Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2007 r. wpłynął do tut. organu wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W najbliższym czasie planuje zakup samochodu samochodu osobowego w leasingu.

Zapytanie:

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?

Stanowisko Strony:

Strona uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) otrzymując od leasingodawcy fakturę z ratą leasingową, odliczyć można tylko 60 % VAT-u, aż do momentu odliczenia kwoty 6.000, 00 zł.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a w/w ustawy). Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 w/w ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000, 00 zł. Zgodnie z przepisem ust. 7 tego samego artykułu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000, 00 zł.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dla usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy leasingu, podatek naliczony do odliczenia stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze VAT, z zastrzeżeniem, że suma kwot podatku naliczonego do odliczenia w całym okresie użytkowania samochodu nie przekroczy 6.000, 00 zł. Oznacza to, że Podatnik z każdej raty leasingowej udokumentowanej fakturą dotyczącą samochodu osobowego ma prawo odliczyć 60% kwoty podatku, o ile suma kwot podatku do odliczenia dotycząca danego samochodu osobowego nie jest wyższa od 6.000, 00 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatek określony w fakturach VAT nie podlega odliczeniu. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do odliczania podatku naliczonego w wysokości 100% kwoty podatku wymienionej w fakturze VAT dotyczącej raty leasingowej.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Załączników złożonych do pisma nie poddano ocenie.

Zgodnie z art. 14 a §4 oraz art. 236 §1 i §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, rata leasingowa
Data aktualizacji: 17/10/2013 09:00:01

Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury potwierdzającej nabycie towar...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o naliczony zawarty w fakturze wystawionej p...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) zwanej w treści ustawą w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem; dokumentowanie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak wystawić fakturę (z jaką stawką) w przypadku, gdy zawierać ona ma elementy (takie jak...

Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx kierując się dyspozycją art. 14a, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo doręczone w dniu 06.08.2004 r. w sprawie wystawiania faktur...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Konieczność drukowania i przechowywania kopii faktur w wersji papierowejPrawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężneOpodatkowanie przychodów z najmuPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotycz acych wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowegoRozliczenie podatku akcyzowego z tytułu dostawy energii elektrycznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.