Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy apteka może dokonać obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego o kwotę VAT wynikającą z not rabatowych tytułem udzielonego rabatu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2009 r. (data wpływu 21 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z not rabatowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z not rabatowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik jest podmiotem prowadzącym aptekę, dalej Apteka. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, Wnioskodawca kupuje sprzedawane przez siebie leki w hurtowniach farmaceutycznych, które zaopatrują się u producentów tych leków (lub w innych hurtowniach będących przedstawicielami producentów zagranicznych).

Apteka przystąpiła do programu rabatowego organizowanego przez przedstawiciela producenta zagranicznego (firmę X, dalej X), który jest wyłącznym dystrybutorem określonego leku w Polsce.

Lek ten w Polsce nie został objęty systemem refundacji, co powoduje, że jego cena znacznie przekracza możliwości finansowe polskich pacjentów. Z tych ekonomicznych względów, niezależnych od rzeczywistych potrzeb terapeutycznych, lek jest rzadko kupowany i używany przez polskich pacjentów. Pomimo przepisania leku przez lekarza, pacjenci odstępują od jego zakupu ze względu na zbyt wysoką cenę. Ustalona przez aptekę marża na sprzedaż leku nie pozwala ze względów ekonomicznych na dalsze obniżenie ceny, która i tak dla większości pacjentów jest zbyt wysoka. Wysoki koszt zakupu leku przez aptekę od hurtowni wynika z faktu, iż zaopatrująca aptekę hurtownia kupuje lek od X po wysokiej cenie, wynikającej z jego ceny na rynku europejskim.

Zgodnie z uzyskanymi przez Aptekę informacjami, X nie może obniżyć ceny sprzedaży do hurtowni, ponieważ mógłby utracić prawo do dystrybucji leku w Polsce. Jest to spowodowane zjawiskiem tzw. importu równoległego. Hurtownie kupując lek od X po obniżonej cenie (niższej niż cena na rynku europejskim) rozpoczęłyby jego sprzedaż, w ilościach hurtowych za granicę. Doprowadziłoby to do obniżenia ceny leku na rynku europejskim, na co, z oczywistych względów, nie chce się zgodzić producent leku zaopatrujący X. Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, X nie może udzielić rabatu hurtowni, ze względu na fakt, iż te nie przekazują otrzymanego rabatu aptekom (jest to spowodowane faktem, iż hurtownie zaopatrują znaczną ilość aptek - jedna hurtownia zaopatruje kilka tysięcy aptek), dużą ilością faktur wystawianych przez hurtownie (kilkaset tysięcy rocznie) i dodatkowym nakładem pracy hurtowni związanym z identyfikacją dostaw oraz wystawianiem faktur korygujących. X, ze względu na ograniczenia prawne, zakazujące tzw. zmowy cenowej, nie może zobowiązać hurtowni do obniżenia ceny hurtowej.

W konsekwencji X stworzył program rabatowy polegający na udzieleniu Aptece potransakcyjnego rabatu kwotowego, dotyczącego każdej nabytej od hurtowni przez Aptekę jednostki leku w danym okresie (miesiącu).

W ramach programu:Apteka przesyła podatnikowi zestawienie pozwalające na identyfikację dostaw leku do Apteki oraz istotnych warunków tej dostawy (specyfikacja zawiera co najmniej informacje o dacie zakupu, ilości kupionych leków, ich cenie zakupu, numerze faktury zakupowej), X sporządza kalkulację wartości należnego rabatu w oparciu o stałą kwotę rabatu przypadającą na jednostkę leku oraz jego ilości zakupionych przez aptekę, w oparciu o zestawienie, X sporządza i wysyła do apteki notę rabatową - dokument zawierający wszystkie elementy dokumentu księgowego w myśl ustawy o rachunkowości, w szczególności:    - dane identyfikujące X i Aptekę,    - określenie leku (jego nazwę oraz grupowanie PKWiU),    - datę zakupu poszczególnych ilości produktu przez aptekę w określonych datach,    - wartości rabatu netto, VAT oraz wartość brutto rabatu zarówno dla poszczególnych jednostek, dostaw dokonanych dla apteki, jak i wartość ogółem w ciągu miesiąca,    - podpis osoby wystawiającej notę oraz podpis osoby przyjmującej notę (ze strony Apteki), kwoty udzielonego rabatu są przelewane na konto Apteki przez X. W oparciu o wystawioną notę, X obniża kwotę swojego podatku VAT należnego oraz przychodu ze sprzedaży, Apteka, w oparciu o otrzymany rabat, może obniżyć koszt zakupu leku oraz wartość podatku naliczonego VAT związanego z zakupem produktu.Dzięki obniżce ceny zakupu, Apteka może ustalić cenę sprzedaży niższą, określoną na poziomie, który jest akceptowany przez pacjentów. Pozwoli to im na zakup leku. W efekcie obniżki ceny zakupu leku, spadek ceny sprzedaży może nie odbić się na marży apteki (ostateczny efekt zależy od stopnia obniżenia ceny przez Aptekę). Zwiększona, dzięki obniżeniu ceny, ilość sprzedawanych produktów pozwala na zwiększenie zysku Apteki.

