Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura zakupu dotycząca projektu instrukcji/folderu wystawiona przez brytyjską firmę stanowi import usług?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj.Czy faktura zakupu dotycząca projektu instrukcji/folderu wystawiona przez brytyjską firmę stanowi import usług?, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka (czynny podatnik VAT zgodnie z art. 96 ustawy o VAT) w styczniu 2006r. zakupiła od polskiego kontrahenta (czynny podatnik VAT) licencję na program komputerowy. W lutym 2006r. Spółka zleciła niemieckiej firmie (podatnik VAT) tłoczenie/zapis na płycie CD programu komputerowego na bazie dostarczonej licencji zakupionej w styczniu. Niemiecka firma wyprodukowała również zgodnie z zamówieniem opakowania do płyt CD.Jednym z elementów składowych gotowego produktu, oprócz płyty CD, są również przewody, które zostały zakupione przez Spółkę w Chinach i bezpośrednio przesłane z Hongkongu do niemieckiej firmy w marcu 2006r. za pośrednictwem brytyjskiego przewoźnika. Kolejnym elementem gotowego produktu jest ulotka informacyjna/instrukcja do programu, która zostanie dostarczona do firmy niemieckiej bezpośrednio przez brytyjską firmę graficzną.Usługa kontrahenta brytyjskiego polega na przygotowaniu projektu folderu/instrukcji z przeniesieniem praw autorskich na rzecz Spółki.W efekcie tych zdarzeń gospodarczych Spółka otrzymała:

1. W miesiącu marcu fakturę za przewody od kontrahenta z Chin bez wykazanych kwot podatku;

2. W miesiącu marcu fakturę za tłoczenie i opakowania od niemieckiej firmy zawierającą niemiecki NIP na potrzeby operacji wewnątrzwspólnotowych bez kwot podatku;

3. W miesiącu marcu fakturę od brytyjskiej firmy za opracowanie projektu instrukcji bez kwot podatku;

4. W miesiącu kwietniu fakturę od brytyjskiego spedytora za transport przewodów z Chin do Niemiec.

Gotowy produkt nie był fizycznie przemieszczany do Polski.Płyty CD wyprodukowane przez niemiecka firmę zostały przesłane do Wielkiej Brytanii do tzw. hurtownika, gdzie są składowane na rzecz Spółki.Polska Spółka podpisała umowę z brytyjskim hurtownikiem, zgodnie z która raz w miesiącu brytyjski hurtownik przedstawi Spółce zestawienie sprzedanego produktu na rzecz swoich odbiorców, a Spółka na podstawie tych zestawień wystawi fakturę sprzedaży hurtownikowi. Do daty sprzedaży Spółka jest właścicielem produktu. Brytyjski hurtownik za swoje usługi w sprzedaży wystawia fakturę polskiej Spółce. Produkt zakupiony przez klientów innych niż z Wielkiej Brytanii będzie odbierany przez nich bezpośrednio z magazynów hurtownika i fakturowany przez Spółkę.W marcu Spółka sprzedała do Australii kilka sztuk produktu. Płyty były odbierane od hurtownika bezpośrednio przez kupującego. Na dzień 25.04.2006r. Spółka nie otrzymała jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wywóz poza obszar UE, ale w miesiącu maju hurtownik obciążył Spółkę opłatami z tytułu dokonanej sprzedaży.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, zakup od brytyjskiego kontrahenta usługi przygotowania projektu folderu/instrukcji wraz z przeniesieniem praw autorskich stanowi import usług. W ocenie Podatnika zakupiona usługa mieści się w katalogu usług opisanych w art. 27 ust. 4 pkt. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez import usług rozumie się świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt.4.

W myśl art. 17 ust.1 pkt. 4 w/w ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Przepisu art. 17 ust. 1 pkt.4 nie stosuje się w przypadku usług i towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju (art. 17 ust. 2 ustawy o VAT). Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednakże przypadków określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca.

Obecne zasady opodatkowania usług zależą w szczególności od prawidłowego określenia rodzaju danej usługi oraz ustalenia miejsca świadczenia usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi. Od tej zasady są jednak wyjątki określone w ust. 2-6 art. 27 i art. 28 ustawy.

Szczególny sposób określania miejsca świadczenia przewidziano dla wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy VAT usług niematerialnych świadczonych dla :

- osób fizycznych i podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

- podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w ust. 4 tego artykułu na rzecz wymienionych podmiotów miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie ich nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Przeniesienie praw autorskich zostało wymienione w art. 27 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy.

Zatem w przypadku świadczenia usług projektowych wraz z przeniesieniem praw autorskich, wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT podmiotem obowiązanym do rozliczenia i zapłaty podatku jest zawsze ich usługobiorca.

Zgodnie z powyższymi przepisami otrzymanie przez podatnika podatku od towarów i usług faktury od kontrahenta brytyjskiego, za opisane powyżej usługi niematerialne stanowi dla Spółki import usług i rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług po stronie nabywcy.

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym, stanowisko Strony należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: import usług
Data aktualizacji: 13/01/2013 00:00:01

Czy wpłaty dotyczące opłat za internet dokumentowane wyciągami z banku będą stanowiły pods...

Na podstawie art. 14a, 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione...

Z jaki okres należy dokonać korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargow...

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki nr FK-. 291 2005...

Czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej na oboje małżonków przysługiwać będzie praw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wymiana i archiwizowanie e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działach specjalnych produkcji rolnejPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zaliczkowej i rozliczającej zaliczkę wystawionych za zorganizowanie konferencjiKiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonania opinii w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie sądu?Urząd Skarbowy Chojnice 89-600 ul. Młyńska 22Dokument którym należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji oraz fundusz remontowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.