Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy czynności zarządzania spółką są opodatkowane podatkiem VAT i czy dokumentuje się je fakturą VAT?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług zarządzania spółką

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w związku z powołaniem do składu Zarządu Podatnik świadczy na rzecz spółki usługi zarządzania. Umowa o zarządzanie zawiera uregulowania dotyczące wynagrodzenia, warunków wykonywania czynności, natomiast nie zawiera zapisów dotyczących odpowiedzialności zarządzającego wobec podmiotów trzecich. Brak w umowie zapisów wskazujących, że odpowiedzialnym za czynności zarządzania jest zarządzający, powoduje zdaniem podatnika, że odpowiedzialność w tym zakresie ciąży na zlecającym, tj. na spółce. W konsekwencji czynności te nie są opodatkowane podatkiem VAT i nie dokumentuje się ich fakturą VAT.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że:

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1), rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust.2 ustawy przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art.15 ust.3 pkt 3 ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.1 nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w związku z powołaniem do składu zarządu spółki prawa handlowego świadczy Pan na rzecz spółki usługi zarządzania, posiadając wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wynagrodzenie z tego tytułu kwalifikuje Pan do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2) uważa się m.in.:

- pkt. 7 - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

- pkt. 9 - przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyjątek, o którym mowa w powołanym art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że przychody podatnika, który na podstawie umowy o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej, są przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ustawy. Powołanie podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje zmianę kwalifikacji źródła przychodu.

W świetle powyższego wynikające z umowy o zarządzanie wynagrodzenie członka zarządu spółki stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z podania wynika, że umowa o zarządzanie zawiera uregulowania dotyczące wynagrodzenia, warunków wykonywania czynności, natomiast nie zawiera zapisów dotyczących odpowiedzialności zarządzającego wobec podmiotów trzecich. W umowie postanowiono jednak, że zarządzający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone zadania i podjęte decyzje. Zakres tej odpowiedzialności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Te zaś stanowią, iż:

- członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy - art. 293 §1 ustawy z dnia 15 września 2000r Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),

- dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Na podstawie umowy o zarządzanie Pytający występuje jako dłużnik wyłącznie w stosunku zobowiązaniowym łączącym go ze spółką. Natomiast w stosunkach zewnętrznych zarządzana przez Pana spółka jest samodzielnym podmiotem stosunków cywilnoprawnych z osobami trzecimi (wierzycielem lub dłużnikiem). Odpowiedzialność wobec osób trzecich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania obciąża dłużnika, którym jest w tym przypadku spółka. A zatem również na podstawie przepisów prawa cywilnego regulujących kwestie odpowiedzialności zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy zarządzający odpowiada wyłącznie wobec spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zarządzanie.

Reasumując - Pytający uzyskuje z tytułu umowy o zarządzanie przychody, o których mowa w art. 13 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie zawartej umowy zleceniodawcę i zleceniobiorcę łączą więzy prawne tworzące stosunek prawny co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności osoby zlecającej. Spełnione zatem zostały wszystkie przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy, ze względu na które przedmiotowych czynności nie uznaje się za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku VAT. A zatem Pytający z tytułu wykonywania w/w czynności nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ze względu na to, że przedmiotowe czynności zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stosunku do zakupów związanych z tymi czynnościami nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Czynności zarządzania należy w tym przypadku udokumentować rachunkami, o których mowa w art. 87-88 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie zwracam uwagę, że na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 797) przepis § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) został uchylony z dniem 1 czerwca 2005r.
Słowa kluczowe: członek zarządu, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, podatnik podatku od towarów i usług, zarządzanie
Data aktualizacji: 16/10/2013 18:00:02

Czy w przypadku wystawienia faktury dla zagranicznego kontrahenta w PLN i późniejszej jej...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w...

Korekta podatku należnego z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania faktur, w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych

P O S TA NO W I E N I E Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie wydania...

Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę podatku Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu ubezpieczeń nieruchomośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach wystawianych przez kontrahentów, które dokumentują udzielone przez Spółkę premie pieniężneCzy błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu może zostać skorygowany poprzez wystawienie noty korygującej?Urząd Skarbowy Człuchów 77-300 ul. Jerzego z Dąbrowy 5 EKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania części zapłaty za wykonaną usługę budowlano-montażową?Odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT otrzymanych w formie elektronicznej, dostarczanie kontrahentom faktur drogą elektroniczną
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.