Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Dom Maklerski S.A. jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - informacji PIT-8C. W składanych informacjach, Spółka jest obowiązana wykazać w szczególności kwotę przychodu uzyskanego przez podatnika, będącego klientem Domu Maklerskiego, z tytułu dokonanych transakcji, a także koszty uzyskania przychodu.

W związku z powyższym, Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy Dom Maklerski jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .

Zdaniem Wnioskującej, zgodnie z art. 30 b ust. 4, w związku z ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, oraz z realizacji praw z nich wynikających, w przypadku, jeśli uzyskiwany jest w wyniku wykonywania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Dochód ten podlega natomiast opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, kiedy przedmiot działalności gospodarczej obejmuje dokonywanie inwestycji w papiery wartościowe na własny rachunek, przychód uzyskany z transakcji dokonywanych na papierach wartościowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sumowany jest z przychodami z innych tytułów w ramach źródła z działalności gospodarczej i podlega łącznemu opodatkowaniu.

W przypadku, gdy przedmiotem działalności nie jest inwestowanie w papiery wartościowe, a Podatnik inwestuje nadwyżki kapitału w ramach zarządzania swoim kapitałem, przychód uzyskany z transakcji papierami wartościowymi będzie traktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany 19% stawką podatku, zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskującej, powinna Ona sporządzać informacje PIT-8C dla wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .W razie przyjęcia przez Klienta, iż prawidłową kwalifikacją przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest przychód z działalności gospodarczej, wykaże ten przychód w ramach rachunkowości prowadzonej dla działalności gospodarczej

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują następujące przepisy prawa podatkowego :- art. 30 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), zgodnie z którym, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu,- art. 30 b ust. 4 powołanej powyżej ustawy, który stanowi, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej,

- art. 39 ust. 3 powołanej ustawy, zgodnie z którym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30 b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru,- art. 42 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów ( przychodów ), wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52 a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, - art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy stanowiący, iż podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, - art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący, iż w terminie określonym w ust.1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu ( poniesionej straty ) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30 b.Mając na uwadze powyższe przepisy, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, uprzejmie informuje, zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Zgodnie z treścią art. 30 b ust. 4 powołanej powyżej ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy przedmiot działalności gospodarczej Podatnika obejmuje dokonywanie inwestycji w papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe i Podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód ) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód ( dochód ) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Jednakże, gdy przedmiotem działalności Podatnika nie jest inwestowanie w papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe, ale Podatnik inwestuje nadwyżki kapitału w papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe, przychód ( dochód ) uzyskany w ten sposób będzie traktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany 19 % stawką podatku, na zasadach określonych w art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Jednostka może mieć trudności z prawidłową kwalifikacją, który przychód uzyskiwany jest przez Podatnika w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, powinna sporządzać informację PIT-8C w odniesieniu do wszystkich, dokonywanych przez osoby fizyczne inwestycji w papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe. Natomiast do indywidualnej oceny osoby fizycznej - Klienta Domu Maklerskiego należy, czy zakwalifikuje uzyskany przychód jako przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowić będzie źródło przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

W związku z powyższym, uwzględniając okoliczności przedstawione w piśmie oraz przytoczone przepisy prawa, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, uprzejmie informuje, że Dom Maklerski jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, dla wszystkich Klientów, bez względu na fakt prowadzenia przez Nich działalności gospodarczej.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskującą Spółkę oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, informacja, papier wartościowy, płatnik, rachunek papierów wartościowych, zryczałtowany podatek dochodowy
Data aktualizacji: 31/12/2012 03:00:01

Drugi Urząd Skarbowy Białystok 15-502 ul. Plażowa 17

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Białystok pod nazwami: Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy Górne, Fasty, Halickie, Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, Zawady gminy Choroszcz, Czarna Białostocka...

Wystawienie faktury końcowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów dokonanego pr...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 roku Nr 8 poz.60 z późn. zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.2007 (data wpływu do tut. Urzędu 06.2007) uzupełnionego pismem z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zwolnienie podmiotowe usługi księgowo-rachunkoweJaką stawkę podatku VAT zastosować na fakturze korygującej sprzedaż ze stawką 3%?Prawidłowość przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcejKorekta deklaracji podatku od towarów i usługPrawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem rejestracji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.