Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal?2. Czy na podstawie wydruków z konta w PayPal można księgować różnice kursowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim dokonując - na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Podatnika z dnia 09 maja 2007r., uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 09 maja 2007 r. Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Podatnik sprzedaje usługi elektroniczne przez Internet, jak pisze, zajmuje się w szczególności tworzeniem serwisów z użyciem technologii Ruby on Rails, ich zdalnym zarządzaniem i aktualizacją oraz podstawowym doradztwem dotyczącym tworzonych tak systemów dla podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Według Podatnika, najtańszą formą regulowania należności przez kontrahentów jest konto w PayPal. Kontrahenci przelewają ze swojego konta w PayPal należności za usługę na konto podatnika w PayPal, a następnie pieniądze są przelewane na konto bankowe.

PAYPAL - jest to firma z siedzibą w San Jose (Kalifornia), prowadząca serwis internetowy pozwalający transferować pieniądze między użytkownikami poczty elektronicznej, bez sięgania do tradycyjnych, papierowych metod, jak czeki czy przekaz pieniężny. PayPal obsługuje takie transakcje, jak handel elektroniczny czy aukcje, pobierając od nich opłatę.

Jak pisze Podatnik sposób prowadzenia operacji finansowych sprawia, że PayPal nie jest bankiem i nie podlega federalnemu prawu bankowemu USA i jego obostrzeniom, co powoduje niekiedy kontrowersje wokół sposobu prowadzenia kont.

W takim stanie faktycznym Podatnik sformułował następujące pytania:Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal?Czy na podstawie wydruków z konta w PayPal można księgować różnice kursowe?Podatnik wylicza różnice kursowe w następujący sposób:wystawia faktury w walucie obcej, należność z tytułu tych faktur wpływa od kontrahentów na konto paypal w walucie obcej, wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej przelicza na złotówki według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, różnice kursowe wylicza przy zastosowaniu średniego kursu NBP (przychód należny wyrażony w walucie obcej) oraz kursu waluty faktycznie zastosowanego przez serwis paypal (z dnia faktycznego otrzymania tego przychodu).Zdaniem Podatnika przedstawiony przez niego stan faktyczny nie zobowiązuje go do informowania Urzędu Skarbowego o otwarciu konta w PayPal dla celów działalności gospodarczej.

Odnośnie drugiego pytania Podatnik uważa, iż na podstawie wydruków z konta w PayPal i przedstawionego tam kursu waluty można księgować różnice kursowe.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz zdania Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim wyjaśnia odnośnie pierwszego pytania.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani dokonać zgodnie z art. 9 zgłoszenia aktualizacyjnego z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz złożeniem uwierzytelnionej lub urzędowo poświadczonej kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Rachunek bankowy jest to bankowe narzędzie księgowe. Prowadzony jest przez banki do rejestracji obrotów (wpłat, udzielonych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat) i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez klientów. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy między jego posiadaczem a bankiem, której treść jest sporządzona zgodnie z prawem bankowym oraz kodeksem cywilnym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) definiuje umowę rachunku bankowego oraz określa obowiązki i uprawnienia stron umowy (art. 725-733 k.c.), i tak:przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych (art. 725 k.c.).Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia (art. 726 k.c.).

Art. 49 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wymienia rodzaje rachunków bankowych prowadzonych przez banki i są to: rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych a także rachunki powiernicze, przy czym jak wynika z treści art. 49 ust. 2 ustawy, dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami bank może prowadzić rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych.

Według informacji uzyskanych z internetu - PayPal Ltd jest wiodącą firmą na rynku światowych przelewów gotówkowych, system pozwala na transfer pieniędzy między użytkownikami poczty elektronicznej bez sięgania do tradycyjnych metod, jak czeki czy przekaz pieniężny. Obecnie dostawcą usług PayPal na terenie Unii Europejskiej jest firma PayPal (Europe) Ltd. Firma ta posiada upoważnienie do prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii i jako instytucja pieniądza elektronicznego podlega nadzorowi sprawowanemu przez Financial Services Authority (Urząd Nadzoru Finansowego). Posiadanie powyższego upoważnienia uprawnia firmę PayPal (Europe) Ltd. do dostarczania usług na terenie UE. W dniu 15 maja 2007 r. PayPal Ltd uzyskał licencję bankową w Europie. Decyzja została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Luksemburgu. Zarządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 2 lipca 2007 r.

