Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu 26 marca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2009 r. (data wpływu 29 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z planowaną realizacją zadania Zagospodarowanie centrum miejscowości S., poprzez modernizację nawierzchni drogi gminnej wraz z budową zatok postojowych oraz budową parkingu samochodowego - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 marca 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z planowaną realizacją zadania Zagospodarowanie centrum miejscowości S., poprzez modernizację nawierzchni drogi gminnej wraz budową zatok postojowych oraz budową parkingu samochodowego.W przedmiotowym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i rozwój wsi ubiega się o dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum miejscowości S., poprzez modernizację nawierzchni drogi gminnej wraz z budową zatok postojowych oraz budową parkingu samochodowego. Wymienione zadanie dotyczy zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Parking samochodowy wybudowany w ramach projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji ww. zadań inwestycyjnych.Zdaniem Wnioskodawcy ww. zdania inwestycyjne są zadaniami własnymi Gminy, których realizacja jest nałożona ustawą o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, i nie ma możliwości odzyskania podatku zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji zadań własnych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 ww. artykułu).

Stosownie do treści ust. 6 powołanego artykułu ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania, które należy do Jej zadań własnych nałożonych odrębnymi przepisami (modernizacja nawierzchni drogi wraz z budową zatok postojowych i budową parkingu). Korzystanie z parkingu samochodowego będzie bezpłatne.

Należy zauważyć, że dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie jest pomocą bezzwrotną, o której mowa w rozdziale VI rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: drogi, gmina, odliczenie podatku
Data aktualizacji: 14/10/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Rypin 87-500 ul. Warszawska 67

Zasięg terytorialny miasta Rypin gminy Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk powiaty rypiński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 94101010780046462221000000 VAT 44101010780046462222000000 PIT 91101010780046462223000000 budżetowe...

Czy po otrzymaniu premii pieniężnej należy wystawić notę księgową czy fakturę VAT i opodat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Usługi księgowe Płock: program do wystawiania faktur ułatwia pracę

Własna działalność gospodarcza stawia przed osobą ją prowadzącą wiele wyzwań. Każdy przedsiębiorca codziennie musi rozwiązywać wiele problemów i poświęcać uwagę różnym jej obszarom. Obsługa klientów czy pozyskiwanie nowych kontrahentów zajmuje...

Czy darowizna nieruchomości dla osoby fizycznej będzie wymagała wystawienia faktury VAT or...

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 02.08.2005 r., nr PP-2 443-60 05 DD 1, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Na podstawie jakiego dowodu abonenci mogą dokonywać odliczeń wydatków od dochodu z tytułu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.04.2006 r. uzupełnionego pismem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielniUrząd Skarbowy Giżycko 11-500 ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaki jest ich sposób dokumentowania?Zapytanie o sposób przyporządkowania uzyskanego dochodu z najmu środka trwałego - budynku do odpowiedniego roku podatnowegoDotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działach specjalnych produkcji rolnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.