Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje konieczności dokumentowania dostawy udziału w prawie własności działki aktem notarialnym i fakturą VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A.B. przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2008r. (data wpływu 11 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności dokumentowania dostawy udziału w prawie własności działki aktem notarialnym i fakturą VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności dokumentowania dostawy udziału w prawie własności działki aktem notarialnym i fakturą VAT.Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 czerwca 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-674/08/AL z dnia 27 maja 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 30 stycznia 1990r. Pan A.B. i Pan C.D. zawarli umowę spółki cywilnej. W dniu 18 grudnia 2001r. dokonano przekształcenia spółki cywilnej w jawną. Główna działalność Spółki to towarowy transport drogowy. Spółka jest podatnikiem podatku VAT.Pomiędzy małżonkami A. i E. B. oraz C. i F. D. istnieje wspólność majątkowa.

Oprócz ww. działalności, jako osoby fizyczne, A.B. i C.D. nabyli prywatnie nieruchomości:W dniu 27 listopada 1992r. aktem notarialnym A.B. i E.B. (po #188; części ustawowa wspólność małżeńska) oraz C.D. i F.D. (po #188; części ustawowa wspólność małżeńska) nabyli prawo wieczystego użytkowania działki nr 761/6 o pow. 3, 81 ha położonej w X. W dniu 15 czerwca 1999r. wydano decyzję nr o przekształceniu prawa własności nieruchomości. Działka ta jest niezabudowana i ma przeznaczenie przemysłowe. Na działce tej nie prowadzono działalności gospodarczej i nie oddano jej w dzierżawę.W dniu 25 stycznia 1996r. aktem notarialnym A.B. (w #189; części) i C.D. (w #189; części) nabyli prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 1485/3, 1486, 1487/12, 1487/14 i 1487/15 o łącznej powierzchni 8704 m#61447; położonych w Y. W dniu 15 czerwca 1996r. wydano decyzję Nr o przekształceniu w prawo własności nieruchomości. Działki te mają przeznaczenie budowlane i usługowe. W dniu 1 stycznia 2000r. zawarto umowę dzierżawy na okres 10 lat pomiędzy A.B. i C.D. (wydzierżawiający) a P.P.H.U.sp.j. (dzierżawca) na dzierżawę gruntu o łącznej powierzchni 8704 m#61447; składającego się z działek (1485/3, 1486, 1487/12, 1487/14 i 1487/150 położonych w Y. Dochód z dzierżawy rozliczany jest na podstawie PIT-5 według skali 19%. Ze względu na wysokość osiąganego dochodu A.B. i C.D. byli zwolnieni podmiotowo z podatku VAT.Za dzierżawę gruntu wydzierżawiający wystawiali rachunki. Dzierżawca (podatnik VAT) w latach 2006-2007 ponosił na dzierżawionym gruncie nakłady inwestycyjne, które w 2007r. zostały odkupione a następnie sprzedane przez właścicieli gruntu. W dniu 4 lipca 2007r. aktem notarialnym dokonano zbycia przez C.D. i A.B. (po #189; części) w prawie własności zabudowanej nieruchomości części ww. gruntu o pow. 5638 m#61447;. Pozostała część gruntu w dalszym ciągu jest przeznaczona pod dzierżawę. W związku z powyższą sprzedażą C.D. i A.B. utracili zwolnienie podmiotowe w podatku VAT i dokonali zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie VAT-R w zakresie podatku od towarów i usług. Na ww. sprzedaż wystawiono faktury VAT przez C.D. w #189; wartości sprzedaży oraz A.B. w #189; części wartości sprzedaży.W obecnym roku A.B. (w #188; części ustawowa wspólność małżeńska) chce dokonać sprzedaży działki nr 761/6 o pow. 3, 81 ha położonej w X.A.B. jako osoba fizyczna jest podatnikiem podatku VAT.W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną sprzedażą działki nr 761/6 położonej w X istnieje wątpliwość czy sprzedaż ta ma być dokonana przez Pana A.B. na podstawie tylko aktu notarialnego w #188; części czy też aktu notarialnego oraz faktury VAT ze stawką 22% w #188; części wartości sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy powinien on dokonać sprzedaży tylko na podstawie aktu notarialnego w #188; części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Ustawodawca w ww. przepisach poza wskazaniem, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wskazał ponadto, że za świadczenie usług uznawana jest każda transakcja, która nie stanowi dostawy towarów.Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje dostawa towarów to i tak z reguły należy opodatkować czynność kwalifikowaną wówczas jako świadczenie usług.Głównym celem wprowadzenia takiej konstrukcji jest zagwarantowanie, aby każda transakcja, która nie mogłaby zostać uznana za dostawę towarów była opodatkowana jako świadczenie usług, za wyjątkiem tych transakcji, które zostały taksatywnie wyłączone lub zwolnione z opodatkowania.

