Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury korygujące sprzedaż dotyczącą 2008 r., wystawione w 2009 r. korygują przychód netto 2008 r., czy przychód netto 2009 r.?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2009 r. (data wpływu 11 maja 2009 r.), uzupełnionym w dniach: 25 maja 2009 r., 28 maja 2009 r. i 29 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 maja 2009 r., znak ILPB1/415-548/09-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 26 maja 2009 r., a w dniach: 25 maja 2009 r., 28 maja 2009 r. i 29 maja 2009 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Firma, której Wnioskodawca jest właścicielem w 100%, wystawiła sześć faktur sprzedaży na usługi budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi D. o łącznej wartości netto 1.104.354, 86 zł, podatek VAT 22% 268.400, 12 zł, brutto 1.736.212, 92 zł. Gmina za wykonane w 2008 r. usługi, będące częścią realizacji umowy z dnia 13 sierpnia 2007 r. na "Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi D." zapłaciła za otrzymane faktury kwotę brutto 1.570.550, 69 zł. Nie zapłaciła kwoty 165.653, 23 zł stanowiącej od podstawy opodatkowania netto - różnicę 15% VAT, pomiędzy stawką 22% obowiązującą w 2008 r., a stawką 7% obowiązującą w 2007 r. i zgodną z umową o roboty budowlane, realizowaną w latach 2007 i 2008.

Wnioskodawca podaje, że Gmina twierdziła, że niedopłatę ureguluje, jeżeli otrzyma wyrok sądowy, nakazujący zapłatę ww. kwoty.

Zainteresowany wskazuje, iż wyrok sądowy z dnia 3 marca 2009 r. jest korzystny dla Gminy, a niekorzystny dla firmy Wnioskodawcy. Sąd oddalił powództwo firmy Zainteresowanego, uznając że Gmina działała zgodnie z umową a skutki niekorzystnych jej zapisów spadają na wykonawcę.

Okoliczność zmiany przepisów podatkowych sąd potraktował jako ryzyko przedsiębiorcy przed którym się odpowiednio nie zabezpieczono w umowie długookresowej, np. wprowadzając zapis umożliwiający aneksem dostosowanie wynagrodzenia do obowiązujących przepisów podatkowych. Tym samym "przypięczetowano" brak zapłaty 165.653, 23 zł za usługi potwierdzone fakturami VAT, które zostały rozliczone podatkowo jako przychód należny i jako VAT należny.

Wnioskodawca informuje, że z tytułu podatku VAT kwoty podlegające wpłacie zostały dwukrotnie rozłożone na raty (z powodu braku środków na zapłatę podatku), a z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstał dochód i kwota podatku dochodowego, której firma Wnioskodawcy nie jest w stanie zapłacić.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyżej opisany podatek VAT należny, oprócz przypadków wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 43 b), nie może być kosztem. Nie można go również skorygować w podatku VAT, ponieważ Gmina nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w wyniku braku zabezpieczenia się w umowie przed zmianą przepisów podatkowych Jego firma poniosła wielką stratę w wyniku której utraciła płynność finansową. Wnioskodawca uważa, że sytuacja jest skomplikowana podatkowo i prawnie, gdyż taki splot zdarzeń nie został przewidziany w przepisach, tj. zmiana stawki podatku VAT z 7% na 22% w trakcie realizacji zamówienia publicznego, gdzie w umowie nie przewidziano możliwości wprowadzenia zmian w zakresie dostosowania warunków umowy do obowiązujących przepisów podatkowych.

Zainteresowany wskazuje, iż podwyższenie stawki VAT o 15%, przy skali zadania inwestycyjnego spowodowało stratę w działalności gospodarczej firmy. Gmina nie zapłaciła firmie Wnioskodawcy kwoty 165.653, 21 zł, a firma Zainteresowanego ten 15% podatek VAT, nie uwzględniony w dokumentacji przetargowej musiała rozliczyć z urzędem skarbowym w deklaracjach VAT-7K.

Wnioskodawca podaje, że nie można było skorygować niezapłaconego podatku należnego w myśl art. 89 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Gmina nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Firma nie mogła też zmniejszyć dochodu (księgowego), ponieważ podatek VAT należny, opisany powyżej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 43b nie może być kosztem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów.

