Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu może zostać skorygowany poprzez wystawienie noty korygującej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie:

- art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),

- § 12 ust. 5 § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971),

uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2005 r. znak: P/20/01/2005/MC złożonym w dniu 24.01.2005 r. w części dotyczącej zasad korygowania przez nabywcę notą korygującą danych podanych na fakturze, o których mowa w przepisie § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W dniu 24 stycznia 2005 r. w tutejszym Urzędzie Skarbowym został złożony wniosek dotyczący pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

Podatnik powołując się na przepis § 21 w związku z § 12 ust. 5-12 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. stwierdza, że w związku z prowadzoną działalnością handlową i użytkowaniem wprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów kilkakrotnie otrzymał faktury z błędnie wpisanym na fakturze numerem rejestracyjnym samochodu. Podatnik nie wskazuje typu pojazdu, którego dotyczą te faktury. Błędne pozycje tych faktur Podatnik skorygował poprzez wystawienie not korygujących do tych faktur zmieniających numer rejestracyjny pojazdu na prawidłowy. Po uzyskaniu potwierdzenia odbioru not przez wystawcę faktur podatnik odliczył podatek naliczony z tych faktury.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik wnosi o potwierdzenie prawidłowości sposobu dokonanej korekty faktur oraz prawa do odliczenia podatku.

Stanowisko tutejszego Organu:

Zgodnie z § 21 ww rozporządzenia Ministra Finansów nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 12 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą (ust. 1 ww przepisu). Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (ust. 2 ww przepisu).

Jak wynika z treści powyższego przepisu w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki może je skorygować notą korygującą ale wyłącznie w przypadku gdy zaistniałe pomyłki nie dotyczą danych określonych w § 12 ust. 1 pkt 5-12 ww rozporządzenia.

Wymóg określania na fakturze danych dotyczących numeru rejestracyjnego samochodu ustawodawca ustanowił § 12 ust. 5 ww rozporządzenia w odniesieniu do faktur dokumentujących sprzedaż paliw silnikowych, benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wlewanych do baku samochodów i innych pojazdów samochodowych.

W związku z tym - z uwagi na fakt, że w treści § 21 ust. 1 ww rozporządzenia ustawodawca nie wymienił § 12 ust. 5 rozporządzenia - należy stwierdzić, że w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej.

Nota korygująca zgodnie z § 21 ust. 3 tego rozporządzenia powinna zawierać co najmniej:

1) numer kolejny i datę jej wystawienia,

2) imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 12 ust. 1 pkt. 1-3,

4) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Ponadto § 21 ust. 4 określa obowiązek potwierdzania noty korygującej podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej w przypadku gdy wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty.

Jednocześnie tut. organ zauważa, że Podatnik pomimo dwukrotnego wezwania skierowanego w trybie art. 169 § 1 ww ustawy tj. pism : z dnia 31 stycznia 2005 r. Nr I USB III/436/12.1/2005/KK, którego odbiór został potwierdzony w dniu 02 lutego 2005 r. oraz z dnia 01 marca 2005 r. Nr I USB III /436/12.2/2005/KK, którego odbiór został potwierdzony w dniu 03.03.2005 r. nie uzupełnił przedmiotowego wniosku o informacje dotyczące typu pojazdów, do których odnosi się przedstawiony stan faktyczny. W związku z tym brak jest podstaw do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur z błędnie wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu, które podatnik skorygował notami korygującymi.

Postanowieniem z dnia 14.04.2005 r. Nr IUSB III/436/12/2005/KK wydanym na podstawie art. 169 § 4 w związku z art. 169 § 1 w/w ustawy tut. organ pozostawił przedmiotowy wniosek w tej części bez rozpatrzenia.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.
Słowa kluczowe: faktura, nota korygująca
Data aktualizacji: 15/10/2013 03:00:01

Miejsce świadczenia usług - art.28b ust. 1 i art. 28e ustawy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura elektroniczna - różnica w wyglądzie wersji czytelnej a wymóg integralności treści...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zapytanie podatnika dotyczy rozliczenia faktur korygujących sprzedaż wody w prawidłowym ok...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i...

Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur potwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku z wystawieniem faktury korygującej przychód z działalności gospodarczej pows...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 28 lutego 2007r. Nr BI 415-0173 06 w sprawie wydanego na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur dokumentujących zakup samochodu ciężarowego i paliwa do tego samochoduPytanie dotyczy określania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcychCzy do faktur wystawionych w miesiącu kwietniu a zapłaconych w miesiacu maju 2004 r. należy wystawić korekty i obliczyć podatek VAT wg stawki 22%?Otrzymana premia jest rabatem - dostawca powinien wystawić FV korygującą. Nie ma w podatku VAT przepisu regulującego wystawianie notyW zakresie uznania dokonywanej sprzedaży za dostawę o charakterze ciągłym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.