Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiona w złotych polskich, a nie w EURO jest poprawna?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 18.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż faktura dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiona w złotych polskich, a nie w EURO jest poprawna - za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dn. 18.03.2005r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, otrzymuje faktury od wystawcy np. firmy X z Niemiec, wystawione w złotych polskich , a nie w EURO. W związku z czym nie ma możliwości sprawdzenia i przeliczenia po kursie EURO z dnia fakturowania.

Podatnik pyta czy tak wystawione faktury są poprawne i wystawione zgodnie z ustawą o podatku VAT - zdaniem podatnika tak wystawione faktury są poprawne. W załączeniu przedłożył ksero faktury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza co następuje.

Przedłożona przez Pana faktura dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od firmy X Niemcy. Na podstawie takiej faktury nabywca winien zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług wystawić fakturę wewnętrzną. Do wystawienia faktur wewnętrznych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) stosuje się odpowiednio przepisy § 12, §16-20, § 22, § 23 i § 26 rozporządzenia.

Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze, przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. W przypadku natomiast gdy, jak stanowi § 37 ust. 2 ww. rozporządzenia, na dzień wystawienia faktury nie został wyliczony i ogłoszony bieżący kurs średni danej waluty, do przeliczenia należy stosować kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

W przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie bądź dostawę towarów.

Przedstawione wyżej zasady przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej nie mają zastosowania w sytuacji Podatnika, ponieważ faktura jest wystawiona w złotych polskich.

Niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie udzielonej odpowiedzi.

Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Od niniejszego postanowienia w myśl przepisów art. 236 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: euro, nabycie wewnątrzwspólnotowe, wystawca faktury
Data aktualizacji: 16/02/2011 13:14:58

Automatyczne wystawianie faktur poprzez web API

Po dokonaniu rejestracji konta i zalogowaniu, możliwe jest automatyczne wypełnianie dokumentów danymi przesłanymi metodą GET. Aby przesłać dane metodą GET należy zalogować się w serwisie, a następnie wywołać adres http: www.efaktury.org api z...

Czy zasadne jest wystawienie faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2006 r...

Prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ......, Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie...

Czy faktury VAT dla osób zagranicznych należy wystawiać w języku angielskim?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005 r. w...

Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: -art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), -art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenie oryginał i kopia?Czy należy posiadać i przechowywać faktury, jakie koszty można wliczyć do wydatków związanych z rozbudową budynku mieszkalnego?Czy prawidłowe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie faktury zaliczkowej dokumentującej zakup lokali mieszkalnych?Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcjiMożliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów na podstawie szwajcarskiego dokumentu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.