Rabat wynosi yy PLN (netto) na jednostkę kupowanego produktu, co stanowi 55% ceny (netto) zakupu leku w hurtowni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy apteka może dokonać obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego o kwotę VAT wynikającą z wystawionych przez X not rabatowych, dotyczących przedmiotowego leku, tytułem udzielonego aptece rabatu.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika m. in. z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ww. ustawy.

Wymaga podkreślenia fakt, iż cyt. wyżej przepis, nie odnosi się do formy udokumentowania przekazywanego rabatu, który powinien obniżać kwotę VAT naliczonego, czy też nie wskazuje, który z dostawców w łańcuchu dostaw może udzielić rabatu. Przepis ten jedynie odnosi się do samego faktu otrzymania rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4.

Art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) (.), a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że obrót sprzedawcy zmniejszają rabaty lub kwoty wynikające z korekt faktur. Tym samym, jeżeli art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy odnosi się do art. 29 ust. 4, to obniżenie kwoty podatku naliczonego u otrzymującego rabat nie jest ograniczone jedynie do rabatów dokumentowanych przez sprzedawcę fakturą - korektą.

Istotny dla sprawy jest także fakt, iż:art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy nie daje prawa do korekty kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z otrzymanych rabatów, lecz czyni z tego obowiązek poprzez sformułowanie z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4, nieumniejszenie kwoty podatku naliczonego o kwotę VAT wynikającą z otrzymanej noty rabatowej powodowałoby, oprócz naruszenia art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, naruszenie fundamentalnych zasad funkcjonowania systemu VAT (tj. zasady neutralności i proporcjonalności) i wynikających z zawyżenia VAT naliczonego Apteki strat dla budżetu Państwa, Apteka, przedstawiając specyfikację zakupionych produktów wykazuje zawsze produkty zakupione od X, gdyż podatnik ten jest jedynym przedsiębiorcą prowadzącym obrót przedmiotowym lekiem w Polsce. Nie ma zatem znaczenia, z której hurtowni pochodzą zakupione przez Aptekę produkty, gdyż zawsze leki te zostały sprzedane hurtowni przez X, co daje gwarancję, że wypłacone Aptece kwoty są zawsze związane ze sprzedażą leków przez tego podatnika.Przepisy nie zawierają definicji rabatu. Komentarze do art. 29 cyt. ustawy, dostępne interpretacje oraz wyroki w sprawach podatkowych definiują rabat w kontekście odróżnienia go od bonusu czy premii.

Na tej podstawie, jak również definicji słownikowej, można stwierdzić, iż rabatem jest kwota obniżenia ceny konkretnego towaru lub usługi, pozostająca w bezpośrednim związku z dokonaną dostawą. Niewątpliwie zatem przekazywane przez X aptekom kwoty stanowią rabat, gdyż dotyczą konkretnych towarów (produktów), dostarczonych w konkretnych, zdefiniowanych dostawach do apteki (przez podanie nazwy produktu, jego ceny zakupu, daty dokonania dostawy). Żadna z analizowanych definicji nie wskazuje, że rabatem jest kwota przekazywana między bezpośrednimi kontrahentami.

