Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2009 r. (data wpływu 14 sierpnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.) oraz pismem z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 14 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.) oraz pismem z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.).W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w aptece. Aby zwiększyć sprzedaż leków wprowadzono program lojalnościowy "S". W tym celu podpisana została umowa o przystąpieniu do programu z firmą S S.A. organizującą ten program. Firma S przygotowuje katalogi dla pacjentów, a celem tego programu jest zbieranie punktów przez pacjentów dokonujących zakupów w aptece należącej do Wnioskodawcy.

Pacjent zbiera punkty przez dłuższy okres czasu, na określoną wartość i wybiera nagrodę z katalogu.

Wnioskodawca posiada faktury VAT na zakupione u organizatora nagrody, które następnie księguje jednorazowo w koszty w dacie zakupu, nie czekając na wydanie poszczególnych nagród z magazynu.

Po jakimś czasie pacjent otrzymuje nagrodę i kwituje jej odbiór. Pacjenci nie chcą podawać danych osobowych powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych. Zatem Wnioskodawca posiada dokument wydania nagrody z nieczytelnym podpisem osoby odbierającej.

Jednorazowa wartość nagrody jest różnorodna od kwoty 5 zł do 150 zł.

Zdarzenia gospodarcze Wnioskodawca ewidencjonuje za pomocą ksiąg rachunkowych.W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród.Czy opisany we wniosku sposób dokumentowania wydawania nagród stanowi wystarczający dokument, który potwierdza dokonanie tej czynności, tj. przekazanie nagrody uczestnikowi programu lojalnościowego.Czy i w jaki sposób należy naliczyć VAT od wydanych nagród.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze.W zakresie pozostałych pytań wniosek zostanie rozpatrzony odrębnymi pismami.Zdaniem Wnioskodawcy, apteka prowadzi program lojalnościowy, który pozwala na zwiększenie obrotu w aptece dzięki zbieranym punktom przy zakupie leków w zamian za nagrody. Nagrody zakupione i późniejszym terminie wydane w ramach programu lojalnościowego są kosztem uzyskania przychodu w dacie zakupu nagród, niezależnie od sposobu pokwitowania odbioru nagród.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi ogólną zasadę potrącalności kosztów w czasie. W myśl tej regulacji koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

W przypadku podatników prowadzących ewidencje księgowe w formie ksiąg rachunkowych zastosowanie znajdują przepisy art. 22 ust. 5-5d ww. ustawy. W myśl tych regulacji koszty uzyskania przychodu dzielą się na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z uzyskanym przychodem.

Stosownie do treści art. 22 ust. 5 ww. ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 5c ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przedstawione normy art. 22 ust. 5 i ust. 5c ww. ustawy, wskazują jednoznacznie, iż ustalając moment uznania wydatku za koszt podatkowy, należy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym. Podatnik bowiem ponosi koszty, które bezpośrednio wiążą się z konkretnymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym lub też obciążają go koszty mające pośredni wpływ na osiągane przez niego przychody w ogóle.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wprowadził program lojalnościowy dla swoich klientów. Ma on na celu uatrakcyjnienie sprzedaży polegające na przyznawaniu nagród w zamian za zebrane punkty. Natomiast, punkty te nabywca uzyskuje za określone wielkości zakupów.

Działania polegające na uatrakcyjnieniu zakupu towarów (leków) poprzez gwarantowanie nagrody, po spełnieniu ustalonych warunków określone są jako sprzedaż premiowa. Nagroda wydawana może być np. za zakup określonej ilości towaru (leków). Z przedstawionego stanu faktycznego można wnioskować, iż celem Wnioskodawcy jest zachęcanie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów. Działania takie służą uatrakcyjnieniu sprzedaży i mogą przyczynić się do wzrostu przychodów u Wnioskodawcy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że wydatki na nabycie nagród stanowią koszt uzyskania przychodu, bowiem celem podjętego przez Wnioskodawcę działania jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów. Zatem, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup nagród związanych z programem lojalnościowym pozostają w pośrednim związku z przychodami ze sprzedaży (mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy, ale nie można ich przypisać konkretnym przychodom).

Fakt, iż związek ten jest pośredni nie pozbawia Wnioskodawcy możliwości kwalifikowania wydatków na zakup nagród do kosztów dla celów podatkowych. Podatnik winien jednak zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia.

Z tego też względu, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu zakupu nagród w ramach programu lojalnościowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia, z uwzględnieniem przepisu art. 22 ust. 5d ustawy, stanowiącego, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wskazanie w art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach oznacza, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać w oparciu o uregulowania wynikające z rachunkowości.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup nagród w ramach programu lojalnościowego w momencie ich poniesienia jest prawidłowe.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: apteka, programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, zakup towarów
Data aktualizacji: 31/01/2013 21:00:01

Czy Spółka prawidłowo zalicza operację transferu zawodników do przychodów z chwilą wystawi...

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r.Z treści wniosku Jednostki oraz uzupełnienia wynika, że podmiot w...

Urząd Skarbowy Przysucha 26-400 ul. Szkolna 7

Zasięg terytorialny miasta gminy Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa powiaty przysuski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 35101010100164632221000000 VAT 82101010100164632222000000 PIT...

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opodatkow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydanie zastawu winno być potwierdzone fakturą VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we...

Fakturowanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwrot kosztów poniesionych w zwiazku z udziałem w targach wystawienniczych podlega opodatkowaniu VAT?Czy dla udokumentowania otrzymanych dopłat do wody i ścieków należy wystawić dla Urzędu Gminy fakturę VAT?CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimiObciążenie klienta kosztami przesłania paczki, a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usługCzy sprawowanie nadzoru przez nadleśniczego, w imieniu starosty, nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.