Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól powstanie w momencie wystawienia faktury?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie momentu powstania dla celów podatkowych przychodu z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Spółka (Zleceniobiorca) zawarła umowę na kompleksową uprawę pól, która stanowi, iż ww. usługi będą świadczone sukcesywnie w latach 2005-2007 na rzecz gospodarstwa rolnego (Zleceniodawca). W umowie ustalono łączne wynagrodzenie należne Spółce z tytułu świadczonych usług, które zostanie zapłacone przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT.

W dniu 08.10.2004r. Spółka wystawiła fakturę VAT z tytułu "kompleksowej uprawy pól zgodnie z wieloletnią umową", za którą zapłata nastąpiła w dniu 13.10.2004r. Faktura została ujęta w księgach rachunkowych Spółki jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe i nie została wykazana w przychodach podatkowych 2004r.

Spółka stoi na stanowisku, iż ww. przychód winien być w całości opodatkowany w 2004r. niezależnie od sposobu ujęcia go w księgach rachunkowych.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym co do zasady jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Dochodem zaś jest, z pewnymi zastrzeżeniami, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 powołanej ustawy).

Z dniem 1 stycznia 2003r. wprowadzony został przepis art. 12 ust. 3a, w którym ustawodawca określił ściśle datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Od 1 stycznia 2004r. ustawodawca dokonał dalszego doprecyzowania brzmienia tego przepisu stanowiąc, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, lubwykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Jednocześnie jednak ustawodawca w treści art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. wskazał, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Stąd przychodami nie są otrzymane pieniądze, jeżeli nie są one zapłatą za wykonane świadczenia, a jedynie stanowią przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń.

Przy czym w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, iż zaliczkowy charakter wpłat pieniężnych winien wynikać z dokumentacji księgowej, tj. w przypadku wystawienia faktury dot. zaliczki z jej treści jednoznacznie powinno wynikać, iż dotyczy ona zaliczki (por. wyrok NSA z dnia 23.05.2003r., sygn. akt I SA/Gd 825/00).

Z oświadczenia Spółki stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, iż wystawiona faktura nie stanowi zaliczki na poczet przyszłych usług. A zatem przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższych przepisów za datę powstania przychodu z tytułu świadczenia usług polegających na kompleksowej uprawie pól uznać należy dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty (art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zatem stanowisko Spółki zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczka
Data aktualizacji: 22/01/2013 06:00:01

Czy w świetle powyższego wyroku powinnyśmy nadal traktować tę premię jako świadczenie usłu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu) Sp. z o.o. żądającego pisemnej...

Pytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania u...

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 15.09.2005 r. w sprawie udzielenia...

W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu opisanej wyżej usługi?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obniżenie obrotu na podstawie faktur korygujących także wówczas, gdy podatnik nie posiada...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z naprawami powypadkowymi au...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne 38-700 ul. Kopernika 1Czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawianie jest ograniczone limitem uzyskania przychodu?Opodatkowanie czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów postoju oraz sposobu ich udokumentowaniaObowiązek wystawienia faktury za zlecone przez Wnioskodawcę radcy prawnemu usługi zastępstwa prawnego w przedmiocie reprezentacji przed sądemOdliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.