Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CIT - w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów oraz momentu poniesienia tych kosztów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2009 r. (data wpływu 23 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów oraz momentu poniesienia tych kosztów -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów oraz momentu poniesienia tych kosztów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe oraz stan faktyczny.

W dniu 9.07.2009 r. Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy w związku z pracami przygotowawczymi do prywatyzacji, w której zabezpiecza się środki na sfinansowanie prywatyzacji S S.A. z siedzibą w W . W pisemnym uzasadnieniu przedłożonej pod głosowanie uchwały stwierdzono m.in., (.) możliwy jest udział S. w finansowaniu analizy przedprywatyzacyjnej (ewentualnie również doradztwa prywatyzacyjnego) po uprzednim ustaleniu warunków z Zarządem Spółki oraz zawarciem stosownej umowy. Jednak do czasu zawarcia stosownej umowy ze Spółką, środki na wykonanie analizy prywatyzacyjnej powinny zostać zabezpieczone w budżecie miasta w pełnej wysokości.

Czynności w sprawie zawarcia umowy ze Spółką będą wszczęte w przypadku podjęcia przez Radę miasta niniejszej uchwały. W dniu 6.08.2009 r. Zarząd S. otrzymał pismo z Urzędu miasta informujące o rozpoczęciu przez miasto procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie wyłonienia wykonawcy świadczącego na rzecz miasta usługi w zakresie doradztwa prywatyzacyjnego S., w tym wykonania:Analizy przedprywatyzacyjnej S. S.A.; Przygotowania Strategii prywatyzacji S. S.A.; Sporządzenia Memorandum informacyjnego Spółki; Doradztwa (opcjonalnie) w procesie prywatyzacji S. S.A.Jednocześnie poproszono Zarząd Spółki o podjęcie stosownych działań — z zachowaniem postanowień Statutu S. — prowadzących do zawarcia pomiędzy S. i miastem umowy w przedmiocie sfinansowanie kosztów prac przygotowawczych do prywatyzacji Spółki.

Zarząd S., działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania, polegającego na sfinansowaniu prac przygotowawczych do prywatyzacji S. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 23 września 2009 r. wyraziła zgodę na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do prywatyzacji S. przez Spółkę.

W wyniku powyższych czynności S. i miasto dnia 2 października 2009 r. zawarły Umowę, na mocy której S. zobowiązuje się do pokrycia kosztów:analizy Spółki, w zakresie: - ustalenia sytuacji prawnej majątku S., - oszacowania wartości S., - ustalenia stanu i perspektyw rozwoju S., - oceny realizacji obowiązków wynikających z wymagań ochrony środowiska; strategii prywatyzacji S.; memorandum informacyjnego S. S.A. wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego, jeśli z treści dokumentu, o którym mowa w lit. b) powyżej, wynikać będzie rekomendacja zbycia akcji Spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia; doradztwa prywatyzacyjnego.Powyżej wymienione pod pozycją koszty od (a) do (d) dalej we Wniosku zostały określone jako Koszty Prywatyzacji.

Wykonawca w zakresie czynności związanych z Kosztami Prywatyzacji będzie wystawiał faktury VAT na S., które przed zapłatą uzyskają potwierdzenie wykonania prac przez miasto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesione przez S. Koszty Prywatyzacji na podstawie umowy zawartej przez miasto z wykonawcą, Umowy oraz poprawnie wystawionej faktury VAT przez wykonawcę mogą być przez S. w dniu poniesienia uznane za koszty uzyskania przychodu.

Stanowisko Spółki.

Zdaniem S. Koszty Prywatyzacji poniesione przez S. na podstawie umowy zawartej przez miasto z wykonawcą, Umowy oraz poprawnie wystawionej faktury VAT przez wykonawcę mogą być przez nią w dniu ich poniesienia uznane za koszty uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) przepisy tej ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie stosuje się odpowiednio do komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, jakim w świetle art. 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) jest S. S. zostanie objęty procedurą prywatyzacji pośredniej zgodnie z Rozdz. IV ukip, polegającą na zbywaniu akcji S. Ustawodawca w art. 68 ust. 2 ukip postanowił również, iż określone w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz organu stanowiącego związku jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 ugk przewidziane w ukip kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta). Skoro S. jest przedsiębiorstwem komunalnym miasta, to Prezydent miasta jest organem wykonawczym samorządu terytorialnego i przysługują mu kompetencje przewidziane w ukip. Stosownie do art. 32 ust. 1 ukip Prezydent miasta przed zbyciem akcji w ramach prywatyzacji pośredniej będzie zobowiązany do zlecenia analizy (zwanej analizą przedprywatyzacyjną) mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki.

