Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura VAT dokumentująca eksport towarów musi zawierać NIP nabywcy eksportowanych towarów, mającego siedzibę poza terytorium kraju

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki cywilnej X z dnia 21.12.2005r. (data wpływu do urzędu 28.12.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: konieczności zawarcia na fakturze VAT numeru identyfikacji podatkowej nabywcy eksportowanych towarów

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowew odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2005 roku (data wpływu do urzędu 28.12.2005r.) Spółka cywilna X zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego spółka dokonuje dostawy towarów nabywcy mającemu siedzibę poza terytorium kraju - w Wielkiej Brytanii. Jednak towar ten docelowo ma zostać wywieziony przez tego nabywcę z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Spółka zgodnie z umową dostarcza towary na terytorium Polski do wskazanego przez nabywcę spedytora, który działając na zlecenie nabywcy dokonuje wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Następnie spółka otrzymuje kopię dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, dokonany przez spedytora działającego na zlecenie nabywców towarów. Nabywca towarów- spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie podaje na potrzeby tych transakcji numeru identyfikacji podatkowej.

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w opisanym stanie faktycznym faktura VAT dokumentująca eksport pośredni towarów musi zawierać numer identyfikacji podatkowej nabywcy eksportowanych towarów, mającego siedzibę poza terytorium kraju.

Zdaniem podatnika nabywca nie musi podawać dla potrzeb tej transakcji numeru identyfikacji podatkowej, a co za tym idzie spółka nie musi podawać tego numeru na fakturze VAT. Podatnik motywuje swoje zdanie tym, iż żaden z przepisów dotyczących opisanego stanu faktycznego (eksport pośredni towarów) nie zawiera takiego wymogu. Przepisy te mówią wprost o nabywcy, a nie podatniku, mającemu siedzibę poza terytorium kraju, a więc również poza terytorium Wspólnoty. Ponadto Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług- faktury wystawiane nabywcom eksportowanych towarów mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Stosownie do art.106 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Natomiast ust.8 ww. artykułu stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust.1 i 2 ww. artykułu, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.W myśl §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798) -faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Zgodnie z §11 ust.2 rozporządzenia: faktury wystawiane nabywcom eksportowanych towarów mogą nie zawierać danych dotyczących numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o numerze identyfikacji podatkowej - rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników - §2 ust.4 rozp.

Zatem w opisanym przypadku sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT bez NIP nabywcy.

Reasumując powyższe postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, nabywca, Numer Identyfikacji Podatkowej
Data aktualizacji: 18/10/2013 18:00:01

Urząd Skarbowy Chrzanów 32-500 ul. Garncarska 9

Zasięg terytorialny miasta gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia powiaty chrzanowski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 34101012700011372221000000 VAT 81101012700011372222000000 PIT 31101012700011372223000000 budżetowe...

W zakresie sposobu wystawiania faktur za usługi księgowe świadczone dla przedstawicielstwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czynności biegłego sądowego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 14.11.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 25.10.2005 r., nr PP 443-153 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ujęcie kosztu wierzytelności w księgach rachunkowychCzy dochód wykazany w PIT-11 jest zgodny z kwotą jaka wpływa na rachunek bankowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracyCzy w informacji podsumowującej VAT-UE w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych należy wykazać otrzymane i zafakturowane zaliczki ?Możliwości wystawiania faktur na członka wspólnoty z tytułu odprzedaży chłodzeniaUrząd Skarbowy Przysucha 26-400 ul. Szkolna 7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.