Powyższe regulacje wynikające z ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych, wprowadzono w tym celu, aby nie dopuścić do:podwójnego opodatkowania, braku opodatkowania, zakłócenia konkurencji.Podstawowe bowiem znaczenie dla kształtu i funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (podatku od towarów i usług) mają fundamentalne cechy tego podatku, tj.:powszechność opodatkowania, faktyczne opodatkowanie konsumpcji, stosowanie podatku od wartości dodanej na wszystkich etapach obrotu towarami i usługami.Realizację powyższych fundamentalnych cech podatku od towarów i usług, o których mowa wyżej, gwarantują nie tylko przepisy określające zakres przedmiotowy podatku VAT, tj. cyt. wyżej art. 5, 7 i 8 ustawy o VAT, lecz również przepisy regulujące zakres podmiotowy podatku od towarów i usług, czyli przepisy art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika ponadto, iż dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.Za podatnika należy uznać również osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i poczyniła w tym celu pewne nakłady, mimo że sama działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła, nawet w sytuacji jeśli nigdy nie zostanie rozpoczęta. Przykładowo zlecenie wykonania analizy opłacalności inwestycji, która w rezultacie nigdy faktycznie nie została zrealizowana, powinno być traktowane jako działalność gospodarcza.Działalność gospodarcza może składać się z kilku następujących po sobie transakcji. Czynności przygotowawcze, takie jak nabycie nieruchomości, które stanowią część tych transakcji, powinny być również traktowane jako działalność gospodarcza. Poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym wykorzystywanie majątku prywatnego przez osobę fizyczną stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Zatem podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej.

W tym miejscu należy podkreślić, iż zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Nie można bowiem pominąć, że pod pojęciem handel należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. Sam zamiar prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzony obiektywnymi dowodami przesądza o potrzebie traktowania danego podmiotu jako podatnika VAT nawet wtedy, gdy przewidywana transakcja gospodarcza, która miała prowadzić do transakcji opodatkowanych, nie zostanie zrealizowana. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia częstotliwości, przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje okres wykonywania czynności (tydzień, miesiąc, rok) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w dniu 27 listopada 1992r. na podstawie aktu notarialnego - we współwłasności z Panią E.B., Panem C.D. i Panią F.D. - nabył prawo wieczystego użytkowania działki nr 761/6 o pow. 3, 81 ha położonej w X. W dniu 15 czerwca 1999r. wydano decyzję Nr o przekształceniu w prawo własności nieruchomości. Działka ta znajduje się na terenach o przeznaczeniu przemysłowym. Na działce tej nie prowadzono działalności gospodarczej i nie oddano jej w dzierżawę. Ponadto, z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w dniu 25 stycznia 1996r. aktem notarialnym - we współwłasności z Panem C.D. nabył prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 1485/3, 1486, 1487/12, 1487/14 i 1487/15 o łącznej powierzchni 8704 m#61447; położonych w Y. W dniu 15 czerwca 1996r. wydano decyzję Nr o przekształceniu w prawo własności nieruchomości. Działki te mają przeznaczenie budowlane i usługowe. Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 1 stycznia 2000r. zawarto umowę dzierżawy na okres 10 lat pomiędzy Panem A.B. i Panem C.D. (wydzierżawiający) a P.P.H.U.sp.j. (dzierżawca) na dzierżawę gruntu o łącznej powierzchni 8704 m#61447; składającego się z działek (1485/3, 1486, 1487/12, 1487/14 i 1487/150) położonych w Y. Dochód z dzierżawy rozliczany jest na podstawie PIT-5 według skali 19%. Ze względu na wysokość osiąganego dochodu Pan A.B. i Pan C.D. byli zwolnieni podmiotowo z podatku VAT.

