Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury VAT, które wnioskodawca otrzymał może zaliczyć w koszty jednoosobowej działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z., przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 5 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych ze zdobyciem licencji pilota - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych ze zdobyciem licencji pilota.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pilotowanie najprostszego samolotu zgodnie z polskim prawem wymaga zdobycia licencji PPL(A) poprzedzonej teoretycznym i praktycznym szkoleniem w licencjonowanym ośrodku. Wnioskodawca jest w trakcie takiego szkolenia i otrzymał faktury VAT. W dalszej kolejności chciałby wydzierżawiać lub kupić własny samolot.

Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również w części G, poz. 52 wniosku, gdzie wskazano, iż w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi z zakresu:promocji w Internecie i szkolenia z marketingu, usług matrymonialnych dla obcokrajowców.Rozwija także kolejne projekty:agencja badawcza (badania mystery shopping na terenie całego kraju), biuro podróży.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury VAT, które wnioskodawca otrzymał może zaliczyć w koszty jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zdaniem wnioskodawcy bezpośredni kontakt z klientami i kontrahentami (negocjacje, podpisywanie umów, realizacja badań) z całego kraju (i nie tylko) jak i prowadzenie szkoleń wymagają jego obecności w różnych miejscach przy ograniczonym czasie na podróż.W związku z tym podjął decyzję o wybraniu samolotu jako najefektywniejszego, bo najszybszego (a zarazem najbezpieczniejszego) środka lokomocji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, musi być prawidłowo udokumentowany.Zwrot w celu użyty w ww. przepisie oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie tego przychodu a także na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu.W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu każdy przypadek poza wyraźnie wskazanym w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla osiągnięcia przychodu.Wydatki związane ze zdobyciem licencji pilota nie zostały ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.Opisany we wniosku zakres usług świadczonych przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazuje, iż związek ten nie zachodzi. Trudno bowiem stwierdzić istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami na uzyskanie licencji pilota a świadczeniem usług matrymonialnych, promocyjnych czy też szkoleniowych. Wybór samolotu jako najefektywniejszego środka lokomocji nie stanowi przesłanki uzasadniającej możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na uzyskanie uprawnień pilota.Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż wydatki związane ze zdobyciem licencji pilota mają charakter wydatków osobistych. Zatem ww. wydatki nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Brak ww. związku przyczynowo-skutkowego wyklucza możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, samolot, wydatki osobiste
Data aktualizacji: 08/01/2013 00:00:01

Komu syndyk wystawia fakturę i czy do przyznanego wynagrodzenia dolicza podatek VAT?

Na podstawie: art. 14a 1, 2 i 4, art. 216, 217 i 236 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005r. oraz uzupełnienia do wniosku z dnia...

Urząd Skarbowy Oleśnica 56-400 ul. Lwowska 34

Zasięg terytorialny miasta Oleśnica gminy Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Twardogóra powiaty oleśnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 25101016740098562221000000 VAT 72101016740098562222000000 PIT...

Pytanei dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług w za...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.01.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 14.02.2007r.), uzupełniony pismami z...

Okoliczności i konsekwencje wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż usługi najmu budyn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku wykazaną w fakturze k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na refundację obiadów na rzecz MOPR?Czy wykonawca powinien wystawić oddzielną fakturę na tę część inwestycji, która w przyszłości będzie przedmiotem aportu?Czy faktura ma być zaksięgowana z odliczeniem podatku od towarów i usług, czy ma być zaksięgowana w kwocie brutto?Czy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika wieczystego gruntuPytanie dotyczy kwestii skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po otrzymaniu faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.