Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy gmina P. jako jednostka samorządu terytorialnego oraz Urząd Gminy P. mogą posiadać wspólny rachunek bankowy?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2006 roku /data wpływu 16.01.2006r/ Wójta Gminy P.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej posiadania przez gminę Przygodzice i urząd ją obsługujący tego samego rachunku bankowego uznaje stanowisko podatnika

za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2006 roku /data wpływu 16.01.2006r/ Wójt Gminy P. złożył do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji czy gmina P. jako jednostka samorządu terytorialnego oraz urząd gminy P. mogą posiadać wspólny rachunek bankowy.

Strona przedstawiła we wniosku własne stanowisko twierdząc, że w większości jednostek organizacyjnych rachunek budżetu jest jedynym rachunkiem bankowym w urzędzie i służy także do ewidencji dochodów i wydatków własnych urzędu jako jednostki budżetowej.

Ponadto przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zmianami) w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych dopuszczają możliwość, iż urząd jednostki samorządu terytorialnego nie posiada wyodrębnionego rachunku bankowego.

Po analizie stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę oraz interpretacji jakie ukazały się w ostatnim czasie rozstrzygających kwestię - kto powinien być podatnikiem VAT samorządowe osoby prawne, czy urzędy je obsługujące, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim wyjaśnia, iż:

- podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina. Gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu. W zakresie podatku VAT dla całej działalności (i gminy i urzędy gminy) podatnikiem powinna być gmina, natomiast zgłoszenia rejestracyjnego dla celów opodatkowania podatkiem VAT oraz zgłoszenia identyfikacyjnego NIP dokonać winien w jej imieniu urząd gminy. Wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia NIP, sporządzone powinny być i wystawione przez urząd z tytułu czynności przypisanych prawnie gminom, powinny być zatem sygnowane Numerem Identyfikacji Podatkowej, o którego nadanie występuje urząd w imieniu gminy.

W zakresie podatku od towarów i usług, jeśli chodzi o podmiotowość podatkową urzędów gmin to gmina i urząd gminy powinny stosować jednakowe oznaczenia NIP, a w związku z ich działaniami powinny sporządzać jedno rozliczenie deklaracyjne VAT-7.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący przedsiębiorcą (tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) winien posiadać rachunek bankowy. Obowiązek płatności bezgotówkowej, a więc posiadanie rachunku bankowego wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami). Należy również podkreślić, iż zwrot podatku o którym mowa w art. 87 ustawy o VAT następuje wyłącznie na rachunek bankowy podatnika, który winien być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (na druku NIP-2 przez m.in. osoby prawne).

Do zgłoszenia identyfikacyjnego czy też aktualizacyjnego należy dołączyć uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopię umowy rachunku bankowego.

Pracownicy urzędów skarbowych, przy przyjmowaniu zgłoszeń identyfikacyjnych /aktualizacyjnych powinni mieć pewność, że osoba składająca zgłoszenie występująca we własnym imieniu lub posiadająca pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania podatnika, którego zgłoszenie dotyczy, jest tą za którą się podaje i że dane, które mają być wprowadzone do systemu są autentyczne i prawidłowe.

Konkludując powyższy wywód należy stwierdzić, iż w związku z ostatecznym wyjaśnieniem kwestii prawno-podatkowej samorządowych osób prawnych i urzędów ich obsługujących, można przyjąć zgłoszony przez urząd gminy w imieniu gminy rachunek bankowy.

W związku z tym przedstawione przez Stronę stanowisko w zakresie posługiwania się wspólnym rachunkiem bankowym przez gminę i urząd gminy P. jest prawidłowe.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia interpretacji (.).
Słowa kluczowe: gmina, jednostka samorządu terytorialnego, podatnik, podmiot, podmiotowość podatkowa, rachunek bankowy, urząd gminy
Data aktualizacji: 01/01/2013 15:00:01

Do kosztów uzyskania przychodów którego roku należy zaksięgować faktury wystawione w 2006...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o...

Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sokółka 16-100 ul. Białostocka 47

Zasięg terytorialny miasta gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo powiaty sokolski województwo podlaskie Konta bankowe CIT 09101010490180922221000000 VAT...

Prawo do odliczenia faktury z tytułu dzierżawy gruntów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż promocyjną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT za przyznane premie?Czy podatnik ma obowiązek wykazywania na fakturze kwoty zapłaconej akcyzy?Sposób dokumentowania przestoju spowodowanego z winy zleceniodawcy w związku ze swiadczeniem usług transportowychStrona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?W zakresie prawidłowości sposobu odliczenia podatku VAT z faktur remontowych - budynek z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.