Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NIP Gminy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2010r. (data wpływu 22 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie określenia czy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NIP Gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie określenia czy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NIP Gminy.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 lipca 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina jest podatnikiem VAT posiada NIP i składa VAT-7. Zarejestrowanym podatnikiem VAT-u jest też Urząd Miasta i Gminy, który składa deklaracje VAT-7 zerową. Urząd Miasta i Gminy jest jednostką organizacyjną gminy działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Urząd posiada plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Jest jednostką samodzielną, sporządza jako jednostka budżetowa sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki, bilans jednostki, prowadzi ewidencję księgową dla jednostki wynikającą z przepisów ustawy o finansach publicznych i odpowiednich rozporządzeń. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań między innymi w zakresie: świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, świadczenia usług w zakresie administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy, świadczenia usług transportowych polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół, remont i modernizacja budynków stanowiących własność Gminy oraz innych placówek, całoroczne utrzymanie gminnych dróg, mostów i ulic, utrzymania i pielęgnacji komunalnej zieleni.

Zakład na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wykonuje usługi. Faktury za te usługi są wystawiane na Urząd Miasta i Gminy i są świadczone na rzecz Urzędu Miasta i Gminy, który realizuje plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych nie objętych planami innych jednostek budżetowych. Faktury za usługi Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej wystawia na Urząd Miasta i Gminy stosuje stawkę zw. na podstawie par. 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury od Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej i innych kontrahentów powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP - Urzędu, czy na Gminę z NIP - Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, samorząd ma nałożone prawem obowiązki w zakresie zadań własnych wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Aby wykonać zadania gmina mająca osobowość prawną, musi posiadać jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe), które mają możliwości realizować te zadania. Zatem zadania te w zakresie oświaty - wykonują Szkoły, w zakresie opieki społecznej - Ośrodki Pomocy Społecznej, natomiast pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej wykonuje urząd gminy czyli również jednostka budżetowa. Zadania te urzędy wykonują poprzez zlecanie robót zewnętrznym podmiotom, albo powołanym do tych celów zakładom budżetowym. Zadania między innymi: świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, świadczenie usług w zakresie administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy, świadczenie usług transportowych polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół, remont i modernizacja budynków stanowiących własność Gminy oraz innych placówek, całoroczne utrzymanie gminnych dróg, mostów i ulic, utrzymanie i pielęgnacja komunalnej zieleni, zgodnie ze statutem zakładu wykonuje na podstawie Zarządzeń - Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej.

Zarówno Urząd Gminy jak i Zakład gospodarki są jednostkami organizacyjnymi gminy/ zapisy w statutach potwierdzone protokołami z kontroli przeprowadzonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Gmina jako wspólnota mieszkańców" nie ma możliwości materialnych, aby mogła sama wykonywać powierzone zadania. Urząd gminy jest jednostką, która posiada własny plan finansowy, sporządza sprawozdania jako jednostka budżetowa, bilans jednostki. Wszystkie operacje gospodarcze są w księgach rachunkowych urzędu - jako jednostki budżetowej. Urząd i gmina to nie dwa odrębne podmioty ale podmioty ściśle ze sobą związane. Urząd nie ma możliwości prowadzenia odrębnych ewidencji księgowych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług dla gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Urząd gminy jako jednostka budżetowa niczym nie różni się w swoim statusie od innych jednostek budżetowych gminy. W planie finansowym urzędu ujmuje się wszystkie wydatki i dochody, które nie są ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych. Wynika to z przepisów art. 249 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów par. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zatem urząd gminy jako jednostka budżetowa ma pełną samodzielność w zakresie wykonywania zadań objętych jej planem finansowym. Aby realizować plan finansowy ma zdolność do czynności cywilno-prawnych i jest stroną umów o pracę, umów o dostawy robót, usług. Za wykonanie planu finansowego odpowiada kierownik jednostki budżetowej, w przypadku urzędu jest Burmistrz.

Adresatem faktur co do zasady powinny być podmioty faktycznie nabywające towary i usługi. Przedstawiając powyższe Wnioskodawca uznaje, że zakład gospodarki jak i pozostali kontrahenci prawidłowo wystawiają faktury na Urząd Miasta i Gminy z NIP urzędu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Natomiast, w myśl § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r., zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu. Gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych, natomiast nałożone na nią zadania, w myśl art. 33 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, wykonuje za pośrednictwem urzędu gminy (urzędu miasta). Zdolność prawną, jak i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma jednostka samorządu terytorialnego - gmina, nie zaś urząd gminy (urząd miasta).

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są jednostkami podziału terytorialnego, posiadają osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie mają jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urzędy te realizując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako jednostki działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.

Urząd gminy (urząd miasta) jest aparatem pomocniczym służącym do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy (urzędu miasta), również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy (urzędu miasta). Zatem Urząd Gminy (Urząd Miasta) działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy (Urząd Miasta).

