Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółdzielnię w likwidacji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2008 r., znak (.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawionych na spółdzielnię w likwidacji - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 9 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawionych na spółdzielnię w likwidacji.W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2008 r., przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego, który został objęty przez dotychczasowego wspólnika - spółdzielnię w likwidacji. Udziały z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego objęte zostały przez wspólnika za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny. Na mocy art. 23 § 1 ustawy Kodeks pracy, Spółka stała się pracodawcą dla pracowników spółdzielni. Przedsiębiorstwo zostało przekazane Spółce z dniem 1 listopada 2007 r. W miesiącach listopadzie i grudniu 2007 r. wpływały do Spółki faktury VAT dotyczące dostawy towarów lub świadczenia usług, wystawione na spółdzielnię przed dniem otrzymania przez Spółkę przedsiębiorstwa. Wszelkie zobowiązania wynikające z tytułu otrzymywanych faktur zostały przejęte przez Spółkę, jak również towary, których te faktury dotyczyły. Towary i usługi dokumentowane przedmiotowymi fakturami wykorzystane zostały przez Spółkę do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych.

Spółdzielnia przekazała swoje przedsiębiorstwo Spółce w drodze wniesienia go jako wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie nowych udziałów i z dniem 1 listopada 2007 r. zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej. Ze względu na prowadzony proces likwidacji spółdzielnia nie jest wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie to, ze względu na wymogi art. 122 pkt 3 i art. 125 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, może nastąpić nie wcześniej niż w maju 2008 r. W nieprzerwanym okresie od 2001 r. spółdzielnia jest właścicielem 100% udziałów Spółki. Tuż przed dokonaniem aportu, tj. w ostatnich dniach miesiąca października 2007 r., spółdzielnia otrzymała towary, natomiast faktury dokumentujące ich dostawę wpłynęły już w miesiącu listopadzie, czyli po dokonaniu czynności aportu przedsiębiorstwa i, w ramach tego przedsiębiorstwa, przeszły na Spółkę. Natomiast faktury za media (woda, prąd, .) wpłynęły do spółdzielni przed aportem przedsiębiorstwa, jednakże terminy płatności wskazane na nich przypadały na okres po aporcie przedsiębiorstwa. W związku z tym, iż Spółka przejęła przedsiębiorstwo oraz przystąpiła do wszystkich zobowiązań, dokonała płatności za przedmiotowe faktury.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółka może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z przedmiotowych faktur w rozliczeniu za miesiąc, w którym one wpłynęły.Zdaniem Wnioskodawcy wyrażonym w złożonym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2008 r., jeżeli w miesiącu listopadzie i grudniu 2007 r. wpływały do Spółki, która przejęła przedsiębiorstwo, faktury, a wystawione one były na spółdzielnię, z datą przed dniem przyjęcia przedsiębiorstwa i dotyczyły dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz spółdzielni, a wszelkie zobowiązania wynikające z tytułu otrzymanych faktur zostały przejęte przez Spółkę, jak również towary, których te faktury dotyczyły, to Spółka może w rozliczeniu za miesiąc, w którym wpłynęły powyższe faktury obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z powyższych faktur.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi - w myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu - suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powołanych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatek naliczony przysługuje o ile podatek naliczony jest związany z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi oraz jeżeli nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę potwierdzającą transakcję nabycia przez niego tych towarów lub usług.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca zawarł katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.Zgodnie z art. 93 § 1 powołanej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

osób prawnych osobowych spółek handlowych osobowych i kapitałowych spółek handlowychwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.Przepis art. 93 § 1 stosuje się odpowiednio - w myśl art. 93 § 2 - do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

innej osoby prawnej osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych)Według zapisu art. 93a § 1 wskazanej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnejwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.Przepis art. 93a § 1 stosuje się odpowiednio - w myśl § 2 tego artykułu - do:

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia: innej spółki niemającej osobowości prawnej, spółki kapitałowej, spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. W myśl § 2 tego artykułu przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Powołane wyżej regulacje prawne, zawarte w ustawie - Ordynacja podatkowa, nie mają zastosowania do przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego, gdyż wniesienie aportu przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółdzielnię w likwidacji, w postaci jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki z o.o., nie powoduje sukcesji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w konfrontacji z powołanymi przepisami prowadzi do wniosku, iż Spółka nie jest uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w przedmiotowych fakturachInterpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, podatek naliczony, prawo do odliczenia, przejęcie, sukcesja
Data aktualizacji: 25/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Opoczno 26-300 ul. Piotrowska 14

Zasięg terytorialny miasta gminy Białaczów, Drzewnica, Mniszków, Opoczno, Paradyz, Poświętne, Sławno, Żarnów powiaty opoczyński województwo łódzkie Konta bankowe CIT 93101013711411072221000000 VAT 43101013711411072222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Jędrzejów 28-300 ul. 11 Listopada 33

Zasięg terytorialny miasta gminy Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa powiaty jędrzejowski, włoszczowski ) województwo świętokrzyskie...

Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań 60-965 ul. Chłapowskiego 17/18

Zasięg terytorialny miasta Luboń, Puszczykowo gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz powiaty poznański województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT...

PIT - sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nieodpłatne nabycie próbek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur walutowychUrząd Skarbowy Iława 14-200 ul. Wojska Polskiego 26Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu, dokumentowanego fakturą, w której jako nabywca figuruje inna osoba?W jaki sposób rozliczać podatek VAT gdy faktura ma dwie pozycje sprzedaż i transport a usługa transportowa jest ściśle związana ze sprzedżą towarów?Jaki powinien być prawidłowy adres na fakturze
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.