Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2007 r. wpłynął do tut. organu wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W najbliższym czasie planuje zakup samochodu samochodu osobowego w leasingu.

Zapytanie:

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?

Stanowisko Strony:

Strona uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) otrzymując od leasingodawcy fakturę z ratą leasingową, odliczyć można tylko 60 % VAT-u, aż do momentu odliczenia kwoty 6.000, 00 zł.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a w/w ustawy). Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 w/w ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000, 00 zł. Zgodnie z przepisem ust. 7 tego samego artykułu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000, 00 zł.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dla usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy leasingu, podatek naliczony do odliczenia stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze VAT, z zastrzeżeniem, że suma kwot podatku naliczonego do odliczenia w całym okresie użytkowania samochodu nie przekroczy 6.000, 00 zł. Oznacza to, że Podatnik z każdej raty leasingowej udokumentowanej fakturą dotyczącą samochodu osobowego ma prawo odliczyć 60% kwoty podatku, o ile suma kwot podatku do odliczenia dotycząca danego samochodu osobowego nie jest wyższa od 6.000, 00 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatek określony w fakturach VAT nie podlega odliczeniu. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do odliczania podatku naliczonego w wysokości 100% kwoty podatku wymienionej w fakturze VAT dotyczącej raty leasingowej.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Załączników złożonych do pisma nie poddano ocenie.

Zgodnie z art. 14 a §4 oraz art. 236 §1 i §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, rata leasingowa
Data aktualizacji: 17/10/2013 09:00:01

Czy z tytułu świadczenia usług najmu powinny być wystawiane faktury VAT i z jaką stawką po...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2006r. uzupełniony dnia 13.03.2006r. w...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Janów Lubelski 23-300 ul. Wojska Polskiego 32

Zasięg terytorialny miasta gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki powiaty janowski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 21101013390001302221000000 VAT 68101013390001302222000000 PIT...

Fakturowanie importu usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze mogą po podpisaniu umowy o współpracy wystawiać sobie wzajemnie rachunki?Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących kosztów promocji SpółkiWystawianie faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczychCzy skorygowanie błędu nazwy i adresu nabywcy towaru, na fakturze VAT, winno być dokonane za pomocą noty korygującej czy faktury korygującej?Korekta kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży kotłowni - środek trwały powyżej 15000 zł
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.