W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 ze zm.) należy stwierdzić, iż urząd gminy nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Jak już podano na wstępie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle powyższego przepisu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, o ile spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 15 ustawy.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ww. ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako podatnika VAT zwolnionego (art. 96 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Należy zauważyć, że wskazane powyżej przepisy dotyczące rejestracji w zakresie podatku VAT oraz składania deklaracji VAT jednoznacznie odwołują się do podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) określił m. in. szczegółowe zasady wystawiania faktur. Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Wobec powyższego Urząd Gminy (Urząd Miasta) nie jest uprawniony do wystawiania, otrzymywania faktur VAT oraz składania deklaracji w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy) w ramach realizacji zadań Gminy.

Natomiast stosownie do zapisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Stosownie do art. 2 ust. 2 i 3 obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych - podmioty te również otrzymują NIP.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

W ustawie o zasadach ewidencji nie zostało jednak określone, kto jest płatnikiem podatków w rozumieniu tej ustawy. Chcąc zdefiniować to pojęcie sięgnąć więc należy do definicji zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

W myśl art. 8 tej ustawy płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem stosownie do tej definicji może być podmiot wyznaczony tylko przez przepisy prawa podatkowego.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Status prawny pracowników samorządowych określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Stosownie do postanowień wspomnianej ustawy pracownicy samorządowi są zatrudniani m.in. w urzędach gminy. Zakładem pracy dla tych osób jest zatem Urząd Gminy (Urząd Miejski) i na nim spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych wypłat ze stosunku pracy.

Urząd Gminy (Urząd Miejski) jest więc zakładem pracy dla pracowników samorządowych i to na nim spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym Urząd Gminy (Urząd Miejski), jako płatnik nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej Gminy (Miasta), ale powinien na potrzeby tych rozliczeń, posiadać swój odrębny NIP.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Gmina jest podatnikiem VAT posiada NIP i składa VAT-7. Zarejestrowanym podatnikiem VAT-u jest też Urząd Miasta i Gminy, który składa deklaracje VAT-7 zerową. Urząd posiada plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Jest jednostką samodzielną, sporządza jako jednostka budżetowa sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki, bilans jednostki, prowadzi ewidencję księgową dla jednostki wynikającą z przepisów ustawy o finansach publicznych i odpowiednich rozporządzeń. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań m.in. świadczenia usług w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy, usług transportowych polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół, remontu i modernizacji budynków stanowiących własność Gminy oraz innych placówek, całorocznego utrzymania gminnych dróg, mostów i ulic, utrzymania i pielęgnacji komunalnej zieleni.

Zakład na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wykonuje usługi. Faktury za te usługi są wystawiane na Urząd Miasta i Gminy i są świadczone na rzecz Urzędu Miasta i Gminy, który realizuje plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych nie objętych planami innych jednostek budżetowych. Faktury za usługi Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej wystawia na Urząd Miasta i Gminy.

Mając zatem na względzie przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do prowadzonej działalności jest wyłącznie Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług podlega obowiązkowi rejestracyjnemu. Natomiast Urząd Miasta i Gminy, realizując zadania spoczywające na samorządowej osobie prawnej, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako aparat pomocniczy, działający w imieniu i na rzecz ww. osoby prawnej. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wyłącznie Gmina w związku ze swoimi działaniami jako osoby prawnej, a tym samym jako podatnika podatku VAT powinna sporządzać jedno rozliczenie deklaracyjne dla podatku od towarów i usług.

Natomiast na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, Urząd Miasta i Gminy, jako płatnik winien posiadać swój odrębny NIP.

Ponadto wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd Miasta i Gminy, dotyczące czynności przypisanych prawnie Gminie, powinny być sygnowane Numerem Identyfikacji Podatkowej osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności, czyli NIP Gminy. Urząd Miasta i Gminy, w ramach realizacji zadań Gminy, nie jest uprawniony ani do wystawiania, ani otrzymywania faktur VAT, jak również składania deklaracji VAT-7 w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy oraz własnego NIP).

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej jak i inni kontrahenci winni wystawiać faktury na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: gmina, jednostka samorządu terytorialnego, podatnik
Data aktualizacji: 04/01/2013 12:00:01

Prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia...

Czy prawidłowo wystawiam faktury stosując właściwą 7% stawkę podatku na usługi noclegowe?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opoda...

Stan faktyczny:Pan M. K. w 2003r. nabył prawo do domeny internetowej www.pl. Corocznie przedłużał jej ważność. Ostatni raz przedłużył jej ważność dnia 31 stycznia 2006r. za kwotę 97, 60 zł. W dniu 12 września 2006r. złożył wniosek o zmianę abonenta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy dokonanie korekty faktury w przedstawionym stanie faktycznym będzie w sensie ekonomicznym bonifikatą?W zakresie skutków podatkowych otrzymania faktury elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, którego ważność wygasłaCzy faktury zaliczkowe wystawione w grudniu i na przełomie roku podlegają zaliczeniu do przychodów 2004r.?Urząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku wydatki udokumentowane duplikatem faktury z 2004 roku wystawionym w 2005 roku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.