Prezydent może zlecić dokonanie analiz w zakresie: ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska oraz innym, każdorazowo określonym, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowy zakres tej analizy został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. nr 37, poz. 288) .

Wyniki analiz, wyceny i ocen, o których mowa powyżej, byłyby podstawą do przygotowania przez doradcę prywatyzacyjnego dokumentu pt. Strategia prywatyzacji S. S.A., który zawierałby w szczególności rekomendacje dla miasta w zakresie sposobu i trybu zbycia akcji Spółki oraz opcjonalnie memorandum informacyjnego. Kolejnym etapem prac, doradcy prywatyzacyjnego będzie w szczególności przygotowanie projektu umowy prywatyzacyjnej oraz doradztwo w procesie sprzedaży akcji. Ponadto, doradca mógłby uczestniczyć w pracach związanych z realizacją umowy prywatyzacyjnej, do czasu wykonania wszystkich wynikających z niej zobowiązań.

Zgodnie z § 13 ras opracowanie analizy spółki jest finansowane:ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ukip (w przypadku miasta - z budżetu Miasta), przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym. Przywołany przepis umożliwia udział S. w finansowaniu analizy przedprywatyzacyjnej (ewentualnie również doradztwa prywatyzacyjnego) po uprzednim ustaleniu warunków z Zarządem S. oraz zawarciu stosownej umowy.Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 269, poz. 2666) stanowi, iż finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego) może następować ze środków prywatyzowanej spółki, na podstawie umowy zawartej między tą spółką i Skarbem Państwa (miastem).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

Art. 16 ust. 1 updop zawiera zamkniętą listę wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Istotne jest, iż w art. 16 ust. 1 updop ustawodawca nie wyłączył expressis verbis z tych kosztów wydatków związanych z procesem prywatyzacji (w tym w szczególności z prywatyzacją pośrednią). Dlatego też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prywatyzacją pośrednią, takich jak wskazanych w opisie stanu faktycznego (Koszty Prywatyzacji) winna być rozpatrywana w kontekście ponoszenia kosztów celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Należy podkreślić, iż jednym z głównych celów prywatyzacji S. jest umożliwienie jej dalszego rozwoju działalności, a w konsekwencji osiąganie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, iż wydatki związane z tym procesem pozostają w pośrednim związku z przychodami Spółki. Zdaniem Spółki, wszelkie koszty związane z prywatyzacją pośrednią S., przedstawione w opisie stanu faktycznego, są uzasadnione gospodarczo i mają związek z przychodami S. Co do zasady więc koszty związane z prywatyzacją wypełniają pierwszą cześć definicji kosztów uzyskania przychodów określonej w art. 15 ust. 1 updop, tj. są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istotne jest także, iż prywatyzacja przeprowadzana jest w trybie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, a S. jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją na podstawie umowy zawartej z miastem, co dopuszcza ukip. W związku z tym wszelkie koszty ponoszone przez S. w ramach procesu prywatyzacyjnego, określone w opisie stanu faktycznego, stanowią — zdaniem S. - koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r., nr PB3-1571/8214-193/WK/01, w którym stwierdzono, iż:obowiązek pokrywania kosztów analiz dla celów prywatyzacji oraz wydatków związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa wynika z unormowań ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, celem ekonomicznym prywatyzacji jest w ostatecznym rezultacie prawidłowe funkcjonowanie prywatyzowanych podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu osiąganych przez nie przychodów. Poniesione przez spółki i przedsiębiorstwa państwowe wydatki związane z opracowaniem analiz dla celów prywatyzacji oraz wydatki spółek poniesione na pokrycie zadań związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa — w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych — stanowić będą koszty uzyskania przychodów. Warunkiem jest jednak, aby obowiązek ponoszenia omawianych wydatków wynikał z treści umów zawartych pomiędzy spółką bądź przedsiębiorstwem państwowym a Skarbem Państwa w trybie i na zasadach określonych w ww. przepisach.Wnioskodawca powołał również postanowienia organów podatkowych:postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, nr OG-005/188/06 PDI-423/20/06 z 8 lutego 2007 r., w którym stwierdzono, iż podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszone wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Podatnik ponosząc koszt powinien obiektywnie zakładać, że może on przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Niewątpliwie ich zakres obejmuje także koszty związane z funkcjonowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. (.) Celem ekonomicznym prywatyzacji jest w ostatecznym rezultacie prawidłowe funkcjonowanie prywatyzowanego podmiotu gospodarczego, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu osiąganych przez niego przychodów, poniesione przez spółkę wydatki — na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów. postanowienie Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 21 lipca 2006 r., nr ZD/406-83/CIT/06, w którym stwierdzono, iż wydatki poczynione w celu przeprowadzenia prywatyzacji (na szeroką analizę przedprywatyzacyjną) mogą skutkować podejmowaniem prawidłowych decyzji strategicznych służących rozwojowi Spółki, a także do bieżącego bardziej efektywnego zarządzania Podmiotem. Także wydatki związane ze zbyciem akcji Skarbu Państwa, a więc związane z prywatyzacją są, według organu podatkowego, celowe z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania Spółki.W zakresie określenia momentu potrącenia Kosztów Prywatyzacji S. uważa, iż z orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji organów podatkowych jak i literalnej wykładni przepisów updop wynika, iż jedynie koszy bezpośrednio związane z czynnością zbycia akcji, takie jak cena, opłaty notarialne, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłaty administracyjne, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w momencie nabycia akcji. Uznaje się je za koszty uzyskania przychodu dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia, o czym stanowi przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.

