Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy fakturując kwoty czynszu w sposób wyżej opisany postępuje właściwie, tj. czy usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

W dniu 06.12.2005r. Pan Przemysław . wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stany faktycznego wynika, że Podatnik jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła nieruchomość, tj budynek administracyjno-socjalny. W budynku tym Podatnik wydzielił pomieszczenia o powierzchni 61, 86 m2, które przeznaczył na cele mieszkaniowe. Lokal ten w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik wynajął pobierając czynsz. Fakturując miesięcznie kwotę czynszu, podatnik korzystał ze zwolnienia od podatku VAT na postawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie Podatnika: Czy fakturując kwoty czynszu w sposób wyżej opisany postępuje właściwie, tj. czy usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? Stanowisko Podatnika: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy w powiązaniu z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek zwolnione są od podatku od towarów i usług. Stanowisko Organu Podatkowego: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 do cytowanej ustawy pod poz. 4 wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Dodanie do symbolu PKWiU słowa "ex" oznacza to, że zwolnione z podatku są usługi tylko z danego grupowania. Mieć należy na względzie, że niniejsze postanowienie nie rozstrzyga o poprawności zakwalifikowania do odpowiedniego grupowania PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Istotnym jednak w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych usług z uwagi na to, że organy podatkowe uprawnione są jedynie do wskazania podatnikowi właściwej stawki podatku od towarów i usług. Ewentualne udzielenie informacji o stawce podatku od towarów i usług na towary i usługi dokonywana jest na podstawie klasyfikacji statystycznej zawartej w opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłową pod względem statystycznym jak i podatkowym identyfikację świadczonych usług ponosi podatnik. Właściwym zatem do dokonania w/w klasyfikacji jest urząd statystyczny. Komunikatem z dnia 05 listopada 2002r. ( Dz. Urz. GUS nr 12, poz. 87) w sprawie trybu wydania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Prezes GUS postanowił, że od 1 stycznia 2003r. do wydania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych ( PKWiU, PKOB, PCN) właściwy jest Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych mieszczący się przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź. Zatem wynajem części nieruchomości znajdującej się w budynku administracyjno- socjalnym na cele mieszkaniowe, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ust. 1 cyt. ustawy w powiązaniu z poz. 4 załącznika nr 4 do cyt. ustawy, gdy usługa ta zostanie sklasyfikowana przez urząd statystyczny pod symbolem PKWiU ex 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Pouczenie: Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia. Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości. Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: najem, usługi najmu
Data aktualizacji: 04/01/2013 15:00:01

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z wystawionych faktur przez dostawcę towar...

Podatnik zakupuje od firmy armatorskiej towar (śledź bałtycki). Armator sprzedaje Podatnikowi towar z jednoczesną dostawą i przeładunkiem na morzu na statek bandery rosyjskiej. Z tytułu sprzedaży, armator wystawia na rzecz Podatnika fakturę...

Dokumentowanie obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie faktury...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika Hammilton Sp. z o. o. przedstawione...

Fakturowanie - wkłady prywatne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Okres rozliczeniowy, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z przepisem...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia 50% VAT z faktury wystawionej dla dwóch nabywcówPodatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur VAT wystawionych za okres sprzed rejestracjiOkres rozliczeniowy, w którym można uwzględnić duplikat faktury VATJak należy wystawiać fakturę VAT za świadczenie usług prawniczych dla sądu?Czy Szpital ma prawo zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zrealizowany projekt inwestycyjny
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.