Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy adwokaci powinni wystawiać dla Sądu faktury za okres od 1 maja 2004r. stwierdzające wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Strony- przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2005r. który wpłynął w dniu 20.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie:

- nie wystawiania przez adwokatów dla Sądu faktur za okres od 1 maja 2004r. stwierdzających wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismami z dnia 20.05.2005r. (data wpływu do organu podatkowego: 23.05.2005r.) oraz z dnia 28.07.2005r. (data wpływu do organu podatkowego: 01.08.2005r.) Strona uzupełniła wniosek precyzując kwestię będącą przedmiotem zapytania.

Zgodnie z art. 14a §Â 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a §Â 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W związku z obowiązującymi od dnia 1 maja 2004r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wykonywane przez adwokatów czynności obrony z urzędu podlegają opodatkowaniu VAT. Adwokaci wystawiają faktury VAT dokumentujące usługi obrony z urzędu za okres od dnia 1 maja 2004r. z prośbą o dokonanie przez Sąd Rejonowy w X korekt wypłaconych wynagrodzeń z tytułu obrony z urzędu o podatek VAT.

Zdaniem strony adwokaci nie powinni wystawiać zaległych faktur VAT stwierdzających wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie uznaje stanowisko Strony za nieprawidłowe wskazując co następuje.

Usługi wykonywane przez adwokatów na zlecenie sądu w ramach obrony z urzędu podlegają od dnia 1 maja 2004r. na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w/w usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

W świetle art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15 (t.j. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązani wystawić fakturę.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz.798 ) wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 pkt1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:

- jako cenę jednostkową wskazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;

- kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru;

KP = WB x SP

100 +SP

gdzie:

KP-oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikająca ze wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 9 ust.6,

WB-oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku,

SP-oznacza stawkę podatku.

sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu nie stanowią w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm.) stricte ceny urzędowej, tym niemniej koszty te ustalone są zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn.zm.) w wysokości:

nie wyższej niż 150 % stawek dziennych o których mowa w rozdziale 3-5 oraz

niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata, a więc w sposób ściśle określony i jak wynika z powyższego w wartości brutto.

Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art.30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Wobec powyższego otrzymywane przez adwokatów z sądu wynagrodzenie jest wypłacane w kwotach brutto, zawierających podatek 22% podatek VAT.

Podsumowując - adwokaci są zobowiązani począwszy od 1 maja 2004r. do wystawiania na rzecz sądu faktur za okresy, w których otrzymywali wynagrodzenie z sądu za pomoc prawną udzieloną z urzędu i wykazywania w nich wynagrodzeń obejmujących stawkę podatku w wysokości 22%.

Jednocześnie informujemy, iż zapytanie odnośnie obowiązku Strony w zakresie dokonywania korekt wypłaconych adwokatom wynagrodzeń dotyczy zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie rozpatrzone odrębnym postanowieniem.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia .

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: adwokat, faktura VAT, obliczenie podatku, stawki podatku
Data aktualizacji: 01/01/2013 03:00:01

Czy opisany we wniosku zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakim dokumentem powinienem obciążyć podatnika podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego ?

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lipca 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 23 września 2005 r. o...

Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Pana . z dnia 30 stycznia 2006r. (data wpływu do organu podatkowego 2 marca 2006r.)...

Stawka podatku stosowana przy dostawie towaru z Polski na Litwe celem jego póżniejszego ek...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przepro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie odsprzedaży usługi ubezpieczeniowej przez finansującego na rzecz korzystającego, w związku z zawartą umową leasinguCzy w przypadku bezpodstawnego wystawienia faktury podatnikowi przysługuje prawo zwrotu faktury i nie rodzi ona skutku prawnego?Obowiązek wystawienia faktury korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturzeCzy Wnioskodawca może bez ograniczeń odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do motocykli używanych w działalności gospodarczej?Czy potracone skonto wywołuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7 ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.