Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy fakturowanie dla firmy włoskiej podlega pod art. 28b pkt 2 ustawy od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2010 r. (data wpływu 28 maja 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2010 r. (data wpływu 22 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania dostawy urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich uruchomienia, świadczonych na rzecz podatnika z Włoch - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania dostawy urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich uruchomienia, świadczonych na rzecz podatnika z Włoch. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2010 r. (data wpływu 22 lipca 2010 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego oraz pytania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma włoska mająca siedzibę we Włoszech, zleca Wnioskodawcy Dostawę urządzeń systemu sygnalizacji pożaru na terenie fabryki. Montażu dokona inna firma. Zainteresowany przeprowadzi uruchomienie tego systemu.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że umowa zawarta ze Spółką obejmuje jedynie dostawę towarów i uruchomienie urządzeń. Dostawa i uruchomienie objęte są jednym łącznym zleceniem.

Montaż nie leży w zakresie Wnioskodawcy, nie wie on również kto dokona tego montażu. Zainteresowany nie będzie obciążony żadną fakturą za montaż, ani nie będzie obciążać kontrahenta włoskiego za taką usługę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy fakturowanie dla firmy włoskiej (dostawa urządzeń systemu wraz z jego uruchomieniem) podlega art. 28b pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli wystawienie faktury podlega § 5 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. (podatek VAT rozlicza nabywca)...

Zainteresowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 lipca 2010 r. dokonał modyfikacji pytania: Czy fakturowanie dla firmy włoskiej podlega pod art. 28b pkt 2 ustawy od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w miejscowości x, fakturowana razem z usługą - uruchomienie tego systemu, stanowi łącznie wartość usługi dla usługobiorcy zagranicznego unijnego.

Wobec powyższego, za rozliczenie podatku należnego odpowiedzialny jest usługobiorca zagraniczny w kraju swojej siedziby. Spółka (usługodawca) wystawi fakturę VAT dla firmy włoskiej z adnotacją podatek rozlicza nabywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ustawy.

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy wynika, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż podatnik z siedzibą we Włoszech zleca Wnioskodawcy Dostawę urządzeń systemu sygnalizacji pożaru na terenie fabryki znajdującej się na terytorium Polski. Spółka przeprowadzi także uruchomienie dostarczonego wcześniej towaru. Montażu przedmiotowych urządzeń dokona inna firma i montaż ten nie będzie wykonany na rzecz Zainteresowanego. Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa tych urządzeń fakturowana razem z ich uruchomieniem, stanowi łącznie usługę świadczoną dla usługodawcy zagranicznego.

W niniejszej sprawie zwrócić należy uwagę, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów określenia jej opodatkowania. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla tych celów wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę zasadniczą, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi zasadniczej.

Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powyższe, zdaniem tut. Organu, w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami transakcji świadczonych przez Zainteresowanego na rzecz kontrahenta z siedzibą we Włoszech. Po pierwsze z dostawą towarów (urządzeń systemu sygnalizacji pożaru) oraz ze świadczeniem usług (polegających na uruchomieniu dostarczonego towaru).

Wyjaśnić należy, iż kwestia sformułowania zlecenia z kontrahentem Wnioskodawcy, nie może wywoływać skutków na gruncie podatkowym. W ocenie tut. Organu, w przedmiotowej sprawie będziemy mieli zatem do czynienia z odrębnymi czynnościami, do których mają zastosowanie odmienne przepisy regulujące miejsce świadczenia oraz sposób dokumentowania.

Należy zwrócić uwagę, że podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, bowiem opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia było/jest lub będzie terytorium kraju (tj. Rzeczypospolitej Polskiej).

