Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy darowizna pieniężna przekazana na rachunek szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i jak tą czynność należy dokumentować ?

Pismem z dnia 16.11.2005r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny :

Szkoła oprócz realizowania zadań edukacji prowadzi stołówkę szkolną. Prowadzona przez szkołę stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a posiłki nie są przygotowywane na odrębne zlecenie. Z posiłków przygotowywanych w stołówce korzystają uczniowie i personel szkoły. Szkoła otrzymuje darowizny pieniężne z przeznaczeniem w całości na dożywianie dzieci. Darowizny otrzymuje zarówno od osób fizycznych jak i firm prowadzących działalność gospodarczą. Szkoła czynnie uczestniczy w/w czynnościach. Najpierw wysokość kwoty darowizny ustalana jest z darczyńcą. Następnie na tak ustaloną kwotę Szkoła wystawia na darczyńcę fakturę VAT, wpisując po stronie "nabywca" dane darczyńcy, po stronie "sprzedawca" Szkołę, w treści : darowizna ( cel dożywianie dzieci), kwotę netto, stawkę podatku w wysokości 7%, podatek VAT i kwotę brutto. Podatek VAT wynikający z faktury Szkoła odprowadza do urzędu skarbowego, jeszcze przed otrzymaniem kwoty dofinansowania. Darczyńca po otrzymaniu faktury wpłaca darowiznę na rachunek Szkoły w wysokości kwoty netto. Pani pedagog szkolna dysponując daną kwotą darowizny typuje ucznia do spożywania posiłków w danym miesiącu. Szkoła do chwili obecnej nie posiada klasyfikacji wykonywanych usług.

W związku z powyższym Strona sformułowała pytanie: czy darowizna pieniężna przekazana na rachunek szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i jak tę czynność należy dokumentować? Podatnik sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iżDarowizny otrzymywane przez Szkołę na dożywianie dzieci szkolnych podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%, a Szkoła w tym celu wystawia darczyńcy fakturę VAT na wcześniej uzgodnione z nim kwoty darowizn.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr.54, poz 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z regulacji tej wynika, że w sytuacji- gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług- otrzymuje od innego podmiotu ( bez względu na jego statut) jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części lub całości ceny- tego rodzaju dofinansowanie stanowi uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług.Za dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi należy uznać każdą płatność ( w tym darowiznę) w gotówce oraz w każdej innej formie, dokonaną przez osobę trzecią, inną niż płatność dokonana przez nabywcę lub konsumenta za towary lub usługi. Należy przy tym podkreślić, że aby takie dofinansowanie włączone było do podstawy opodatkowania, musi być związane bezpośrednio z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Dofinansowanie bezpośrednio związane z ceną" należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło ono jedynie dofinansowania odpowiadającego całości lub części wynagrodzenia z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług, które wpłacone są sprzedawcy lub dostawcy przez osobę trzecią.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Szkołę stan faktyczny oraz cyt. wyżej przepis art.29 ust.1 ustawy o VAT należy uznać, że otrzymane przez Szkołę darowizny od osób trzecich( osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców) z przeznaczeniem na konkretny cel, tj. na dożywianie dzieci, stanowią bezpośrednie dofinansowanie ( dopłatę) do świadczonych przez Szkołę usług stołówkowych i w związku z tym stanowią one uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, że otrzymane darowizny powodują, że usługi te dla części uczniów( wytypowanych przez pedagoga szkolnego) stają się bezpłatne.Należy również podkreślić, że podatnik otrzymujący dofinansowanie ( darowizny), które stanowi obrót w rozumieniu przepisów art.29 ust.1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla czynności, której takie dofinansowanie dotyczy. Natomiast obowiązek podatkowy z tego tytułu stosownie do art.19 ust. 21 ustawy o VAT powstaje z chwilą otrzymania dofinansowania ( darowizny).

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy o VAT w związku z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( ( Dz. U. Nr97, poz 970 ze zm.) świadczone przez Szkołę usługi stołówkowe do dnia 31.12.2007r. korzystają z obniżonej stawki podatku w wysokości 7%.

Zatem otrzymane przez Szkołę dofinansowanie ( darowizny) na dożywianie dzieci podlegają opodatkowaniu 7% stawką VAT.

Ponadto należy stwierdzić, iż zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o VAT, podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art.119 ust.10 i art.120 ust.16 ustawy. Pod pojęciem sprzedaży, w myśl art.2 pkt.22 cytowanej ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Szkoła, otrzymując dotacje (darowizny) nie dokonuje sprzedaży na rzecz osoby bądź podmiotu, który przekazuje dotację czy darowiznę, a zatem nie powinna wystawiać faktury VAT dla podmiotu dotującego czy też darczyńcy.Jednocześnie należy zauważyć iż ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze fakturą VAT. Z treści art.106 ust.7 w/w ustawy wynika, że dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat wystawia się faktury wewnętrzne. Zatem przez analogię można uznać, że również otrzymanie dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze można udokumentować fakturą wewnętrzną lub innym dokumentem księgowym.

Reasumując, otrzymane przez Szkołę darowizny na dożywianie dzieci stanowią bezpośrednie dofinansowanie świadczonych usług stołówkowych, a zatem stanowią obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług według 7 % stawki tego podatku. Natomiast obowiązek z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania takiej darowizny i należy udokumentować to fakturą wewnętrzną.

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku biorąc powyższe okoliczności uznaje, że stanowisko Szkoły przedstawione we wniosku z dnia 17.11.2005r w części dotyczącej opodatkowania otrzymywanego dofinansowania (darowizn) do organizowanych przez Szkołę posiłków - jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego i sposobu dokumentowania tych darowizn - jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: darowizna, dofinansowanie, dopłata, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi stołówkowe
Data aktualizacji: 27/01/2013 18:00:01

Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie zapłaty, czy też w momencie wyst...

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dokonując na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 i 13 pkt 2 lit. a...

Czy naliczona amortyzacja od inwestycji w nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy stowarzyszenie wykonujące wyłącznie czynności statutowe - jako podmiot zwolniony z VAT...

W dniu 22 lutego 2005 r. wpłynęło do tut. organu pismo Spółki bez numeru z dnia 17 lutego 2005 r. (uzupełnione w dniu 28.02.2005 r. )dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W powyższym piśmie Stowarzyszenie...

Czy na fakturach można podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko jeden z tych członów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku...

Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował usługę instalacji systemu alarmowego w budynku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur elektronicznychKiedy wykonawca ma prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą?Czy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT?Czy Szpital ma prawo zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zrealizowany projekt inwestycyjnyPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notariusza przy zakupie nieruchomości w 2007r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.