Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej, a faktur korygujących w formie papierowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007r. (data wpływu 13 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje dokumentować obrót z określonym kontrahentem fakturami wystawianymi w formie elektronicznej. Z uwagi na skomplikowaną treść faktury - korekty istniałaby konieczność opracowania odrębnego programu do ich wystawiania. Istnieją jednak pewne bariery techniczne, które uniemożliwiają Spółce wystawianie faktur korygujących w formie elektronicznej. Dlatego też Zainteresowany zamierza wystawiać faktury - korekty w formie papierowej do faktur wystawianych wcześniej w formie elektronicznej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał również na przeszkody formalne - do wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej - konieczność pisemnego ich potwierdzania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Spółka zwraca się z prośbą o interpretację prawną dotyczącą możliwości wystawiania faktur w formie elektronicznej, a faktur korygujących w formie papierowej.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie faktury - korekty musi być potwierdzone pisemnie. Z uwagi na brak pełnych uregulowań prawnych i procedur stosowania podpisu elektronicznego - jest to obecnie niemożliwe. Z tych względów, zdaniem Spółki, ma ona prawo do wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawianych wcześniej w formie elektronicznej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdza się, co następuje.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zawiera w art. 106 ust. 10 delegację dla Ministra Finansów, na podstawie której może on określić w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Zgodnie z przepisem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) w § 1 został określony sposób i warunki wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia faktury mogą być wystawiane i przesyłane, w formie elektronicznej, po uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury.

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Wyjątkowo ustawodawca zezwolił na wystawianie faktur korygujących i duplikatów w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie tych dokumentów w formie elektronicznej (§ 5 ust. 2). Taka procedura wystawiania faktur korygujących i duplikatów obwarowana jest warunkiem zamieszczania na tych dokumentach adnotacji, że odpowiednio dany dokument wystawiony w formie papierowej odnosi się do faktury wystawionej w formie elektronicznej. Ustawodawca podał przykład sytuacji, kiedy można zastosować tą szczególną procedurę wystawiania faktur korygujących i duplikatów w formie papierowej, tj. w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż wskazane przez Zainteresowanego bariery techniczne do wdrożenia wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej spełniają przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Użyte w § 5 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia słowo dokument w liczbie pojedynczej jednoznacznie wskazuje, że wystawianie faktur korygujących w formie papierowej powinno mieć charakter incydentalny. Postępowanie takie dopuszczalne jest w przypadku np.: awarii komputera, serwera, systemu lub innej czasowej przeszkody technicznej. Niedopuszczalne jest natomiast przyjęcie z góry zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów w formie papierowej do wystawianych wcześniej faktur w formie elektronicznej.

Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) wskazuje, iż sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał), w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Żadne z ww. rozporządzeń nie określa szczególnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Tak więc sprzedawca może skorzystać z wszelkich mechanizmów, aby uzyskać pewność, iż faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej dotarła do odbiorcy. Może to być np.: e-mail, automatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej w momencie jej zarejestrowania itp.

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) wymóg podpisywania faktur elektronicznych ma za zadanie bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Podsumowując, uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej nie jest przeszkodą formalną do wystawiania faktur - korekt elektronicznie.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Zainteresowanego dotyczące wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do wcześniej wystawionych faktur w formie elektronicznej jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura, faktura elektroniczna, faktura korygująca
Data aktualizacji: 09/01/2013 03:00:01

Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie o...

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik aktem notarialnym w 1999r.kupił nieruchomość z prawem wieczystego użytkowania. W akcie notarialnym jest zapis, że nabyta nieruchomość przeznaczona zostanie do użytkowania dla celów prowadzenia...

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 92101012700046752221000000 VAT 42101012700046752222000000 PIT...

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dot...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość opodatkowania usługi najmu świadczonej przez jednostkę organizacyjną Gminy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka dokonując refaktury ww. usługi na podwykonawców może również skorzystać ze zwol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwrot kosztów na konto banku?Urząd Skarbowy Zwoleń 26-700 ul. Wojska Polskiego 39Dokumentowanie czynności sprzedaży zakupu od rolnika ryczałtowegoCzy Podatnik prawidłowo wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż budynku będącego towarem używanym wraz z gruntem jako sprzedaży zwolnionej?Dotyczy nagrody przekazanej Spółce w postaci wyjazdu do Kenii
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.