Skoro, zdaniem S., poniesione koszty określone w opisie stanu faktycznego jako Koszty Prywatyzacji w związku z prywatyzacją pośrednią S. należy uznać za koszty uzyskania przychodu, to rozstrzygnięcia wymaga kwestia, w którym momencie koszty te powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Uznając, że koszty poniesione w związku z prywatyzacją pośrednią są pośrednio związane z uzyskaniem przychodu przez S., to stosownie do art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Ustawodawca wprowadza jednak zastrzeżenie: jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W przypadku kosztów związanych z prywatyzacją pośrednią Spółki nie można wskazać, jakiego okresu będą dotyczyły poniesione koszty, a zatem niezasadne będzie ich rozkładanie (rozliczanie) w czasie. Tak więc — zdaniem Spółki — koszty te będą potrącalne w dacie ich poniesienia, jak stanowi ustawodawca w zdaniu pierwszym art. 15 ust. 4d updop.

Stosownie do art. 15 ust. 4e updop za dzień poniesienia (data poniesienia) kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Tak więc, zdaniem Spółki, poniesione koszty określone w opisie stanu faktycznego w związku z prywatyzacją pośrednią S. należy uznać za koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, jednostka samorządu terytorialnego, koszt, koszty uzyskania przychodów, miasto, poniesienie kosztów w czasie, prywatyzacja, umowa, wykonawstwo
Data aktualizacji: 21/01/2013 09:00:01

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za paliwo służące do napędu motocykla...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zbiorczo zaewidencjonować sprzedaż usług dostępu do Internetu ( dla różnych użyt...

Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Podatnik świadczy usługi dostępu do Internetu na rzecz zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Za abonament co miesiąc, w jednym dniu wystawia faktury VAT - dla osób...

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 50-044

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Wrocław pod nazwą Śródmieście gminy powiaty województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 41101016740005502221000000 VAT 88101016740005502222000000 PIT 38101016740005502223000000 budżetowe...

Czy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych elektron...

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki X z dnia 16 czerwca 2006r. znak: DR WP 130...

Jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta za ponoszone w jego imieniu koszty wynajmu mi...

Z przedstawionego we wniosku oraz piśmie uzupełniającym stanu faktycznego wynika, że Podatnik wynajmuje na rzecz osoby fizycznej - oddelegowanego pracownika kontrahenta zagranicznego (jednostki dominującej) - mieszkanie i opłaca wszelkie związane z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu eksportu towarów - wg stanu prawnego obowiązującego po 01.06.2005r.?Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić fakturę VAT przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności?Zasady odliczania podatku z faktur zakupu paliwa wykorzystanego do napędu samochodów ciężarowych po 22.08.2005 rPrawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem nagród do sprzedaży premiowej oraz opodatkowania przekazania ww. nagród
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.