Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewidencji nabycia towarów i usług VAT?

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2010r. (data wpływu 22 stycznia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2010r. (data wpływu 2 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości ujęcia faktury (o której mowa we wniosku) w ewidencji nabycia towarów i usług VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawidłowości ujęcia faktury (o której mowa we wniosku) w ewidencji nabycia towarów i usług VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 marca 2010r. (data wpływu 2 kwietnia 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 16 marca 2010r. znak: IBPBI/1/415-64/10/BK, IBPP2/443-70/10/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji donic drewnianych.

Wnioskodawca wskazał, iż swoje wyroby sprzedaje między innymi do sieci marketów, które wystawiły mu fakturę objętą 22% podatkiem VAT o następującej treści - "usługa intensyfikacji sprzedaży".

Treść ta wpisana jest w rubryce: Nazwa towaru lub usługi.

W piśmie z dnia 31 marca 2010r. Wnioskodawca wskazał też, że faktury te są wystawiane na podstawie umowy o świadczeniu usług zawartej z siecią marketów, dotyczącej zakresu usług oraz sposobu pobierania opłat od ww. usługi intensyfikacji sprzedaży.

Na usługę "intensyfikacji sprzedaży" zgodnie z umową o świadczenie usług składają się następujące czynności:ekspozycja wzorów, próbek towarów na terenie marketów celem zwiększenia ich sprzedaży, świadczenie usług informacyjno - doradczych w stosunku do towarów Wnioskodawcy, których celem jest dostarczenie nie częściej niż raz na kwartał informacji, danych dotyczących nabywców (klientów) jego towarów. Usługi te mogą w szczególności obejmować przygotowywanie analizy pozycji towarów na rynku lokalnym (ogólnopolskim) z uwzględnieniem grup klientów, preferencji klientów, konkurencji na rynku lokalnym (ogólnopolskim)., zapewnienie optymalnego dostępu klientów do towarów Wnioskodawcy w marketach poprzez przedstawienie towarów w sposób odpowiadający potrzebom klienta w oparciu o posiadaną przez market wiedzę odnośnie preferencji klientów i sposobu podejmowania przez klientów decyzji dotyczących zakupu towarów, udostępnianie przez market dla celów Wnioskodawcy, kwartalnych statystyk sprzedaży towarów. Usługi te mogą w szczególności obejmować: usługi monitorowania i przygotowywania dla Wnioskodawcy kwartalnych analiz i statystyk o sprzedaży poszczególnych towarów w danym kwartale lub z podziałem na poszczególne miesiące kwartału w odniesieniu do pojedynczych marketów.Ponadto Wnioskodawca wskazał, że "usługa intensyfikacji sprzedaży" dotyczy dostaw towarów do sieci marketów i wystawiana jest kwartalnie po zakończeniu kwartału. Wystawiona faktura, o której mowa we wniosku związana jest z wszystkimi dostawami towarów do marketów w przeciągu kwartału. Usługa udokumentowana przedmiotową fakturą związana jest wyłącznie ze sprzedażą jego wyrobów do sieci marketów, opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wartość tej usługi została ustalona w oparciu o wartość sprzedanych przez niego wyrobów do sieci marketów w przeciągu kwartału.

Poinformował też, że faktura, o której mowa we wniosku została wystawiona dnia 7 stycznia 2010 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewidencji nabycia towarów i usług VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. art. 23 ust. 1 w którym mowa o kosztach, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wymieniona w poz. 54 niniejszego wniosku faktura nie mieści się w zakresie ww. artykułu. W związku z tym przekonaniu Wnioskodawcy pozostaje fakt, iż omawiana faktura zalicza się do kosztów uzyskania przychodów i można ją uwzględnić w księgach rachunkowych mojej firmy.

Tym samym faktura ta podlega uwzględnieniu w ewidencji nabycia towarów i usług VAT, na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, art. 88, gdzie wymienione są towary i usługi, które nie stanowią obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. Wśród tych towarów i usług nie znajduje się usługa na jaką została wystawiona faktura omawiana w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w ww. piśmie z dnia 31 marca 2010r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego oraz zmodyfikował zarówno zadane pytanie, jak też własne stanowisko, w porównaniu do treści zawartych we wniosku o interpretację indywidualną z dnia 20 stycznia 2010r. Ponieważ ww. pismo Wnioskodawcy z dnia 31 marca 2010r. było konsekwencją wezwania tut. organu z dnia 16 marca 2010r. znak: IBPBI/1/415-64/10/BK, IBPP2/443-70/10/BW, przyjęto, że stan faktyczny, pytanie oraz własne stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w tym właśnie piśmie są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji pytania i stanowiska własnego Wnioskodawcy.

