Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej koszt uzyskania przychodów w firmie?

W dniu 24 czerwca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego lub Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w art. 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Firma zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej koszt uzyskania przychodów w Firmie.Uzasadnienie opisane we wniosku: Pracownik Firmy zatrudniony na stanowisku kierowcy na trasach międzynarodowych, zmarł będąc w podróży służbowej we Francji. Lekarz stwierdzający zgon nie podał przyczyny śmierci, wykluczył jednak udział osób trzecich i zawarł stwierdzenie, że zgon nie był spowodowany choroba zakaźną. Śmierć pracownika nastąpiła w czasie odpoczynku. Firma poniosła koszt sprowadzenia zwłok z Francji, na który to wydatek otrzymała fakturę VAT. Wartość netto faktury została wliczona w koszty Firmy, a podatek naliczony został odliczony. Firma uważa, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Pracodawca, delegując pracownika w podróż służbową, ma na celu osiągniecie przychodu. Art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników z wyjątkiem tych świadczeń, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Zgodnie z § 12 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, w razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. nie wskazuje, iż od takiego wydatku nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ww.ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych prze podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Skoro więc do poniesienia kosztu transportu zwłok obligują firmę przepisy ww. rozporządzenia, wydatek ten powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów a tym samym podatek VAT naliczony w fakturze może zostać odliczony.

Dokonując pisemnej interpretacji Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 11, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to może zostać spełnione w określonych okresach, ustanowionych w art. 86 ust.10-13. Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi określonymi w art. 88 i 90 oraz obowiązkowi dokonywania korekt podatku naliczonego (art.91). Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem w przypadku, gdy podatek naliczony związany jest z transakcjami opodatkowanymi, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego. Istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi. Chodzi w tym przypadku o czynności opodatkowane VAT, które zostały wymienione w art. 5 ww. ustawy o VAT. Wskazana zasada wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Oznacza to, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, np. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy miedzy innymi niemożności zaliczenia wydatków związanych z zakupami do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowym.

Postanowieniem nr OPII/423-1/2005 z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę sprowadzenia zwłok z Francji pracownika będącego z podróży służbowej we Francji, zgodnie z otrzymaną fakturą VAT uznano stanowisko strony za prawidłowe. Firma w ramach działalności gospodarczej prowadzi usługi w zakresie transportu międzynarodowego towarowego w kraju i poza jego terytorium przy zastosowaniu przepisów związanych z miejscem świadczenia usług określonych w art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli nabywca usługi poda dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju wówczas miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 8 Podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabytymi towarami i usługami dotyczącymi dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W konsekwencji z uwagi na to, że wyżej wymieniony koszt nie został zakwalifikowany do przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ust.1 pkt 2, Firma ma prawo odliczyć podatek naliczony z ww. faktury. Reasumując, biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku oraz stan prawny, stanowisko Spółki w kwestii odliczenia podatku naliczonego z faktury należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, to jest w dniu 19 sierpnia 2005 r. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 09/01/2013 18:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje prawo do odliczenie podatku z faktur dokumentujących usługi budowlano-monta...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przejazd taksówką do kontra...

Na podstawie art. 14 a 1, 3 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku . z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do US 27.02.2007r.) o udzielenie pisemnej...

Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidł...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 28.02.2006r., uzupełniony w dniu 13.03.2006r.) w...

Czy proponowany przez Wnioskodawcę sposób potwierdzenia otrzymania korekty e-mailem jest z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze, winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego?Nazwa sprzedawcy i nabywcy na fakturzeStawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług transportowychPrawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomościPrawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni z tytułu faktur zapłaconych w drodze kompensaty
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.