Za dzierżawę gruntu wydzierżawiający wystawiali rachunki. Dzierżawca (podatnik VAT) w latach 2006-2007 ponosił na dzierżawionym gruncie nakłady inwestycyjne, które w 2007r. zostały następnie odkupione a następnie sprzedane przez właścicieli gruntu.W dniu 4 lipca 2007r. aktem notarialnym dokonano zbycia przez C.D. i A.B. (po #189; części) w prawie własności zabudowanej nieruchomości części ww. gruntu o pow. 5638 m#61447;. Pozostała część gruntu w dalszym ciągu jest przeznaczona pod dzierżawę.W związku z powyższą sprzedażą C.D. i A.B. utracili zwolnienie podmiotowe w podatku VAT i dokonani zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie VAT-R w zakresie podatku od towarów i usług. Na ww. sprzedaż wystawiono faktury VAT przez C.D. w #189; wartości sprzedaży oraz A.B. w #189; części wartości sprzedaży.Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika bezspornie, iż Wnioskodawca w związku z nabyciem gruntu działał w charakterze handlowca, bowiem nie można uznać aby majątek powyższy został nabyty na jego potrzeby własne, lecz z przeznaczeniem do działalności handlowej lub w ogóle do działalności gospodarczej. Świadczy o tym charakter terenu (przeznaczenie przemysłowe, zabudowa usługowa). Nie można zatem uznać, że ww. nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę celem zabezpieczenia np. potrzeb mieszkaniowych swoich lub ewentualnie rodziny. Takie przeznaczenie terenu nie wskazuje, aby ktoś miał zamiar dokonywać jego nabycia z myślą np. o wybudowaniu domu jednorodzinnego.

Ponadto zawarto na okres 10 lat umowę dzierżawy - pomiędzy Wnioskodawcą i drugim współwłaścicielem a P.P.H.U.sp.jawna - działek nr 1485/3, 1486, 1487/12, 1487/14 i 1487/150 położonych w Y. O handlowym charakterze nabytych gruntów świadczy również fakt odkupienia, a następnie sprzedania w 2007r. przez Wnioskodawcę nakładów inwestycyjnych ponoszonych na ww. nieruchomościach przez P.P.H.Usp.jawna. Również zbycie w dniu 4 lipca 2007r. przez Wnioskodawcę części swojego udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 5638 m#61447; oraz dalsze oddanie pozostałej części gruntu w dzierżawę świadczy o tym, iż tytułu nabycia ww. gruntów Wnioskodawca działał w charakterze handlowca.Jak wcześniej wskazano podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie w sposób ciągły - częstotliwy do celów zarobkowych. Jak wykazano powyżej nabyte przez Wnioskodawcę w dniu 25 stycznia 1996r. działki nr 1485/3, 1486, 1487/12, 1487/14 i 1487/15 zostały przez niego wykorzystane w sposób ciągły dla celów zarobkowych poprzez: oddanie go w dzierżawę, odkupienie i sprzedanie nakładów ponoszonych przez dzierżawcę na tych nieruchomościach oraz zbycie części udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 5638 m#61447;. Dokonywana dostawa udziału (1/4 część) w działce nr 761/6 o pow. 3, 81 ha położonej w X będzie zatem dla Wnioskodawcy kolejną sprzedażą i zarazem kolejnym działaniem o charakterze handlowym - zarobkowym. Zwłaszcza, że przemysłowe przeznaczenie tej nieruchomości wskazuje na istniejący w momencie nabycia zamiar wykorzystania dla celów działalności gospodarczej.

