Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r., z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych i stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko strony jest prawidłowe.

W dniu 11.01.2006r, Pan J. W., zwrócił się z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 02.02.2006r. i w dniu 03.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pan X. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Działalność gospodarcza polega na transporcie nieczystości płynnych, stałych, zamiataniu ulic itp. Podatnik zakupił olej napędowy od przedstawiciela Hurtowni Paliw z G. XYZ Spółka. z o.o. Towar został Podatnikowi wydany. Należność za towar, wynikającą z faktury VAT otrzymanej od sprzedawcy, Podatnik uiścił gotówką, na co posiada dowód wpłaty. Olej został w całości zużyty przy świadczeniu usług przez pojazdy do tego celu przeznaczone.

Przy odbiorze faktury przez Podatnika, przedstawiciel powyższej hurtowni miał dostarczyć potwierdzone przez notariusza zezwolenie na prowadzoną działalność gospodarczą. Podatnik powiadomił Policję i właściwy dla sprzedawcy Urząd Skarbowy o podejrzanym pochodzeniu paliwa; dostawca został zatrzymany przy dostarczaniu kolejnej partii oleju napędowego.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu ?

Zdaniem Podatnika fakturę na zakup oleju napędowego ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Pierwotnym czynnikiem pozwalającym uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu jest jego powiązanie z przychodem. W powyższym przepisie wskazano ‶poniesienie wydatku, jako kryterium zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Użyty w przepisach podatkowych zwrot ‶w celu osiągnięcia przychodów należy rozumieć w ten sposób, że decydujący jest moment osiągnięcia przychodu dla przypisania wydatkowi podatkowego kosztu. A zatem dla potrzeb podatkowych ważne jest to, że koszt podatkowy musi być poniesiony i to w określonym celu. Przy czym wykładnia językowa użytego sformułowania ‶koszty poniesione wskazuje na czas dokonany, co oznacza, iż chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, a więc w faktycznym poniesieniu wydatku. Koszt jest więc związany z wydatkiem. Użyte w art. 22 ust. 1 sformułowanie ‶wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu należy rozumieć w ten sposób, że za koszt uzyskania przychodu może być uznany jedynie wydatek, który pozostaje w związku o charakterze skutkowo- przyczynowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu.

Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę pojęcia koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oznacza, że podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Z powyższego wynika, że to na podatniku, zgodnie z powszechnie stosowaną na gruncie prawa polskiego zasadą, jako na osobie wywodzącej z określonych faktów skutki prawne, spoczywa ciężar ich udowodnienia oraz, że warunkiem odliczenia wydatków od przychodu jest udokumentowanie faktu ponoszenia wydatku w sposób nie budzący wątpliwości.

Za faktycznie poniesione wydatki w odniesieniu do podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów uważa się wydatki potwierdzone dokumentami spełniającymi wymogi określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 poz. 1475 ze zm.).

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonywane jest zgodnie z wyżej wymienionym przepisem § 12 ust. 3 powołanego rozpo- rządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:1. faktury VAT, a w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej fakturami, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14 stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zakupił olej napędowy. Na potwierdzenie tego faktu dysponuje fakturą i dowodem wpłaty. Olej został zużyty w prowadzonej działalności gospodarczej, jako paliwo do samochodów używanych do świadczenia usług - cel uzyskania przychodu został spełniony.

Wobec powyższego, wydatek na zakup paliwa przez Podatnika, jest kosztem faktycznie poniesionym, który można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu prowadzonej działalności. Stanowisko Pana w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, za wyjątkami w tym przepisie określonymi.I tak, jest kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit.a) podatek naliczony:

- jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono, jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany albo uchylenia.
Słowa kluczowe: cel wydatku, dowód zakupu, koszty uzyskania przychodów
Data aktualizacji: 30/01/2011 05:57:51

Biura rachunkowe w Radomiu

Potrzebujesz złożyć zeznanie podatkowe? Udaj się do biura rachunkowego w Radomiu. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku...

Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną...

Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. refakturowania usługi pocztowej

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej...

Określenie wymogów w zakresie zawartości faktur elektronicznych

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.12.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 18.12.2006...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Różny widok faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia, o ile nie jest wynikiem zmiany oryginalnego formatu fakturyPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężneCzy do wielkości obrotu, od którego prowadzone są księgi rachunkowe należy wliczyć tylko marżę z tytułu komisu?Autentyczność pochodzenia faktur (EDI)Czy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.