Miejsce świadczenia to nic innego jak miejsce opodatkowania danej czynności. Zatem, jego określenie ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia państwa, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Regulacje dotyczące tzw. miejsca świadczenia przy dostawie towarów, zostały zawarte w art. 22 ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

W niniejszej sprawie, zgodnie ze zleceniem nabywcy włoskiego, dostawa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru ma zostać dokonana do fabryki znajdującej się na terytorium Polski. Tym samym, do ustalenia miejsca ich dostawy zastosowanie znajdzie powołany powyżej art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zatem, miejscem dostawy towarów dostarczanych przez Spółkę, a tym samym jej opodatkowania, będzie terytorium kraju.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uregulował m.in. zagadnienia związane z wystawianiem faktur.

W świetle § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Na mocy § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT;dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzić należy, że dostawa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru stanowi dostawę krajową, w związku z czym, Zainteresowany zobowiązany będzie do jej udokumentowania fakturą VAT z wykazaną na niej stawką podatku właściwą dla tej dostawy na terytorium kraju.

Zatem, w przypadku dostawy towarów na terytorium kraju, nie znajdzie zastosowania zasada wynikająca z powołanego przez Spółkę w pytaniu art. 28 ustawy.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.Z opisu sprawy wynika, że kontrahent zlecający Wnioskodawcy uruchomienie na terenie fabryki zlokalizowanej w Polsce urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, posiada swoją siedzibę na terytorium Włoch.

Stwierdzić należy więc, iż usługobiorcą wykonanych przez Zainteresowanego usług będzie firma włoska, wykonująca działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy oraz posiadająca status podatnika, w myśl art. 28a ustawy.

W oparciu o art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Stosownie do art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż jak przedstawił Wnioskodawca usługi uruchomiania urządzeń systemu sygnalizacji pożaru będzie wykonywał na rzecz podatnika z siedzibą na terytorium Włoch, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie powołany art. 28b ust. 1 ustawy. Przedmiotowe usługi nie zostały wymienione bowiem w przepisach art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n, będących zastrzeżeniem art. 28b ust. 1 ustawy.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług uruchomiania urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, świadczonych przez Zainteresowanego, będzie terytorium kraju, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, a więc Włochy.

Zgodnie z cytowanym już art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy).

Stosownie do § 25 ust. 1 rozporządzenia, przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W myśl ust. 2 powołanego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisu dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi (§ 25 ust. 4 cyt. rozporządzenia).

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przypadku świadczenia usług uruchomienia urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, Zainteresowany będzie zobowiązany udokumentować wykonanie przedmiotowej usługi fakturą VAT, wystawioną na kontrahenta włoskiego, bez wskazywania na niej stawki i kwoty podatku oraz z informacją, iż zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisu dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej interpretacji stwierdzić należy, iż stanowisko Spółki, zgodnie z którym dostawa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w miejscowości T, fakturowana łącznie z usługą - uruchomienie tego systemu, stanowi łącznie wartość usługi dla usługobiorcy zagranicznego unijnego - uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że kontrahent Spółki nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy, tym samym traci swą aktualność w sytuacji zmiany jakiegokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że powołany przez Zainteresowanego przepis art. 28b ustawy, nie posiada pkt 2.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, miejsce świadczenia przy dostawie towarów, miejsce świadczenia usług, świadczenie usług
Data aktualizacji: 06/02/2012 09:40:29

Czy usługi naukowo-badawcze zaklasyfikowane przez podatnika do PKWiU 73, udokumentowane fa...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2005r...

Obowiązki opodatkowania czynności związanych z zawieranymi umowami przeniesienia własności...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługi wymienione w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym mogą korzystać ze zwolnienia pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę podatku zastosować na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r...

Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal?2. Czy na podstawie...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim dokonując - na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur elektronicznych w przypadku przesyłania danych potrzebnych do wystawienia faktury osobie upoważnionej do wystawiania fakturObciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawienie faktury VATWystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący jeden miesiąc; korekta faktury in plus i in minusPrawidłowość wystawiania fakturCzy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na fakturze, której duplikat otrzymał po dwóch latach?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.