Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż faktury VAT wystawione są lidera projektu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2010r. (data wpływu 9 września 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2010r.(data wpływu 24 września 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz możliwości jego zwrotu w ramach realizowanego projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz możliwości jego zwrotu w ramach realizowanego projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 września 2010r. (data wpływu 24 września 2010r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przystąpił do projektu . zwanego dalej Projektem w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działanie - Rozwój elektronicznych usług publicznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z wszystkimi gminami Powiatu oraz Starostwem Powiatowym jako liderem projektu. Celem projektu jest wspomaganie zarządzania administracji publicznej na poziomie powiatu z docelowym wzrostem liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wdrożenie systemu zapewni jego użytkownikom bezpośredni dostęp do zintegrowanych danych o przestrzeni Powiatu. Podstawą tworzonego Systemu Informacji Przestrzennej będą dane przestrzenne, które zostaną w ramach tego projektu wytworzone i zgromadzone w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego. Pod względem zakresu, treści jak i funkcjonalności stanowić będą kluczowy zasób informacyjny Powiatu. Powstały system zapewni służbom ratowniczym oraz zespołom koordynującym ich działania dostęp do najbardziej aktualnych, kompleksowych i obszernych informacji o terenie, na którym prowadzone są działania. Projekt zostanie zrealizowany w Starostwie Powiatowym na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej i Systemu Informacji Geograficznej oraz w 11 gminach powiatu. W ramach projektu zbudowane zostaną opracowania mapowe i bazy danych do zasilania systemu. Gmina jako partner zobowiązuje się do zapewnienia łącza internetowego. Usługa ta nie będzie służyć czynności opodatkowanej. Cała realizacja projektu spoczywa na liderze, który jest odpowiedzialny między innymi za zapewnienie obsługi merytorycznej, rachunkowo-księgowej, prowadzenie przetargów, zawieranie umów, prowadzenie rozliczeń z wykonawcami oraz końcowe rozliczenie projektu. Gmina zobowiązana jest do poniesienia wkładu własnego w wysokości 8.000 zł, który w formie dotacji zostanie przekazany Powiatowi. Efekt powstały w wyniku realizacji tego projektu nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z dnia 16 września 2010r. uzupełniającym opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że wszystkie faktury są wystawiane na lidera, więc jako partner projektu Gmina nie jest w stanie dokonać odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w odniesieniu do projektu pn. .

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani ubiegania się o jego zwrot w odniesieniu do projektu pn. .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym przystąpił do projektu pn. . Gmina jako partner zobowiązuje się do zapewnienia łącza internetowego. Usługa ta nie będzie służyć czynności opodatkowanej. Cała realizacja projektu spoczywa na liderze, który jest odpowiedzialny między innymi za zapewnienie obsługi merytorycznej, rachunkowo-ksiegowej, prowadzenie przetargów, zawieranie umów, prowadzenie rozliczeń z wykonawcami oraz końcowe rozliczenie projektu. Wszystkie faktury są wystawiane na lidera. Gmina zobowiązana jest do poniesienia wkładu własnego w wysokości 8.000 zł, który w formie dotacji zostanie przekazany Powiatowi. Efekt powstały w wyniku realizacji tego projektu nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie będzie Wnioskodawca, lecz Lider projektu.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów w związku z realizacją projektu, albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług, faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot, tj. Powiat.

Tym samym nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, dająca podatnikowi (nabywcy) z tytułu nabycia towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, gmina, nabywca, odliczenia, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 20/01/2013 12:00:01

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury przez biegłego...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 6 czerwca 2005 r...

VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs należy stosować do przeliczania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje obowiązek comiesięcznego wystawiania faktury VAT na odsetki z tytułu udzielon...

W dniu 13.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości...

Czy prawidłowo są różnice kursowe na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankow...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz .U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2007 r., w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFDotyczy terminu odliczenia podatku naliczonego z faktury V A T potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczkiDo obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującejW którym momencie powstaje przychód w przypadku wystawienia faktury VATUrząd Skarbowy Bochnia 32-700 ul. Gołębia 3
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.