Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dodatnie różnice kursowe powstałe przy kompensacie rozrachunków są przychodem podatkowym?

Na podstawie art. 216 . art. 14 a. § 4 i art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 / w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 17.01.2005r. / wpływ do Urzędu 18.01.2005r./ o udzielenie interpretacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia uznać za słuszne stanowisko Spółki przedstawione we wniosku

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z przedstawionym stanem sprawy Spółka miała zobowiązania wyrażone w walucie obcej z tytułu nie zrealizowanych akredytyw. W wyniku transakcji sprzedaży towarów tej samej firmie powstała należność w walucie obcej. Strony uzgodniły, że wzajemne rozrachunki zostają rozliczone na zasadzie kompensaty, w wyniku której powstały różnice kursowe.Pytanie podatnika brzmi : Czy dodatnie różnice kursowe powstałe przy kompensacie rozrachunków są przychodem podatkowym.

W myśl przepisów art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm. ) przychodami są w szczególności uzyskane pieniądze w tym również różnice kursowe. Ponadto art. 12 ust. 3 stanowi, że jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów ustalonego przez bank z którego usług korzysta uzyskujący przychód oraz zastosowania kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski ( NBP ) z dnia uzyskania przychodu. Dzień uzyskania przychodu, to dzień w którym przedmiotowe świadczenia zostało pozostawione do dyspozycji odbiorcy.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 . Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote wg średnich kursów ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Zgodnie z art. 15 ust.1 in fine, gdy koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego korzystał ponoszący koszt, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia zarachowani kosztów. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż różnice kursowe mające wpływ na przychody i koszty podatkowe powstają jedynie w przypadku płatności dokonywanych drogą faktycznego transferu walut. Różnice kursowe mają bowiem charakter kasowy (realny) i powstają poprzez przywrócenie zmiennych kursów walut w stosunku do złotego.W przestawionym stanie faktycznym, dewizy nie wpływają na rachunek bankowy Spółki, tym samym nie powstają różnice kursowe wpływające na przychody i koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Potracenie ( kompensata) jest formą likwidacji istniejącego stanu prawnego, prowadzącą do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. W skutek potrącenia, wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości niższej ( art. 498 § 2 z dnia 23 kwietnia 1964r, . Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) . W wyniku potrącenia ( kompensaty) nie dochodzi jednak do faktycznej zapłaty dokonanej w pieniądzu a jedynie do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej, co skutkuje zaspokojeniem wierzyciela.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów zauważa, że różnice kursowe powstałe między dniem zarachowania kosztu, a dniem kompensaty należności (zobowiązań), jako różnice niezrealizowane mogą zostać uwzględnione wyłącznie w rachunku bilansowym. Ponieważ w przypadku kompensaty nie następuje zapłata w formie pieniężnej, brak jest podstaw do wyceny wierzytelności podlegających potraceniu według kursu obowiązującego w dniu dokonania tej operacji, co powoduje, iż nie powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość przychodów bądź kosztów podatkowych.

Powołane na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdują zatem zastosowanie jedynie wówczas, gdy dochodzi do faktycznej zapłaty- faktycznego transferu walut.

Na postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: przychód, różnice kursowe
Data aktualizacji: 25/09/2013 17:59:16

Czy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 22.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że...

Różnice kursowe od środków własnych w momencie przekazywania środków pieniężnych z konta f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 czerwca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę le...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotrzymanej drogą elektronicznąCzy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowo jest wystawiana faktura VAT ze stawką 7% na usługi związane z kulturą?Czy zakup licencji na zdjęcia od zagranicznej agencji fotograficznej drogą internetową można potraktować jako import usługCzy podatek naliczony z faktur VAT RR niezapłaconych w terminie stanowi koszt uzyskania przychodów?Prawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu Gminy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.