Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy anulowana faktura korygująca rodzi obowiązek podatkowy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.06.2006 r. (data wpływu 26.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skutków anulowania wystawionej faktury lub faktury korygującej

stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik w ramach prowadzonej działalności dokonuje obrotu częściami zamiennymi do samochodów. na podstawie złożonego przez klienta zamówienia (telefonicznie lub osobiście) towar zostaje przygotowany do wydania z magazynu łącznie z wystawieniem faktury VAT. Jednak zdarzają się sytuacje (bardzo rzadko), że klient nie zgłosi się po odbiór towaru w/wym. towaru. Wystawiona wcześniej faktura zostaje anulowana (w dokumentach pozostaje w komplecie oryginał i 2 kopie z adnotacją o ich anulowaniu) bez zarachowania w księgach handlowych oraz bez ujęcia w rejestrze VAT. Na podstawie dokumentu magazynowego PW towar zostaje przywrócony w ewidencji magazynowej. Zdarzają się również sytuacje, że pracownik nieumyślnie wystawi fakturę korygującą do w/wym. anulowanej faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż przedstawionej sytuacji wystawione faktury nie dokumentują sprzedaży, samo ich wystawienie nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem m.in. ust. 4, który stanowi, iż jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wystawione przez Podatnika faktury nie potwierdzają dokonania sprzedaży, tj. odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, bowiem wydanie towaru faktycznie nie nastąpiło. W związku z powyższym nie powstaje również obowiązek podatkowy, o którym mowa w cyt. art. 19 ust. 4 ustawy.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres przechowywania określone zostały w rozdziale czwartym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Przepisy § 16 i 17 tego rozporządzenia określają sytuacje, w których wystawia się fakturę korygującą. Zgodnie z tymi przepisami, fakturę taką wystawia się w przypadku:gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, gdy podwyższono cenę po wystawieniu fakturyw razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.Z powyższego wynika, iż brak jest podstaw prawnych do wystawienia faktury korygującej do faktury, która nie dokumentuje faktycznej sprzedaży.

W związku z powyższym jedyną możliwością wycofania się z błędnego wystawienia przedmiotowych faktur oraz faktur korygujących jest ich anulowanie, pomimo że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie przewidują takiej formy wycofania błędnej faktury. Warunkiem powyższego jest jednakże posiadanie zarówno oryginału jak i kopii takiej faktury.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura VAT, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 30/01/2013 00:00:01

Czy zarządzanie pożytkiem we wspólnocie mieszkaniowej jest czynnością oddzielną, którą nal...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Czy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy nalezy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku nie wystawienia faktury korygującej, a przyjęcia noty księgowej, wartość strat i ubytków będzie stanowić koszty uzyskania przychodów?Przechowywanie w formie elektronicznej kopii faktur wysyłanych do nabywców w formie papierowejPrawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaruUrząd Skarbowy Bolesławiec 59-700 ul. Garncarska 10Możliwość odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.