Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dla usług o charakterze ciągłym, jaką jest dostęp do internetu można wystawić fakturę VAT za 12 m-cy na koniec roku obrotowego?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku znak L.dz. 5/05 z dnia 27.04.2005 r. (uzupełnionym pismem L.dz. 12/04 z dnia 18.05.2005 r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2005 r. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej . o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny;

Spółdzielnia Mieszkaniowa . posiada spółdzielczą sieć internetową, przez którą udostępnia użytkownikom sieci sygnał internetowy, zakupiony od firmy Pro Futuro. Do celów odliczenia od dochodu za rok 2005 kosztów związanych z użytkowaniem internetu, wystawiane są użytkownikom faktury miesięczne na kwotę brutto 35, - zł. Netto 28, 69 zł i podatek VAT 6, 31 zł. Miesięcznie drukujemy około 146 faktur wraz z kopiami, które następnie są wydawane osobom, na których nazwiska opiewają. Wśród tych osób są dwie osoby prawne wykorzystujące internet do celów działalności gospodarczej. Czynności z drukowaniem oraz wydawaniem takiej ilości faktur każdego miesiąca, przysparzają naszej Spółdzielni dodatkowych obowiązków za względu na skromną obsadę pracowniczą biura. i postawiono pytanie;Czy w związku z faktem, że jest to usługa o charakterze ciągłym, można dla każdego użytkownika internetu, będącego osobą fizyczną, wystawiać jedną fakturę VAT za 12 miesięcy na koniec roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.i zajęto następujące stanowisko:

Za rok bieżący należy utrzymać dotychczasowy sposób fakturowania za dostęp do internetu dla osób fizycznych. Za każdy miesiąc składamy deklarację VAT-7 i wpłacamy podatek VAT należny. Podobnie w przypadku możliwości wystawiania jednorazowych faktur za 12 miesięcy prowadząc odpowiednią ewidencję, będziemy wpłacali należny podatek oraz składali deklarację VAT-7 za każdy miesiąc. Wystawienie jednej faktury zbiorczej za cały rok dla każdego użytkownika internetu jest zasadne.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco;

Usługi dostępu do Internetu sklasyfikowane są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 64.2 - usługi telekomunikacyjne.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit b ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą; upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych z zastrzeżeniem ust. 18.

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 4 w/w ustawy, podatnicy o których mowa w ust 1-3 nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust 1-2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktur.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Zgodnie z § 15 ust. 1 w/w rozporządzenia w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Stosownie do § 15 ust. 2 - faktury, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z § 15 ust. 3 - przepis ust. 2 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Z przytoczonych przepisów wynika, że gdy obowiązek wniesienia opłat z tytułu dostępu do internetu spoczywa na osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej obowiązek wystawienia faktur VAT istnieje tylko w przypadku wniesienia przez te osoby stosownego żądania.

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi dostępu do internetu powstaje z chwilą upływu terminu płatności, a sprzedaż tych usług powinna być potwierdzona fakturą wystawioną nie później niż w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Pouczenie

Informuję się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, internet, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Czy podwykonawca może wystawiać za wykonane prace stoczniowe fakturę VAT z zastosowaniem s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Urząd Skarbowy Pleszew 63-300 ul. Bogusza 6

Zasięg terytorialny miasta gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew powiaty pleszewski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 66101014690007232221000000 VAT 16101014690007232222000000 PIT 63101014690007232223000000 budżetowe...

Korekta deklaracji podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dane które powinna zawierać faktura VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy obowiązku wystawiania faktur VATWystaw dowód dostawy onlineJaką stawką VAT powinno sie obciążyć w fakturze z tytułu prawa wieczystego użytkownia gruntu i budynku?W Polsce każdy bierzeCzy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.