Działalność PayPal nie ma charakteru działalności bankowej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1385 z późn. zm.) - instytucja pieniądza elektronicznego oznacza - inną niż bank osobę prawną działającą w formie spółki akcyjnej, utworzoną i działającą na podstawie zezwolenia właściwych władz lub przepisów prawa, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów pieniądza elektronicznego. Systemy płatności e-mailowych funkcjonują w wielu krajach świata. Ich działalność opiera się w większości przypadków na stworzeniu konta, które pośredniczy w transferze środków pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności.

Zdaniem organu podatkowego analiza przytoczonych przepisów oraz informacji pozwala na stwierdzenie, iż rachunki bankowe tworzone przez banki stanowią odrębne pojęcie od kont tworzonych przez serwisy płatności e-mailowych. Kont e-mailowych służących do obsługi płatności nie można uznać za rachunki bankowe, których obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wynika z przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Podsumowując, stanowisko podatnika wyrażone we wniosku, w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy pamiętać, że podatnika prowadzącego działalność gospodarczą dotyczą przepisy art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), które stanowią, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.Jeśli chodzi o drugie pytanie zawarte w przedmiotowym wniosku, a mianowicie: czy na podstawie wydruków z konta w PayPal można księgować różnice kursowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim wyjaśnia.

Zgodnie z treścią art. 24c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.Za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 1a ww. ustawy - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 14 ust. 1 c przytoczonej ustawy - za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albouregulowania należności.Przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 3 przytoczonej Ustawy, są również różnice kursowe.

Zatem odnosząc się bezpośrednio do sytuacji przedstawionej przez Podatnika należy stwierdzić, że w przypadku jeżeli między dniem uzyskania przychodu wyrażonego w walucie obcej, a dniem faktycznego jego otrzymania tj. wpływu na konto PayPal występują różnice kursowe (dodatnie lub ujemne), to różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody firmy podatnika - jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów - jako ujemne różnice kursowe stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę istotę różnic kursowych, z której wynika mechanizm służący dostosowaniu rozliczeń podatkowych do wysokości rzeczywistych przysporzeń majątkowych podatnika, można przyjąć, że faktycznie zastosowany kurs waluty to w przypadku opisanym przez Podatnika jest kurs waluty faktycznie zastosowany przez serwis PyPal.

W przypadku posiadania przez Podatnika konta w PayPal mogą również powstać przychody lub koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych, których źródłem pochodzenia są płatności dokonane w walutach obcych przez kontrahentów podatnika.

W tym przypadku należy ustalić różnice kursowe i ująć je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 w/w ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 24c ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu walut, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez NBP.

Mając na względzie powyższe, stanowisko Podatnika dotyczące obliczania różnic kursowych, zawarte w przedmiotowym wniosku, należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: konto, przychód, rachunki, różnice kursowe, zgłoszenie identyfikacyjne
Data aktualizacji: 08/01/2013 06:00:01

Opodatkowanie prwemii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć #189; wartości podatku VAT naliczonego na fakturze zakup...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka może uznać jako koszt uzyskania przychodów wydatki dotyczące różnych lat obroto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy powstała na rozrachunkach różnica kursowa dodatnia stanowi przychód w rozumieniu ustaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w obrocie krajowym mozna odliczać podatek VAT z faktur zawierających kod "PL"?

Ze złożonego w wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Spółka w obrocie unijnym używa na fakturach numeru NIP z kodem PL , natomiast w obrocie krajowym stosuje sam NIP. Jednak zdarzają się faktury od dostawców krajowych zawierające...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jedynie posiadanie potwierdzenia odbioru korekty faktury daje uprawnienie do skorygowania podatku należnegoUrząd Skarbowy Jarocin 63-200 ul. Kościuszki 21Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy fakturowaniu wymienionych prac montażowych?Dotyczy możliwości odliczania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do demonstracyjnych samochodów osobowychPytanie Spółki dotyczy dokumentowania zaliczki wpłaconej tytułem wewnątrzwspólnotowego nabycia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.