Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura VAT na prowizję z tytułu sprzedaży biletów powinna być wystawiona z 0% stawką podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 roku (data wpływu 1 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku na prowizję otrzymywaną od kontrahenta niemieckiego z tytułu sprzedaży biletów na trasie Niemcy-Dania - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 1 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku na prowizję otrzymywaną od kontrahenta niemieckiego z tytułu sprzedaży biletów na trasie Niemcy-Dania.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług od dnia 1 maja 2006 roku. Jest również zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Ma on zamiar kupić od kontrahenta niemieckiego bilety autokarowe na trasie Niemcy-Dania. Bilety te sprzedawane będą w jego Biurze Turystycznym jak również do Biura Turystycznego najprawdopodobniej do G. Od kontrahenta niemieckiego wnioskodawca otrzymywać będzie prowizję za sprzedane bilety w wysokości 22%, sam dla Biura Turystycznego przyznawał będzie prowizję w wysokości 18%.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy faktura VAT na prowizję z tytułu sprzedaży biletów powinna być wystawiona z 0% stawką podatku od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy - powołującego się przy tym na zapis art. 28 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6 a miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu - faktura powinna być wystawiona z 0% stawką podatku od towarów i usług.świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(.).

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług podstawowe znaczenia ma określenie miejsca świadczenia danej usługi. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 28 ust. 5 cytowanej ustawy, w przypadku usług:

pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z: usługami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b) - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce świadczenia usług, z którymi usługi te są związane, usługami innymi niż wymienione w pkt 1 i 2 lit. a) oraz w art. 27 ust. 3 - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce świadczenia usług, z którymi usługi te są związane, dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów z zastrzeżeniem ust. 6.

We wspomnianym ust. 6 ustawodawca zawarł zastrzeżenie, że w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Natomiast miejscem świadczenia usług transportowych, w myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest miejsce gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości

Z sytuacji przedstawionej w zapytaniu wynika, że Wnioskodawca działa w imieniu i na rzecz osób trzecich - kontrahenta niemieckiego, pośredniczy w sprzedaży biletów uprawniających do przejazdu autokarem na trasie Niemcy-Dania, którą to usługę świadczy bezpośrednio kontrahent niemiecki. Bilet nie jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, stąd miejsce świadczenia określać należy nie tak jak sugeruje Wnioskodawca w oparciu -o dotyczący pośrednictwa w dostawie towarów - art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, lecz o art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b).

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w przypadku usług pośrednictwa w sprzedaży biletów związanych z usługami transportowymi, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce świadczenia usług transportowych, czyli miejsce gdzie odbywa się transport osób - Niemcy i Dania. Skoro zatem świadczenie przedmiotowych usług ma miejsce poza terytorium kraju, usługi te, jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium Polski nie mogą zostać opodatkowane krajową 0% stawką podatku od towarów i usług.

Jedynie w sytuacji, gdy nabywca - kontrahent niemiecki, podałby dla tej czynności świadczącemu usługę numer pod którym jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, miejscem świadczenia - stosownie do dyspozycji przepisu art. 28 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - byłoby terytorium kraju, i prowizja za pośrednictwo w sprzedaży biletów podlegałaby opodatkowaniu na zasadach ogólnych 22% stawką podatku (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Słowa kluczowe: bilety, miejsce świadczenia, pośrednictwo
Data aktualizacji: 05/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Jawor 59-400 ul. Gagarina 5

Zasięg terytorialny miasta Jawor gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie powiaty jaworski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 54101016740006642221000000 VAT 04101016740006642222000000 PIT 51101016740006642223000000...

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, n...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu...

Sposób numeracji faktur VAT zgodny z ustawą o podatku VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a 1, oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.05.2005...

Rozliczenie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Okres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty podatku należnego w związku z zaliczk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z naprawami powypadkowymi autobusówUrząd Skarbowy Żory 44-240 ul. Wodzisławska 1Jaką stawkę należy zastosować na fakturach dokumentujących sprzedaż usług montażu okien?Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne 38-700 ul. Kopernika 1W zakresie zmiany numeracji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz umieszczania symbolu PKWiU na fakturze VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.