Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól powstanie w momencie wystawienia faktury?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie momentu powstania dla celów podatkowych przychodu z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Spółka (Zleceniobiorca) zawarła umowę na kompleksową uprawę pól, która stanowi, iż ww. usługi będą świadczone sukcesywnie w latach 2005-2007 na rzecz gospodarstwa rolnego (Zleceniodawca). W umowie ustalono łączne wynagrodzenie należne Spółce z tytułu świadczonych usług, które zostanie zapłacone przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT.

W dniu 08.10.2004r. Spółka wystawiła fakturę VAT z tytułu "kompleksowej uprawy pól zgodnie z wieloletnią umową", za którą zapłata nastąpiła w dniu 13.10.2004r. Faktura została ujęta w księgach rachunkowych Spółki jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe i nie została wykazana w przychodach podatkowych 2004r.

Spółka stoi na stanowisku, iż ww. przychód winien być w całości opodatkowany w 2004r. niezależnie od sposobu ujęcia go w księgach rachunkowych.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym co do zasady jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Dochodem zaś jest, z pewnymi zastrzeżeniami, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 powołanej ustawy).

Z dniem 1 stycznia 2003r. wprowadzony został przepis art. 12 ust. 3a, w którym ustawodawca określił ściśle datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Od 1 stycznia 2004r. ustawodawca dokonał dalszego doprecyzowania brzmienia tego przepisu stanowiąc, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, lubwykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Jednocześnie jednak ustawodawca w treści art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. wskazał, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Stąd przychodami nie są otrzymane pieniądze, jeżeli nie są one zapłatą za wykonane świadczenia, a jedynie stanowią przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń.

Przy czym w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, iż zaliczkowy charakter wpłat pieniężnych winien wynikać z dokumentacji księgowej, tj. w przypadku wystawienia faktury dot. zaliczki z jej treści jednoznacznie powinno wynikać, iż dotyczy ona zaliczki (por. wyrok NSA z dnia 23.05.2003r., sygn. akt I SA/Gd 825/00).

Z oświadczenia Spółki stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, iż wystawiona faktura nie stanowi zaliczki na poczet przyszłych usług. A zatem przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższych przepisów za datę powstania przychodu z tytułu świadczenia usług polegających na kompleksowej uprawie pól uznać należy dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty (art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zatem stanowisko Spółki zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczka
Data aktualizacji: 22/01/2013 06:00:01

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikaj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługi księgowe w Zielonej Górze są drogie?

Wielu przedsiębiorców tłumaczy, że nie decyduje się na księgowość lubuskie, bo jest ona zbyt droga. Wolą samodzielnie prowadzić swoją dokumentację księgową, niż zlecić to firmie zewnętrznej. Czy jednak faktycznie jest to takie opłacalne działania z...

W jakim okresie Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z du...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zapytuje czy dla dokonywanej przez niego dostawy towarów konieczna jest specyfika...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną w...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 03.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.07.2005 r., nr DP3 443-29 05 AK 53274, w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca pyta kiedy z jakiego dnia należy stosować kurs waluty do przeliczenia wartości faktury wyrażonej w euroPierwszy Śląski Urząd Skarbowy Sosnowiec 41-219 ul. Braci Mieroszewskich 97Sposób ewidencjonowania kosztów związanych ze świadczonymi usługami turystykiZasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową zapłatą za wierzytelności objęte umowąMożliwość zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodów Spółdzielni z tytułu odsetek na rachunku bieżącym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.