Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. ., gdyż faktury VAT wystawione są innego nabywcę

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2009r. (data wpływu 30 grudnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2010r. (data wpływu 21 stycznia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizowanym projektem pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizowanym projektem pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 stycznia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizujące zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Projekt nosi tytuł: . Partnerem projektu będzie jednostka organizacyjna Powiatu jaką jest Zespół Szkół w K. jako szkoła publiczna. Jednostka ta wystąpi odrębnie z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną. Projekt polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła trzech budynków wykorzystywanych obecnie przez Zespół Szkół w K.: Budynku Szkoły, Warsztatów Szkolnych oraz Internatu szkoły. Wszystkie te obiekty są wykorzystywane obecnie do celów dydaktycznych, do zespołu szkół uczęszcza obecnie 407 uczniów oraz słuchaczy. Zajęcia główne odbywają się w budynku głównym, zajęcia praktyczne w warsztatach, a internat wykorzystywany jest jako budynek zarówno dydaktyczny jak i techniczny. W ramach projektu wszystkie przegrody trzech budynków kompleksu zostaną ocieplone i w każdym z nich powstanie osobna kotłownia z układem pompy ciepła korzystającym z jednego dolnego źródła ciepła (obecnie funkcjonuje jedna centralna kotłownia na węgiel zasilająca wszystkie budynki). Zrealizowanie projektu pozwoli rozwiązać problem szkodliwej tzw. niskiej emisji w sołectwie K., gdyż Zespół Szkół jest największym emitorem szkodliwych gazów do atmosfery. Samo sołectwo K. liczy 423 mieszkańców. Projekt nie będzie objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 (oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych) i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca/Partner zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z obiektów zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu - 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania tym obiektem: Dyrektor Zespołu Szkół w K.

Właścicielem obiektów szkoły pozostanie Powiat. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe jako płatnik jednostronny. Starostwo Powiatowe i Powiat posługują się tym samym numerem NIP.

Zakres projektu obejmuje zakupy towarów i usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie:wydatki na dokumentacje techniczną (wystąpi podatek od towarów i usług)wydatki na przygotowanie projektu: koszty studium wykonalności na podstawie umowy o dzieło (nie wystąpi podatek od towarów i usług)wydatki na przygotowanie i obsługę przetargu (wystąpi podatek od towarów i usług)wydatki na roboty budowlane/montażowe fakturowane na Starostwo Powiatowe bądź partnera projektu tj. jednostkę organizacyjną powiatu jaką jest szkoła (wystąpi podatek od towarów i usług)wydatki na usługi związane z promocją projektu (tablice informacyjne, ogłoszenie prasowe (wystąpi podatek od towarów i usług)wydatki na usługi nadzoru inwestycyjnego (wystąpi podatek od towarów i usług)Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.W piśmie z dnia 19 stycznia 2010r. Powiat wskazał, że Wnioskodawcą projektu pn. . będzie Powiat, który otrzymując dofinansowanie przekaże je na rzecz jednostki organizacyjnej, którą jest Zespół Szkół w K. i to ta jednostka jako partner w projekcie będzie ponosić wszystkie wydatki wymienione w punkcie 50 wniosku o interpretację indywidualną. W punkcie 50 wniosku Wnioskodawca błędnie wskazał, że faktury VAT będą wystawiane na Starostwo Powiatowe. Z tego błędnego zapisu Wnioskodawca wycofuje się. Wnioskodawca wskazał również, że jego zapytanie i stanowisko z punktu 52 dotyczy wyłącznie Powiatu (Starostwa Powiatowego), a nie Zespołu Szkół w K., którego nazwa pojawia się w zapisach wniosku o interpretację jako wskazanie partnera.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Powiat jako Wnioskodawca ponoszący wydatki w projekcie planowanym do realizacji w 2010 roku i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat a w jego imieniu występujące Starostwo Powiatowe lub Zespół Szkół w K. jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania ustawowe, nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonywanych zakupach w ramach realizowanego projektu pt. . Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe oraz inne jednostki organizacyjne, w tym Zespół Szkół w K., wykonują na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. zadania publiczne m.in. w zakresie prowadzenia i utrzymania publicznych jednostek oświatowych. W związku z powyższym, że zarówno Wnioskodawca jak i jego jednostki organizacyjne realizują zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19, nie podlegają w tym zakresie podatkowi od towarów i usług VAT, a zatem nie mogą go odliczać. Wnioskodawca przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, a także po tym terminie w wyniku dokonanych zamówień w ramach projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z obiektów szkolnych, nauki oraz korzystania z pomieszczeń, czyli projekt nie będzie generował przychodu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 9Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z tym w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W przypadku termomodernizacji obiektów szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie będzie ona związana z czynnościami opodatkowanymi i to zarówno w części przygotowawczej inwestycji (studium wykonalności, procedura przetargowa), jak również w fazie rzeczowej realizacji - roboty budowlane/nadzór inwestorski oraz promocja projektu dotycząca całego zadania. W związku z tym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca uważa, ze Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanym przedsięwzięciu, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r., zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowa osoba prawna (powiat) nie ma własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone zadania wykonuje za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe będzie realizować projekt pn. . Projekt nie będzie generował przychodów. Partnerem projektu będzie jednostka organizacyjna Powiatu jaką jest Zespół Szkół w K. jako szkoła publiczna. Wnioskodawcą projektu pn. . będzie Powiat, który otrzymując dofinansowanie przekaże je na rzecz jednostki organizacyjnej, którą jest Zespół Szkół w K. i to ta jednostka jako partner w projekcie będzie ponosić wszystkie wydatki wymienione w punkcie 50 wniosku o interpretację indywidualną.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie będzie Wnioskodawca.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją projektu pn. ., albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług, faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot, tj. Zespół Szkół w K.

Tym samym nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, dająca podatnikowi (nabywcy) z tytułu nabycia towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie mają również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Należy jednakże zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w postaci braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją ww. projektu, jednakże podkreślenia wymaga, iż nie jest on związany z faktem, iż wydatki związane z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, lecz z faktem, że faktury potwierdzające nabycie towarów i usług w ramach projektu nie będą wystawione na Wnioskodawcę, lecz na Zespół Szkół w K.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: budynek, faktura VAT, odliczenia, powiat, prawo, projekt, przebudowa, roboty budowlano-montażowe, szkoły, zadania własne
Data aktualizacji: 17/10/2013 18:00:01

Zasadność wystawienia Dzierżawcy faktury VAT na podatek od nieruchomości z zastosowaniem 2...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Cit w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik nie opłacając w całości faktury VAT z tyt. nabycia usług budowlanych ma prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych?

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowaniaDotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przejazd taksówką do kontrahentaCzy podatnik ma prawo odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dotyczącej nabycia opłaty licencyjnej?Pierwszy Urząd Skarbowy Wrocław 50-515 ul. Ks. Czesława Klimasa 34Czy Gmina jako osoba prawna i Urząd Miejski jako gminna jednostka organizacyjna muszą posiadać odrębne rachunki bankowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.