Czy faktury korygujące sprzedaż dotyczącą 2008 r., wystawione w 2009 r. korygują przychód netto 2008 r., czy przychód netto 2009 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, najprościej byłoby gdyby Gmina dostosowała umowę do obowiązujących przepisów podatkowych, szczególnie, że jest to zamówienie publiczne i prawie wszystkie Gminy w Polsce na początku 2008 r. podpisały aneksy zmieniające treść umowy w zakresie podwyższenia stawki VAT 7% do obowiązującej 22%. Zainteresowany podaje, że Regionalne Izby Obrachunkowe nie zgłaszały zastrzeżeń w tym temacie (podwyższony o 15% podatek VAT nie był zyskiem wykonawcy). Pozostawiając umowę w niezmienionej postaci Gmina powinna w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzić faktury korygujące do wysokości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy. Tym samym występuje niezgodność w wartości netto pomiędzy protokołami odbioru robót a kosztorysem ofertowym i w podatku VAT, czyli niezgodność dokumentacji przetargowej z dokumentacją wykonawczą i księgową.

Wnioskodawca uważa, iż faktury korygujące sprzedaż dotyczącą 2008 roku, zmniejszają przychód za 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie zaś do treści art. 14 ust. 1c cyt. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albouregulowania należności.Należy przyjąć, że faktura korygująca powinna mieć wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów.

Zatem, jeżeli faktura korygująca wystawiona jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją zasadniczo w okresie wystawienia faktury korygującej. Z kolei, gdy wystawienie faktury korygującej spowodowane jest faktem, że pierwotna faktura nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny, to korektę rozlicza się w miesiącu wykazania przychodu.

Wobec tego, jeżeli faktura korygująca dotyczy pomyłek w fakturach pierwotnych odnoszących się do błędnej stawki podatku VAT, ilości lub ceny, to można przyjąć, iż nie obejmuje ona nowo powstałego przychodu, z jakiejkolwiek należności powstałej w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służy rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu podatkowego, należnego za dany rok podatkowy, który jedynie został błędnie określony, a więc w myśl powyższego stanowiska nieprawidłowo odzwierciedlał stan faktyczny.

Wobec powyższego, przychód objęty taką fakturą winien korygować przychód właściwego roku podatkowego we właściwej dacie.

W związku z powyższym, w odniesieniu do przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji, faktury korygujące sprzedaż dotyczącą 2008 roku, wystawione w 2009 roku odnoszą się do przychodów 2008 roku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. kosztów uzyskania przychodów) wniosek rozstrzygnięto odrębną interpretacją indywidualną w dniu 4 sierpnia 2009 r. nr ILPB1/415-548/09-6/AA, natomiast w części dotyczącej podatku od towarów i usług wniosek został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną w dniu 29 lipca 2009 r. nr ILPP1/443-628/09-5/AT.

Do wniosku dołączono kserokopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, koszty uzyskania przychodów, podatek należny, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 06/01/2013 12:00:01

Czy płacąc rachunki zagraniczne za paliwo kartą płatniczą wystąpią różnice kursowe ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną...

Rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można przesyłać faktury poprzez email?

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, rozwiązując tym samym dotychczasowe wątpliwości związane z przesyłaniem faktur drogą elektroniczną. Uznał, że faktura wysłana drogą mailową albo faksem, jest tak samo ważna jak faktura papierowa...

Gdy oryginał faktury zaginie

Co zrobić kiedy zaginie oryginał faktury na która czekamy? Co zrobić jeśli dotrze do naszej firmy z opóźnieniem? Czy można wtedy ją zaksięgować? Zdarza się, że firma otrzymuje duplikat faktury kosztów pośrednich, bo oryginał zaginął. Zazwyczaj...

W którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić podatek naliczony wynikający z wystawion...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2006r (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego wnioskiem z dnia 09.10.2006r (data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii wypłacanych otrzymanych kontrahentaKiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w stanie faktycznym?Czy poniesione koszty na remonty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania faktur stwierdzających powyższe wydatki?Czy kwota zwróconego Wnioskodawcy przez spółkę komandytową podatku VAT będzie dla Wnioskodawcy przychodem?Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.