Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy dokonano właściwych księgowań w podatkowej księdze faktur sprzedaży z tytułu wykonanych usług transportowych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 17 listopada 2006 r. nr PD2/4111/415-0032/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegouznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 31 sierpnia 2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 27.09.2006 r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług transportowych. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W sierpniu 2006 r. wystawił pięć faktur za wykonanie usług transportowych na terenie Unii Europejskiej na rzecz polskiego zleceniodawcy. Faktury zostały ujęte w księdze w miesiącu ich wystawienia (bez uwzględnienia obowiązku podatkowego), następnie w tym samym miesiącu wyksięgowane i ujęte ponownie z uwzględnieniem obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy dokonano prawidłowych księgowań.

Zdaniem Podatnika postąpił on prawidłowo, gdyż przy świadczeniu usług transportowych występuje szczególny moment obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2006 r. nr PD2/4111/415-0032/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazał, że w przedstawionym stanie faktycznym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu wykonywanych usług transportowych w myśl art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien być zaewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury.

Podatnik korzystając z przysługującego prawa wniósł zażalenie, w którym stwierdził, że składając wniosek wskazał księgowanie sprzedaży w kolumnie 7 (podatkowej księgi) co oznacza opodatkowanie podatkiem dochodowym w miesiącu zdarzenia gospodarczego. Szczególny obowiązek podatkowy dotyczył podatku VAT i ten obowiązek miał na uwadze. Swoje stanowisko o zasadności przyjętego sposobu zaksięgowania przedmiotowych faktur oparł na przepisie § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (.) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Na wstępie zauważa się, że przedmiotowa interpretacja wydana jest w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. (w związku z faktem, że zapytanie wnioskodawcy odnosi się do zdarzeń zaistniałych w 2006 r.)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do postanowień ust. 1f przywołanego przepisu, jeżeli podatnik:

1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz 2) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz 3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami- za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa w ust. 1c, nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.Odrębne przepisy, o których mowa wyżej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)

W myśl § 15 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia w przypadku świadczenia m.in. usług transportowych fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (dla usług transportowych jest to dzień otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi). Faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W świetle powyższych regulacji prawnych u Podatnika spełniającego warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód w rozumieniu przepisów tej ustawy powstaje w dniu wystawienia faktury. Przy świadczeniu usług transportowych fakturę wystawia się z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonaną usługę - nie później niż 30 dnia licząc od dnia jej wykonania. Podatnik ma prawo do wystawienia faktury w terminach wcześniejszych niż wymienione z tym, że nie może to nastąpić wcześniej niż w dniu wykonania usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik wykonał usługę transportową w sierpniu 2006. W miesiącu tym wystawił (do czego był uprawniony) fakturę VAT. W dniu jej wystawienia powstał u Podatnika przychód.

Odrębną kwestią jest moment ujęcia wystawionych faktur w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia tych ksiąg regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.)

W myśl postanowień § 22 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26.08.2003 r. Podatnik, opłacający na podstawie odrębnych przepisów podatek od towarów i usług:może w ciągu roku podatkowego ewidencjonować przychody w dacie wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, w dniu, w którym faktura powinna być wystawiona, z zastrzeżeniem pkt 2; w ostatnim dniu roku podatkowego, jest obowiązany wpisać do księgi kwoty przychodów odnoszące się do zdarzeń określonych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym zaistniałych w grudniu danego roku podatkowego, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione faktury w roku następnym, a po ich wystawieniu wpisać numery i daty faktur w księdze za dany rok podatkowy w kolumnie "Uwagi" przy każdej pozycji odnoszącej się do danej transakcji.Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne niniejszej sprawy Podatnik wystawiając w sierpniu 2006 r. faktury za wykonane w tym miesiącu usługi transportowe był zobowiązany zaewidencjonować je w prowadzonej księdze (w kol. 7 i 9) w dniu ich wystawienia.

W tym stanie faktycznym i prawnym argumenty Podatnika zawarte w zażaleniu pozostają bez wpływu na stanowisko zajęte przez organ I instancji.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, usługi transportowe
Data aktualizacji: 19/01/2013 06:00:02

Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Pana . z dnia 30 stycznia 2006r. (data wpływu do organu podatkowego 2 marca 2006r.)...

Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona faktura VAT końcowa?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Czy spółka ma prawo dokumentować transakcje dla stałych odbiorców fakturami zbiorczymi jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w sytuacji przedstawionej w piśmie można wystawić fakturę korygującą na podobny towar...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.07r. (data wpływu 11.04.07r.) uzupełnionego w dniu 13.06.07r. i 21.06.07r....

Urząd Skarbowy Głowno 95-015 ul. Sikorskiego 3

Zasięg terytorialny miasta Głowno gminy Głowno, Stryków powiaty część powiatu zgierskiego województwo łódzkie Konta bankowe CIT 59101013710004202221000000 VAT 09101013710004202222000000 PIT 56101013710004202223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie otrzymanych od kontrahenta premii pieniężnychDot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005rCzy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury przez biegłego geodetę?Czy przekazany majątek dla Chorągwi nie będzie stanowił przychodu podatkowego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.