Kwoty wypłacane przez X aptekom nie mogą być uznane za dopłaty do ceny sprzedaży apteki, gdyż nie spełniają podstawowych kryteriów, które powinny cechować zwiększające obrót VAT apteki dopłaty, czy subwencje.

Wnioskodawca cyt. definicję dopłat do ceny, refundacji, subwencji zawartą w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1341/2004/BL, stanowiącą, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi (w przedmiotowej sprawie z tytułu sprzedaży leku przez aptekę do pacjenta). Podstawą zatem oceny opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jest stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. Tym samym otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze niemająca bezpośredniego wpływu na wartość dostawy lub usługi, nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W szczególności:otrzymywane przez Aptekę rabaty są niezależne od momentu i faktu dokonania sprzedaży produktu przez Aptekę, wartość rabatów, fakt oraz termin otrzymania zależy jedynie od dokonania przez Aptekę zakupu przedmiotowego leku, Apteka otrzymująca rabat nie jest zobowiązana do zastosowania obniżonej ceny.W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłacana Aptece kwota rabatów, udokumentowana notami rabatowymi stanowi podstawę do obniżenia VAT należnego Podatnika.

Zainteresowany na poparcie swojego stanowiska powołuje się na następujące wyroki:WSA w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 3856/06, WSA w Warszawie z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1440/08, NSA z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. akt l GSK 1178/05.Ponadto, powołuje się na interpretację Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/04/AP/4026.

Wnioskodawca powołuje również następujące wyjaśnienia organów podatkowych:Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 6 października 2004 r., nr PI/005-1668/04/CIP/01, Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 16 czerwca 2004 r., nr PSUS/OPBI/422/83/04/DK, Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2005 r., nr 1472/RPP1/443-447/05/IS.Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 7 czerwca 2005 r., nr P 111/1/443-20/05, Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 12 sierpnia 2004 r., nr III-2/446-1260/04/JP/714, Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2004 r., nr PP1/443/56/OG-005/173/04PP-1/443/56-U/OG-005-173/04.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.W świetle art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Ustawodawca określa obrót jako kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W tym miejscu zaznacza się, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia bonifikata, czy rabat, w związku z powyższym pojęcie to należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową.

Przyjmując za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, tom 1, str. 303) bonifikata - to zniżka, odstępstwo od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę albo w celach reklamowych: opust, rabat. Przez bonifikatę należy więc rozumieć pomniejszenie ustalonej uprzednio ceny towaru lub usługi.

Natomiast zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 825), rabat to zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów.

W świetle powyższego rabat finansowy rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Jeżeli rabat jest udzielony w momencie sprzedaży towarów (rabat transakcyjny), wówczas na fakturze podatnik powinien zmniejszyć cenę sprzedaży o kwotę udzielonego rabatu.

Natomiast jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów, zgodnie z uregulowaniami zawartymi, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanym dalej rozporządzeniem.

Z powyższych definicji wynika, że wszelkiego rodzaju bonifikaty, skonta lub rabaty mogą być stosowane tylko w relacji do kontrahenta (powodują obniżenie ustalonej uprzednio ceny).

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Z przytoczonych przepisów wynika, że aby zmniejszyć obrót o kwotę rabatu, fakt otrzymania rabatu należy udokumentować fakturą korygującą.

Stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:   - określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,    - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem, kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;kwotę zmniejszenia podatku należnego.Ponadto, ustawodawca w art. 29 ust. 4a ustawy, wprowadził pewne uwarunkowania odnośnie obniżenia kwoty podatku należnego z wystawionych faktur korygujących. Stosownie do tegoż przepisu, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, iż sprzedawca posiada prawo do zmniejszenia obrotu (kwoty należnej z tytułu sprzedaży) o kwoty rabatów, które są przez prawo dopuszczone i obowiązkowe, a przede wszystkim właściwie udokumentowane. Właściwy sposób udokumentowania udzielonych rabatów został wskazany przez przepis § 13 cyt. wyżej rozporządzenia - jest nim faktura korugująca. Poza tym sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (.). Dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy wskazany ww. przepisie art. 29 ust. 4a ustawy.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiekolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić notę korygującą. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (§ 15 ust. 2 rozporządzenia).