W świetle powyższego należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie dotyczącej dostawy udziału w prawie własności działki nr 761/6 o pow. 3, 81 ha położonej w X, Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca, z zamiarem częstotliwego wykonywania czynności dla celów zarobkowych, tym samym spełniając przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 kwalifikujące go dla uznania za podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą. Zatem dostawa udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości nr 761/6 o powierzchni 3, 81 ha położonej w X nie będzie mogła korzystać z jakiegokolwiek zwolnienia od podatku VAT, bowiem w myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, zwolnienia podmiotowego określonego w ust. 1 i 9 tegoż artykułu (tj. ze względu na wartość sprzedaży niższą niż 50.000 zł), nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Zatem nawet w przypadku, gdy wartość sprzedaży wymienionego gruntu byłaby niższa niż 50.000 zł, istnieje obowiązek opodatkowania tej transakcji.

Ponadto jak wynika z wniosku, z tytułu dokonanego w dniu 4 lipca 2007r. zbycia przez Wnioskodawcę części swojego udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 5638 m#61447; utracił on zwolnienie podmiotowe w podatku VAT i dokonał zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie VAT-R w zakresie podatku od towarów i usług. Na ww. sprzedaż Wnioskodawca wystawił fakturę VAT w #189; części wartości sprzedaży. Zatem skoro Wnioskodawca jest już podatnikiem podatku od towarów i usług, to wszystkie wykonywane czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania tym podatkiem, będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czynności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług są opodatkowane, a niektóre nie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, dostawa udziału w prawie własności działki nr 761/6 o powierzchni 3, 81 ha położonej w X nie może korzystać ze zwolnienia określonego art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o VAT z uwagi na jej przemysłowe przeznaczenie (czyli stanowi teren przeznaczony pod zabudowę), a jak wskazuje powyższy przepis zwalnia się od podatku tylko dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Reasumując, dokonanie dostawy udziału w prawie własności działki nr 761/6 o powierzchni 3, 81 ha położonej w X - mającej przeznaczenie przemysłowe, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki w wysokości 22%, stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ww. sprzedający, tj. Wnioskodawca w odniesieniu do powyższej transakcji, występuje w charakterze podatnika.W myśl natomiast art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. A zatem dla zachowania skuteczności umowy przeniesienia własności nieruchomości - w przedmiotowej sprawie udziału w prawie własności działki nr 761/6 położonej w X - konieczne jest zachowanie określonej formy, poprzez uczynienie powyższego w formie aktu notarialnego.

Z kolei art. 106 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast art. 106 ust. 4 ww. ustawy o VAT stanowi, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.W świetle powyższego, w związku z faktem, iż z tytułu przedmiotowej dostawy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, winien dostawę udziału w prawie własności ww. gruntu udokumentować fakturą VAT (z zachowaniem wymogów określonych w przepisie art. 106 ust. 1 cyt. ustawy o VAT). Jedynym wyjątkiem i odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy nabywcą przedmiotowej działki będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W takim bowiem przypadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT wyłącznie na żądanie nabywcy (osoby nieprowadzacej działalności gospodarczej).Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaży winien dokonać wyłącznie na podstawie aktu notarialnego, uznać należy za nieprawidłowe.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: akt notarialny, częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, dokumentowanie, dostawa, działki, faktura VAT, grunty, podatnik podatku od towarów i usług, udział, własność, zakup, zbycie
Data aktualizacji: 26/12/2012 00:00:01

Czy można zastosować zwolnienie z podatku VAT dla usługi wynajmu budynku, stanowiącego tow...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Odliczenie podatku VAT w kwocie wskazanej na fakturze (przeliczonej z EURO na PLN) przez d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku fakturowania robót budowlanych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy świadczenie usług prawniczych i windykacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towa...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Sp. z o. o. z dnia 17.03.2005r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie...

Spółka pyta, jaką stawkę należy zastosować w przypadku wystawienia faktury na poczet przys...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.41 ust. 3, art. 42 ust. 1, ust. 12, ust. 13 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Łęczyca 99-100 ul. al. Jana Pawła II 17Czy kosztów wynikających z faktur korygujących nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2009 roku?Jak dokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycia środków transportu oraz dostawy środków transportu na terytorium kraju ?Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność powinna być rozliczana odrębnie czy jako całość?Wymiana i archiwizowania e-faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.