Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CIT w zakresie określenia różnic kursowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2008r. (data wpływu 22.12.2008r.) oraz piśmie z dnia 14.01.2009r. (data nadania 14.01.2009r., data wpływu 15.01.2009r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 09.01.2009r. Nr IPPB5/423-284/08-2/DG (data nadania 09.01.2009r., data doręczenia 12.01.2009r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

H Sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej H) prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie sektora inżynieryjno — budowlanego, oferując kompleksowe usługi dla podmiotów z branży m.in. budownictwa przemysłowego, drogowego, kolejowego i ogólnego. W ramach prowadzonej działalności H niejednokrotnie bierze udział w przetargach organizowanych na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W przypadku przetargów na realizację robót znacznych rozmiarów, H zazwyczaj bierze udział w przetargach w kooperacji z innymi podmiotami, w celu zwiększenia szans na wygranie przetargu. Dlatego też, celem złożenia oferty w przetargu H zawiera umowę konsorcjum z innymi podmiotami gospodarczymi (dalej zwanymi Partnerami).

Zawarta przez H umowa konsorcjum nie jest umową spółki cywilnej, a utworzone konsorcjum nie jest osobą prawną i nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Członkowie konsorcjum są równorzędnymi podmiotami. Jeśli złożona przez H i Partnerów oferta wygra przetarg, wówczas H i Partnerzy wspólnie świadczą usługi na rzecz firmy zlecającej wykonanie projektu (dalej zwanej Zlecającym lub Zamawiającym). Umowa konsorcjum zakłada wskazanie lidera konsorcjum. Liderem konsorcjum jest zazwyczaj H. Biorąc pod uwagę brak merytorycznych możliwości rozdzielenia robót, które będą wykonywane przez konsorcjum, umowa przyznaje tylko i wyłącznie liderowi obowiązek oraz prawo do rozliczania kontraktu z Zamawiającym oraz Partnerami.

H jako lider konsorcjum wystawia sprzedażowe faktury na Zlecającego (działając w im leniu konsorcjum) i przyjmuje zapłatę za nie, jak również przyjmuje od Partnerów faktury za wykonane prace (faktury te wystawione są na H) oraz płaci za te faktury.

H wystawia na Zlecającego faktury w EUR (kwota netto na fakturze jest podana w EUR, VAT w PLN). Również Partnerzy wystawiają na H faktury w EUR (kwota netto na fakturze jest podana w EUR, VAT w PLN). H faktycznie dokonuje zapłaty na rzecz Partnerów w EUR. Zlecający płaci na rzecz H w EUR. H ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pytania H dotyczące ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z rozliczeniem konsorcjum zostało objęte odrębnym wnioskiem o interpretację podatkową. We wniosku tym, H przedstawił swoje stanowisko dotyczące zasad ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej przez konsorcjum.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy powstają dodatnie różnice kursowe, jeśli kwota wynagrodzenia (wyrażonego w EUR) zafakturowanego przez H na Zlecającego, po przeliczeniu na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest niższa od wartości tego wynagrodzenia w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.Czy powstają ujemne różnice kursowe, jeśli kwota wynagrodzenia (wyrażonego w EUR) zafakturowanego przez H na Zlecającego, po przeliczeniu na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest wyższa od wartości tego wynagrodzenia w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.Czy powstają dodatnie różnice kursowe, jeśli wartość wynagrodzenia zafakturowanego przez Partnera na H, po przeliczeniu na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest wyższa od wartości tego wynagrodzenia w dniu jego zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.Czy powstają ujemne różnice kursowe, jeśli wartość wynagrodzenia zafakturowanego przez Partnera na H, po przeliczeniu na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest niższa od wartości tego wynagrodzenia w dniu jego zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.Ad.1 i 2

H uważa, że jego przychodem jest wyłącznie część wynagrodzenia zafakturowanego na rzecz Zlecającego (część faktycznie należna H a nie Partnerom). W związku z tym, H uważa, że zrealizowane różnice kursowe powinny korygować przychody H tylko w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wynagrodzenie należne H do całości wynagrodzenia zafakturowanego na rzecz Zlecającego. Przykładowo, jeśli H ma prawo dc 40% zafakturowanego na Zlecającego wynagrodzenia, to wyłącznie 40% zrealizowanych różnic kursowych powinno korygować przychody H. Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, dodatnie różnice kursowe powstaną jeśli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 1 Ustawy CIT ujemne różnice kursowe powstają jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Przychodem należnym H jest wyłącznie ta część zafakturowanej na Zlecającego kwoty, która faktycznie jest należna H (przychodem H nie jest kwota należna Partnerom). W związku z tym, u H powstaną różnice kursowe dodanie lub ujemne, jeśli wartość wynagrodzenia faktycznie przypadającego na H, po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP będzie odpowiednio niższa lub wyższa od wartości wynagrodzenia faktycznie należnego H z dnia jego otrzymania, po przeliczeniu wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Innymi słowy, H nie powinna rozpoznawać podatkowych różnic kursowych na tej części wynagrodzenia zafakturowanego na Zlecającego, która faktycznie należna jest Partnerom.

Ad. 3 i 4

Jak była o tym mowa we wniosku dot. rozliczenia przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem konsorcjum, H uważa, że nie powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego w związku z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Partnerów. W związku z tym, H uważa, że nie powinien dla celów podatkowych wykazywać różnic kursowych, które powstaną w związku z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Partnerów w EUR, na podstawie wystawionych przez nich faktur. Art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT odnoszą się bowiem do różnic kursowych, które powstają w razie ponoszenia kosztów. Wynagrodzenie Partnera nie jest kosztem dla H.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dodatnie różnice kursowe, fakturowanie, kurs walut, Narodowy Bank Polski, różnice kursowe, średni kurs NBP, ujemne różnice kursowe, wynagrodzenia
Data aktualizacji: 08/01/2013 00:00:01

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia samochodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku VAT od nabytego samochodu oraz paliwa wykorzystywanego do jeg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT wystawiona w dniu 15.02.2005r. za usługi wykonane za okres od 01.05.2004r...

W dniu 03 marca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu wpłynął wniosek o udzielenie intepretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy na wystawianych fakturach przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą musi znajdować się imię i nazwisko tej osoby ?Czy w przypadku gdy Podatnik obciąża wynajmującego kosztami remontu można w omawianym przypadku mówić o refakturowaniu usługi remontowej?Biura rachunkowe LublinMiejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie opodatkowania oraz wystawienie faktury związanej z przedmiotowymi czynnościamiCzy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.