Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania wydatków poniesionych na dojazdy do szkół?

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy posiadany bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić?.

W roku 2005 zgłaszają się uczniowie, którzy wykupili bilety miesięczne w 2004 r. na dojazdy do szkół. Teraz otrzymują stypendia wypłacane przez Starostwa Powiatowe. Do udokumentowania poniesionych wydatków na dojazdy przedstawiają bilety miesięczne, których samorządy nie honorują, a żądają faktur. Stanowisko pytającego jest następujące organizacje samorządowe bądź też inne podmioty gospodarcze przyjmujące i rozpatrujące wnioski o pomoc finansową z tytułu dojazdu dzieci do szkół i innych placówek wychowawczych winny traktować przedstawione bilety miesięczne jako dokumenty zachowujące wszystkie wymogi określone w § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., jakie powinna zawierać faktura. Wprawdzie druk biletu miesięcznego w nazwie nie zawiera określenia faktura, ale spełnia jej wymogi.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Całość spraw związaną z fakturami VAT regulują przepisy art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (obecnie obowiązujące) (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 789) w rozdziale 4 - szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres przechowywania. Natomiast jakie dokumenty winny być podstawą zwrotu poniesionych wydatków decyduje Rada Gminy w uchwalonym regulaminie. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej i ma prawo określić zasady rozliczania udzielonych stypendiów. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) nie doprecyzowała zasad udzielania stypendium szkolnego oraz sposobu jego ustalania. Pozostawiła to w gestii władz samorządowych.

Wspomniana ustawa w art. 90f stanowi, że Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym w szczególności określa:

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Regulamin wypłat uchwalony przez samorządy nie powinien być sprzeczny z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694), która w art. 21 ust 1 stanowi co powinien zawierać dowód księgowy tj.:

rodzaj dowodu i jego nr identyfikacyjny, określenie stron (nazwy i adresy), opis operacji i jej wartość, datę dokonania operacji, podpis wystawcy i osoby, której wydano, stwierdzenie sprawdzenia dowodu.

Danych określonych w punkcie 5 i 6 można zaniechać, jeśli to wynika z odrębnych przepisów.

W związku z powyższym dla udokumentowania poniesionych wydatków na dojazdy do szkół wystarczającym jest miesięczny bilet autobusowy pod warunkiem, że w regulaminie wypłat stypendium rada samorządu nie postanowiła inaczej.
Słowa kluczowe: bilety, dokumentowanie wydatków, faktura VAT, stypendia
Data aktualizacji: 21/01/2013 21:00:01

Jak zafakturować sprzedany pojazd - jako używany ze stawką zwolnioną VAT, czy doliczyć 22...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w...

Nie jest możliwe przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej bez ich drukowania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura VAT z tytułu najmu lokali

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art. 113 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Dopuszczalność posiadania kopii faktur w formie elektronicznej

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 5 stycznia 2005 r. (data wpływu 7 stycznia 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie not wewnętrznych onlineCzy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury?Jakie są skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT przy połączeniu spółek?Urząd Skarbowy Oborniki 64-600 ul. Rynek 4W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty Chorągwi przed i po uzyskaniu przez nią osobowości prawnej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.