Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2009 r. (data wpływu 14.12.2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20.01.2010 r. (data wpływu 29.01.2010r.) oraz pismem z dnia 01.03.2010 r. (data wpływu 04.03.2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur kosztowych związanych z realizacją zadań statutowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur kosztowych związanych z realizacją zadań statutowych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20.01.2010 r. (data wpływu 29.01.2010 r.) oraz pismem z dnia 01.03.2010 r. (data wpływu 04.03.2010 r.), będącymi odpowiedziami na wezwania tut. Organu, odpowiednio na wezwanie nr IPPP3/443-1182/09-2/KB z dnia 15.01.2010 r. oraz wezwanie nr IPPP3 /443-1182/09-4/KB z dnia 22.02.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja, zgodnie ze swoim statutem, została powołana w celu zorganizowania w 2010 roku Europejskich Letnich Igrzysk. Jest zarejestrowana w KRS w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki jednostek sektora finansów publicznych, darowizn oraz z działalności gospodarczej - reklamy i sponsoringu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej (Dz. U. 173, poz. 1807 ze zm.) w sposób zorganizowany i ciągły. Wszystkie koszty fundacji są ponoszone na realizację zadań statutowych:przygotowanie organizacji w 2010 roku Europejskich Letnich Igrzysk, realizowane jako wsparcie zadania publicznego przez Urząd Miasta orazkampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej, przygotowującą społeczeństwo do przyjęcia w 2010 r. uczestników igrzysk, realizowane w ramach zadania zleconego przez P.Wszystkie działania Fundacji są nieodpłatne, za wyjątkiem reklamy, gdzie są wystawiane faktury i odprowadzany podatek VAT. Jednak w myśl art. 90 ust. 3 fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

W uzupełnieniu z dnia 01.03.2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż wydatki udokumentowane przez otrzymywane od kontrahentów faktury związane są bezpośrednio z działalnością statutową fundacji. Koszty fundacji udokumentowane przedmiotowymi fakturami nie są związane z czynnościami opodatkowanymi (tj. świadczeniem usług reklamy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w myśl art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późn. zm. ponieważ nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wszystkie działania fundacji są nieodpłatne, za wyjątkiem reklamy, gdzie są wystawiane faktury i odprowadzany podatek VAT. Jednak w myśl art. 90 ust. 3 fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Fundacja, zgodnie ze swoim statutem, została powołana w celu zorganizowania w 2010 roku Europejskich Letnich Igrzysk. Jest zarejestrowana w KRS w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki jednostek sektora finansów publicznych, darowizn oraz z działalności gospodarczej - reklamy i sponsoringu. Wszystkie koszty Fundacji są ponoszone na realizację zadań statutowych:przygotowanie organizacji w 2010 roku Europejskich Letnich Igrzysk, realizowane jako wsparcie zadania publicznego przez Urząd Miasta orazkampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej, przygotowującą społeczeństwo do przyjęcia w 2010 r. uczestników igrzysk, realizowane w ramach zadania zleconego przez P.Wszystkie działania Fundacji są nieodpłatne, za wyjątkiem reklamy, gdzie są wystawiane faktury i odprowadzany podatek VAT. Wydatki udokumentowane przez otrzymywane od kontrahentów faktury związane są bezpośrednio z działalnością statutową fundacji. Koszty fundacji udokumentowane przedmiotowymi fakturami nie są związane z czynnościami opodatkowanymi (tj. świadczeniem usług reklamy).

Zatem w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż wszystkie koszty Fundacji są ponoszone na realizację zadań statutowych.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizacją w 2010 roku Letnich Igrzysk.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, fundacje, odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 20/11/2012 12:28:41

Podatnik pyta o możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanie

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia15.04 2005 r., o...

Czy faktura VAT na prowizję z tytułu sprzedaży biletów powinna być wystawiona z 0% stawką...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy właściciel wynajmując kwatery do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury ety...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur zakupu w trakcie realizacji inw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury?Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. 1 Maja 56Czy koszt wymiany wadliwych zaworów na niewadliwe jest dla Spółki kosztem podatkowym (wykonawca usługi wystawił fakturę z tytułu wymiany zaworów)?Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężne?Czy faktury dokumentujące wydatki poniesione na remont i modernizację winne być wystawione wyłącznie na imię i nazwisko podatniczki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.