Z tego wynika, iż w formie noty korygującej nie można dokonać zmiany dotyczącej:miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku, wartości towaru lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonywanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.W odniesieniu do powyższego nota korygująca może dotyczyć:danych sprzedawcy i nabywcy, daty wystawienia faktury korygowanej, daty sprzedaży, nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.Jak widać przepisy podatkowe jednoznacznie określają zarówno sytuacje, w których dopuszczalne jest wystawienie noty korygującej jak również przypadki, kiedy wystawienie noty korygującej jest niedopuszczalne. Analiza powyższych uregulowań prowadzi do wniosku, iż udzielenie rabatu winno być udokumentowane w formie faktury korygującej. Faktura korygująca może dotyczyć transakcji udokumentowanej wystawioną fakturą VAT i podmiotów uczestniczących w danej transakcji. Faktura korygująca jako właściwa forma udokumentowania rabatu stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego. Natomiast forma noty korygującej nie jest właściwa dla dokonania korekty udzielonego przez sprzedawcę rabatu, tym bardziej rabatu udzielonego dla podmiotu, który nie jest nabywcą.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym aptekę i nabywającym sprzedawane przez siebie leki w hurtowniach farmaceutycznych. Podatnik przystąpił do programu rabatowego zorganizowanego przez przedstawiciela zagranicznego producenta (wyłącznego dystrybutora określonego leku w Polsce), w wyniku którego otrzymuje od dystrybutora potransakcyjny rabat kwotowy, dotyczący każdej nabytej od hurtowni przez aptekę jednostki określonego produktu w danym okresie czasu.

W świetle powołanych wyżej definicji bonifikaty i rabatu brak jest podstaw do uznania, że w opisanym przypadku mamy do czynienia z pomniejszeniem czy odstępstwem od ustalonej poprzednio przez sprzedającego ceny leków. W szczególności nie można wykorzystać tych pojęć na potrzeby sytuacji, w której przedstawiciel producenta zagranicznego na podstawie not rabatowych udziela bonifikaty podmiotom (w tym przypadku aptekom), z którymi nie przeprowadzał uprzednio transakcji sprzedaży.

Stosowanie programu rabatowego nie ma związku ze zdarzeniami gospodarczymi, których strony określone zostały w pierwotnych dokumentach potwierdzających sprzedaż przedmiotowego produktu. W związku z tym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca otrzyma rabat, który nie zostanie udokumentowany w sposób określony w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

W myśl powołanych wyżej przepisów należy podkreślić, iż tylko rabaty skorelowane z konkretną transakcją, mające bezpośredni wpływ na jej wartość traktuje się jako udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, które to podlegają udokumentowaniu - zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia - za pomocą faktur korygujących.

Zatem, zarówno prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przez podmiot udzielający rabatu, jak i zmniejszenie kwoty podatku naliczonego przez podatnika otrzymującego obniżkę ceny - przysługuje wyłącznie w oparciu o wskazane zasady zawarte w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego Wnioskodawca nie ma prawnych możliwości dokonania obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku VAT wynikającą z otrzymanych not rabatowych.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, iż powołane przez Spółkę wyroki, jak i interpretacje prawa podatkowego wydane zostały w indywidualnych sprawach osadzonych w konkretnych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: apteka, faktura korygująca, odliczanie podatku naliczonego, rabaty
Data aktualizacji: 16/01/2013 21:00:01

Czy wystawianie dwa razy w miesiącu faktur z tytułu dostaw ciągłych makulatury jest zgodne...

Na podstawie art. 14a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Przeliczanie kwot z faktur wystawionych w walutach obcych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Lwówek Śląski 59-600 ul. Budowlanych 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń powiaty lwówecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 04101016740013972221000000 VAT 51101016740013972222000000 PIT 98101016740013972223000000 budżetowe...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można pomniejszyć przychód ze sprzedaży towarów (leków) o udzielone bonifikaty?Czy otrzymana od gminy G. kwota na pokrycie 50% kosztów budowy hali będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na rozbudowę i remont drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnegoOkreślenie stawki podatku VAT, z jaką powinna być wystawiona faktura dot. sprzedaży samochoduPrzechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.