony na zakup kuchenki gazowej, udokumentowany paragonem fiskalnym, może być odliczony w ramch ulgi remontowej?Czy opłatę wstępną inicjalną można zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe w momencie zapłaty otrzymanej faktury za ww. opłatę?Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości uznania za fakturę wykonywanych wyciągów z rachunków inwestycyjnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.