Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy aneks do umowy, zmieniający ilość towarów handlowych daje prawo do korekty faktur VAT zaliczkowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 02.02.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku w pkt 3 stanowisko jest prawidłowe.

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo - budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W zakresie swojej działalności Pana Firma realizuje umowy na roboty remontowo - budowlane, w ramach których wykonywany jest montaż pieców i grzejników zakupionych od hurtownika bądź producenta.Zgodnie z Pana oświadczeniem, przedmiotowe usługi remontowo - budowlane realizowane są na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z inwestorem (firmą zagraniczną). Na poczet ustalonych w kosztorysie wstępnych prac wpłynęły na konto Firmy zaliczki, do których wystawione zostały faktury zaliczkowe, uwzględniające proporcjonalnie wydatki opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22% (towary handlowe) i 7% (pozostałe usługi).

Pana zdaniem, instalowane piece i grzejniki stanowią odrębny element w przedmiocie umowy i w związku z tym powinny być opodatkowane właściwą dla nich stawką podatku VAT w wysokości 22%, natomiast usługi remontowo - budowlane wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB 111 stawką podatku VAT w wysokości 7%. Zgodnie z treścią umowy, pojawiające się w trakcie wykonywania usługi zmiany w zakresie robót dodatkowych oraz rodzaju i ilości towarów handlowych, które zostaną wykorzystane do wyposażenia wskazanego lokalu są uzgadniane na bieżąco przez podpisywane aneksy do umowy.

Zwrócił się Pan do tut. Organu podatkowego z zapytaniem czy aneks do umowy zmieniający ilość towarów handlowych daje prawo do korekty faktur zaliczkowych?

Zgodnie z Pana stanowiskiem, jeżeli w trakcie wykonywania usługi następuje zmiana zakresu robót lub ich rodzaju bądź rodzaju wykorzystanego materiału poparta aneksem do umowy, to przeznaczenie wpłaconych wcześniej zaliczek (podzielonych wstępnie na część opodatkowaną 7% i 22%) powinno być ściśle powiązane z aktualnym przebiegiem robót i prawidłowe będzie wystawianie ewentualnych korekt faktur zaliczkowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a przez świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy (art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 cyt. ustawy).Stosownie do art. 29 ust. 1 cyt. Ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, na podstawie ust.2 obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur (art. 29 ust. 4).Z powyższego wynika, że ustawodawca dopuszcza zmniejszanie podstawy opodatkowania o różnego rodzaju rabaty, bonifikaty, opusty, skonta, uznane reklamacje - np. zwroty towarów. Prowadzi to do stwierdzenia, że wszelkie działania sprzedawcy wobec kontrahenta mające źródło w obrocie rodzą obowiązek wystawienia faktur korygujących, o czym mowa w § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. ( Dz.U. z dnia 01.05.2004 r. Nr 97, poz. 971 ze zm.).

W oparciu o powyższe unormowania zauważa się jak niżej:

Jeśli w trakcie wykonywania usługi remontowo - budowlanej następuje udokumentowana aneksem do umowy - zmiana zakresu robót lub rodzaju wykorzystywanych materiałów budowlanych, a tym samym zmiana przeznaczenia wpłaconych wcześniej zaliczek (kwota zaliczek nie ulega zmianie) - to skutkiem takiego aneksu powinna być korekta faktur zaliczkowych.Celem wystawienia faktur korygujących jest w tym przypadku doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej;- w dacie wydania przedmiotowego postanowienia, w stosunku do Firmy nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.
Słowa kluczowe: aneks do umowy, faktura korygująca, faktura vat
Data aktualizacji: 11/08/2011 04:40:57

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług pośred...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodu fakturę dotyczącą miesięcznej r...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz...

Urząd Skarbowy Maków Mazowiecki 06-200 ul. Kopernika 6C

Zasięg terytorialny miasta Maków Mazowiecki gminy Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków powiaty makowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 85101010100595742221000000 VAT...

Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B

Zasięg terytorialny miasta Zawidów, Zgorzelec gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec powiaty zgorzelecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740012542221000000 VAT 90101016740012542222000000 PIT...

Sposób dokumentowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Stronami konsorcjum i prawa do odlic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawnik i księgowy w jednym miejscu?Urząd Skarbowy Legnica 59-220 ul. Najśw. Marii Panny 3Anulowanie faktury VATProszę o określenie momentu uprawniającego do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z faktur zakupu?Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży produktów niemieckiego kontrahenta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.