Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy datą powstania przychodu jest data wystawionej przez Spółkę faktury na podstawie otrzymanej informacji o przyznanej premii?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 lutego 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 09 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu przyznanych premii pieniężnych - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 09 lutego 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Instytutu o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu przyznanych premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka z o. o. Oddział w Polsce prowadzi działalność związaną z handlem detalicznym, głównie kosmetykami i artykułami chemicznymi. Spółka zawarła z dostawcami umowy handlowe, w których zobowiązują się do udzielania premii pieniężnych (bonusów) po osiągnięciu pewnego poziomu obrotu. Rozliczenie premii pieniężnych następuje w określonych w umowie okresach (roczne, kwartalne, miesięczne) i następuje po przedstawieniu informacji o obrotach przez poszczególnych dostawców. Rozliczenie to następuje z pewnym opóźnieniem. Spółka otrzymane premie pieniężne dokumentuje fakturą VAT. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych firma tworzy rezerwę z tytułu spodziewanych premii pieniężnych, które stanowią przychody niepodatkowe. Ich rzeczywiste rozliczenie następuje na początku nowego okresu finansowego, gdy Spółka wystawi fakturę VAT. Wówczas rezerwy na bonusy zostają rozwiązane, a premie pieniężne zostają zaliczone do przychodów w momencie wystawienia faktury. W związku z tym pojawiła się wątpliwość co do obowiązku podatkowego w przypadku zaliczania do przychodów premii pieniężnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy datą powstania przychodu jest data wystawionej przez Spółkę faktury na podstawie otrzymanej informacji o przyznanej premii.

Zdaniem Spółki premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą, ani wykonaniem określonej usługi, a jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego obrotu. Zgodnie z art. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Dlatego też zdaniem Spółki momentem powstania przychodu z tytułu premii pieniężnych jest data wystawionej faktury VAT.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albouregulowania należności.Z kolei w myśl art. 12 ust. 3c ww. ustawy jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Jak wynika z treści wniosku w przedmiotowej sprawie Spółka otrzymuje premie pieniężne nie związane z żadną konkretną dostawą, ale uzależnione od zrealizowania określonego obrotu - wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie ma charakteru dobrowolnego, bowiem uzależniona jest od określonego zachowania nabywcy. Ponadto rozliczenie premii pieniężnych następuje w określonych w umowie okresach (roczne, kwartalne, miesięczne) i następuje po przedstawieniu informacji o obrotach przez poszczególnych dostawców.

Z powyższej analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku zatem wynika, że w tej sprawie znajduje zastosowanie powołany art. 12 ust. 3c ww. ustawy, stąd nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie cytowany powyżej art. 12 ust. 3a, który dotyczy wyłącznie sytuacji, w których nie znajdują zastosowania przepisy ust. 3c, 3d i 3e cytowanego wyżej art. 12.

W konsekwencji, gdy umowa przewiduje, że premia pieniężna (bonus) naliczana i otrzymywana będzie miesięcznie bądź kwartalnie lub rocznie, to dniem powstania przychodu u wnioskodawcy będzie zawsze ostatni dzień okresu rozliczeniowego, tj. ostatni dzień miesiąca lub kwartału bądź roku.

A zatem stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, premia pieniężna
Data aktualizacji: 21/01/2013 09:00:01

W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy premia pieniężna podlega opodatkowaniu i czy fakt jej otrzymania powinien być udokumen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. opodatkowania opłat rocznych pobieranych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczysteg...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Czy Firma jest zobowiązana do przekazania potwierdzenia pobrania opłaty manipulacyjnej w f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prowadząc gospodarstwo agroturystyczne mogę wystawiać rachunki dla firm, których pracownicy goszczą na wypoczynku lub noclegu?Zasadność odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej usługi faktoringuCzy możliwe jest wystawienie faktury łącznej przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy? Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego?Obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu wydania przewłaszczonego towaruMożliwość odliczenia podatku VAT od nabytego samochodu oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.