Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy do wartości faktury wystawianej najemcy na comiesięczną ratę podatku od nieruchomości zasadne jest doliczanie 22% VAT?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że zawarła ona umowę najmu nieruchomości. Najemca oprócz czynszu został zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów stałych i eksploatacyjnych w tym również podatku od nieruchomości. Według umowy wynajmujący z tytułu kosztu podatku od nieruchomości będzie wystawiał co miesiąc najemcy fakturę opiewającą na kwotę miesięcznej raty wpłacanej z tytułu podatku od nieruchomości powiększonej o podstawową stawkę podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Strona zwraca się z swoim zapytaniu o odpowiedź na pyt. "Czy do wartości faktury wystawianej najemcy na comiesięczną ratę podatku od nieruchomości zasadne jest doliczanie 22% VAT?"

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, ciążące na wynajmującym jako właścicielu lub samoistnym posiadaczu nieruchomości lub na jego zarządcy, nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę najemcy ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku podatkowego. Jednakże strony stosunku najmu mogą w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych zawrzeć w umowie postanowienie co do zwrotu ( refundacji ) należności z tytułu podatku od nieruchomości przez najemcę, kwoty podatku należnego od wynajmowanego lokalu czyniąc składnikiem albo określając ją poza kwotą samego czynszu.

Niezależnie jednak od tego, czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota podatku od nieruchomości zostaje wyłączona z czynszu, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością wynajmującego wynikającą z umowy najmu, bowiem wynika ona nie z obowiązku podatkowego najemcy lecz z jego zobowiązania cywilno-prawnego.

Stosownie do postanowień wynikających z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 do 22, art. 30 do 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Opłata z tytułu podatku od nieruchomości jest ściśle związana ze świadczoną przez Stronę usługą w rozumieniu powołanej ustawy o VAT i jest częścią należności otrzymywanej z tytułu świadczenia na rzecz najemcy lokalu czynności, a więc z tytułu świadczenia usługi. W konsekwencji zgodnie z art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT opłata z tytułu podatku od nieruchomości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jeśli natomiast chodzi o sposób udokumentowania zwrotu podatku od nieruchomości to zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opdatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: obrót, podatek od nieruchomości, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 29/12/2012 12:00:01

Czy przekazanie części lokalu należy potraktować jak dostawę, wystawić fakturę VAT i nalic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług wykonywanych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu, związane z konkretnymi dostawami

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy udzielenie premii pieniężnej (bonusu) za wyniki w sprzedaży, terminowe płatności nie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?Czy Podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest jego własnościąWystawianie faktur oraz odliczenie podatkuSposób wystawiania faktur za bilety tanich linii lotniczychCzy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.