Pojęcie ksiąg podatkowych zostało zdefiniowane w art. 3 ust. pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Kwestie prowadzenia ewidencji w zakresie podatku VAT reguluje art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ww. ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ustawodawca, wprowadzając w art. 109 ust. 3 ustawy wymóg prowadzenia ewidencji, nie określił szczegółowych wymogów co do formy jej prowadzenia. Ważnym jest tylko, aby ewidencja zawierała wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy oraz inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT.

W odniesieniu do ewidencji zakupów, w świetle powyżej przywołanego przepisu, wymagane są dane pozwalające na wskazanie kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatkiem należnym (tj. powstaniem zobowiązania podatkowego). Wskazana zasada wyłącza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Realizacja prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług została ponadto obwarowana ograniczeniami ustawowymi określonymi w art. 88 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 3a ww. ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że do zachowania prawa do odliczenia podatku muszą być spełnione zarówno warunki pozytywne, czyli wykorzystanie towarów i usług do czynności opodatkowanych, jak również musi zaistnieć brak wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji donic drewnianych. Wnioskodawca swoje wyroby sprzedaje między innymi do sieci marketów, które wystawiły mu fakturę objętą 22% podatkiem VAT o następującej treści - "usługa intensyfikacji sprzedaży".

Treść ta wpisana jest w rubryce: Nazwa towaru lub usługi.

Wnioskodawca wskazał, że faktury te są wystawiane na podstawie umowy o świadczeniu usług zawartej z siecią marketów, dotyczącej zakresu usług oraz sposobu pobierania opłat od ww. usługi intensyfikacji sprzedaży.

Na usługę "intensyfikacji sprzedaży" zgodnie z umową o świadczenie usług składają się następujące czynności:

­ ekspozycja wzorów, próbek towarów na terenie marketów celem zwiększenia ich sprzedaży,

­ świadczenie usług informacyjno - doradczych w stosunku do towarów Wnioskodawcy, których celem jest dostarczenie nie częściej niż raz na kwartał informacji, danych dotyczących nabywców (klientów) jego towarów. Usługi te mogą w szczególności obejmować przygotowywanie analizy pozycji towarów na rynku lokalnym (ogólnopolskim) z uwzględnieniem grup klientów, preferencji klientów, konkurencji na rynku lokalnym (ogólnopolskim).,

­ zapewnienie optymalnego dostępu klientów do towarów Wnioskodawcy w marketach poprzez przedstawienie towarów w sposób odpowiadający potrzebom klienta w oparciu o posiadaną przez market wiedzę odnośnie preferencji klientów i sposobu podejmowania przez klientów decyzji dotyczących zakupu towarów,

­ udostępnianie przez market dla celów Wnioskodawcy, kwartalnych statystyk sprzedaży towarów. Usługi te mogą w szczególności obejmować: usługi monitorowania i przygotowywania dla Wnioskodawcy kwartalnych analiz i statystyk o sprzedaży poszczególnych towarów w danym kwartale lub z podziałem na poszczególne miesiące kwartału w odniesieniu do pojedynczych marketów.

Z wniosku wynika też, usługa udokumentowana przedmiotową fakturą związana jest wyłącznie ze sprzedażą Wnioskodawcy, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny w odniesieniu do uregulowań prawnych należy stwierdzić, iż faktura, o której mowa we wniosku, może zostać ujęta w ewidencji zakupu VAT, a Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze, o ile usługa wskazana na fakturze związana jest wyłącznie z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy i o ile nie wystąpią, wymienione w art. 88 ustawy o VAT, przesłanki ograniczające to prawo.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ pragnie tutaj zauważyć, iż z dniem 1 grudnia 2008r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) uchylony został przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, uzależniający prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W związku z powyższym w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług, które zostały przez niego zakupione jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W tym stanie rzeczy dla możliwości odliczenia podatku VAT z faktury, o której mowa we wniosku bez znaczenia jest fakt, czy usługa udokumentowana przedmiotową fakturą stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: ewidencja, podatek naliczony
Data aktualizacji: 15/01/2013 15:00:01

Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odlicze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie powstanie przychód podatnika z tytułu najmu - czy wg daty wystawienia fa...

W dniu 28.03.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że stosownie do swojej właściwości - naczelnik...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CZY MOŻNA PRZYJAC, ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców premii pieniężnychCzy Spółka dokonując refaktury ww. usługi na podwykonawców może również skorzystać ze zwolnienia z VAT?Miejsce świadczenia usług kierowcy - wg zasady ogólnejKursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.