Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura VAT wystawiona dla Sądu za wykonane usługi tłumaczenia winna być księgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działajac na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.10.2006 r. (data wpływu do urzędu 17.10.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wypłat wynagrodzeń tłumaczom przysięgłym stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani tłumaczem przysięgłym i posiada Pani zarejestrowana działalność gospodarcza w tym zakresie.Wykonuje Pani usługi tłumaczenia m.in. na zlecenie sadów, prokuratury, policji.

Po wykonaniu usługi tłumaczenia wystawia Pani fakturę VAT, która księguje Pani w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT. Należne zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek należny od towarów i usług nalicza i odprowadza Pani samodzielnie.Taka sama zasadę rozliczeń stosuje Pani również w odniesieniu do w/w podmiotów (sadów, prokuratury, policji).Pani zdaniem taki sposób rozliczeń w odniesieniu do tych podmiotów jest prawidłowy, gdyż prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie tłumaczeń.Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik informuje:

Jak wynika z treści art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca wskazał, iż działalność wykonywana osobiście i pozarolnicza działalność gospodarcza stanowia odrębne źródła przychodów.Zgodnie z art. 13 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sad lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sadowym, dochodzeniowym i administracyjnym (.) z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt. 9. Powołany przepis nie zawiera żadnych wyłączeń dotyczących wykonywania tego samego zakresu usług w ramach działalności gospodarczej.Z treści art. 13 pkt 6 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że warunkiem uznania świadczeń otrzymanych przez osobę wykonująca czynność zlecona przez i na rzecz sadu, prokuratury lub organu władzy lub administracji publicznej za przychód z działalności wykonywanej osobiście jest aby uprawnienie podmiotu zlecającego wykonanie takiej czynności wynikało z przepisów prawa.Tłumaczem przysięgłym może być wyłacznie osoba, która po zdaniu egzaminu otrzymała świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Status prawny, zasady wykonywania zawodu oraz odpowiedzialność tłumacza przysięgłego reguluje przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.). Kwestie związane z wynagrodzeniem tłumacza przysięgłego w związku z wykonywaniem czynności m.in. na potrzeby sadu reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131).

Powyższe przepisy dajn uprawnienie podmiotowi zlecającemu wykonanie czynności tłumaczenia, a to z kolei stanowi spełnienie przesłanki, od której przepis art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia zaliczenie tych przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.Tak więc uzyskane przychody z tytułu osobiście wykonywanych czynności zleconych przez sad, prokuraturę, policję należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.Konsekwencja takiej kwalifikacji przychodów jest spoczywający na sadzie, prokuraturze, policji obowiązek płatnika określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy dokonując wypłaty należności z tytułu określonego w art. 13 pkt 6 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są obowiązani pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19%, z uwzględnieniem zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym tj. w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Z kolei na podstawie art. 42 tej ustawy, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki płatnicy przekazuje kwoty pobranych zaliczek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy se obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru, na formularzu PIT-11/8B.Zatem przedstawione przez Panie stanowisko, dotyczące opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wypłat wynagrodzeń tłumaczom przysięgłym jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wieże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście, sądy, tłumacz
Data aktualizacji: 15/01/2013 12:00:01

Moment wystawienia faktury i otrzymania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Koszalin 75-549 ul. Moniuszki 15

Zasięg terytorialny miasta Darłowo, Sławno gminy Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno powiaty koszaliński, sławieński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Białystok 15-502 ul. Plażowa 17

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Białystok pod nazwami: Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy Górne, Fasty, Halickie, Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, Zawady gminy Choroszcz, Czarna Białostocka...

Czy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie usług polegających na wynajmie sal kinowych, teatralnych amfiteatrów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych fakturCzy Wnioskujący ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dotyczącej bezumownego korzystnia z gruntu?Czy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z korzystaniem z telefonu stacjonarnego, komórkowego i internetuW zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznychCzy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury nabycia działek, które były w użytkowaniu wieczystym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.