Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z internetu?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 listopada 2006 r. wniesionego przez .na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie z dnia 13 listopada 2006 r. Nr US-PD/415-15/2006 stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów towaru na podstawie wydruków internetowych jest nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15 września 2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 18.09.2006 r.) wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z internetu.Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. handlu tuszami i tonerami do drukarek i ma zamiar część towaru kupować na aukcjach Allegro od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca stanął na stanowisku, że wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów można dokonać na podstawie wydruków:

1. Regulaminu internetowego serwisu aukcyjnego Allegro, który w artykule 9 stanowi, że Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji.2. Obligatoryjnie podpisywanego oświadczenia, że użytkownik serwisu jest pełnoletni i akceptuje regulamin. 3. Informacji, którą po zakończeniu aukcji otrzymują strony transakcji, zawierającej dane niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy, tj:- dane Sprzedającego i Kupującego, czyli określenie stron umowy, - dane dotyczące zakupionego przedmiotu, a więc określenie przedmiotu umowy kupna - sprzedaży, - datę zakończenia sprzedaży - a więc datę zawarcia umowy.4. Potwierdzenia dokonania zapłaty (np. przelew bankowy) świadczącego o tym, iż transakcja doszła do skutku.

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2006 r. nr US-PD/415-15/2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie stwierdził, że stanowisko podatnik przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów towaru na podstawie wydruków internetowych jest nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie pismem z 17 listopada 2006 r. podatnik wniósł zażalenie w którym przedstawiając ponownie stan faktyczny podnosi, że dane określone w § 12 ust. 3 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zawarte w informacji otrzymywanej przez strony transakcji drogą elektroniczną po zakończeniu aukcji. Natomiast zgodnie z § 12 ust. 3 pkt. 2 lit. d rozporządzenia, przyjmując towar do magazynu składa na wydruku będącym dowodem zakupu podpis jako osoba uprawniona do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczej.Ponadto wnioskodawca podnosi, że dokument elektroniczny posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska, zatem może być dowodem w procedurach prawnych. Natomiast transakcje dokonywane za pośrednictwem serwisów aukcyjnych i zawierane w ten sposób umowy kupna-sprzedaży są prawnie wiążące strony (Sprzedającego i Kupującego). Kupujący dokonuje płatności za towar, a Sprzedający towar wysyła, więc otrzymanie towaru świadczy o tym, że transakcja doszła do skutku, a wydatkowane pieniądze na zakup towaru można potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje :

Zgodnie z ogólną definicja kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Ustawodawca przewidział również obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków, przy czym dowód taki winien spełniać określone wymogi formalne. Zagadnienia dotyczące dokumentowania wydatków regulują w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152 poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 powołanego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Natomiast § 13 powołanego rozporządzenia stanowi, iż za dowody księgowe uważa się również:1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; 2) noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi; 3) dowody przesunięć; 4) dowody opłat pocztowych i bankowych; 5) inne dowody opłat, w tym dokonywane na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.

Z kolei przepis § 14 w/w rozporządzenia przewiduje możliwość sporządzania dowodów wewnętrznych zaopatrzonych w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określających przy zakupie nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość. Dowody wewnętrzne należą do dowodów własnych wystawionych przez podatnika w celu zaewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem. Jednak dowody wewnętrzne, sporządza się wyłącznie na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków) wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 - 9. W zamkniętym katalogu zakupów, których udokumentowanie może odbyć się na zasadzie wskazanej w § 14 ust. 1, nie zawarto zakupu towarów handlowych na aukcjach internetowych, zatem przepis ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy wskazać należy, iż dla udokumentowania operacji gospodarczych związanych z zakupem towarów handlowych na aukcji internetowej od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zastosowanie znajduje przepis § 13 pkt 5 w/w rozporządzenia - zgodnie z którym dowodem księgowym może również być dokument, zawierający dane wskazane w przepisie § 12 ust. 3 pkt 2. Cytowany powyżej przepis § 12 ust. 3 pkt 2 lit. d w/w rozporządzenia stanowi, że dowód księgowy winien zawierać m.in. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych co oznacza, że winien być podpisany przez strony umowy, tj. Sprzedającgo i Kupującego. Złożenie na wydruku komputerowym podpisu tylko przez osobę przyjmującą towar, tj. Kupującego jest nie wystarczające, w świetle cytowanego przepisu, aby uznać ten dokument za dowód księgowy.Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż sporządzone przez wnioskodawcę wydruki komputerowe z internetowego serwisu aukcyjnego Allegro, nie odpowiadają wymaganiom określonym w cytowanym wyżej § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bowiem nie zawierają podpisów osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych - w tym przypadku brak podpisu Sprzedającego.W świetle powyższego, wydruk z komputera nie stanowi dowodu księgowego będącego podstawą do zaksięgowania poniesionego wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Organ odwoławczy nie kwestionuje stanowiska wnioskodawcy zawartego w zażaleniu z dnia 17 listopada 2006 r., że transakcje zawierane za pośrednictwem serwisów aukcyjnych i zawierane w ten sposób umowy kupna - sprzedaży są prawnie skuteczne i wiążą strony umowy.Jednak umowa ta nie stanowi dowodu księgowego, bowiem nie zawiera danych o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 lit. d cytowanego rozporządzeniaW świetle powyższego, zaprezentowane przez wnioskodawcę stanowisko, że wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów można dokonać na podstawie wydruków komputerowych - jest nieprawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).
Słowa kluczowe: dowód księgowy, internet
Data aktualizacji: 12/01/2013 03:00:01

Czy od odsetek należnych od Spółki na rzecz T. i odliczanych przez T. z rachunków pomocnic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnia...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 29...

Czy VAT naliczony zawarty w fakturach pokrytych dotacją podlega odliczeniu od VAT należnego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług w sytuacji, gdy fakturę wystawiono...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych po przekroczeniu obrotu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientomTermin odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących raty leasingoweCzy różnice kursowe powstałe przy kompensacie wzajemnych rozrachunków dewizowych stanowią dla celów podatkowych przychód względnie koszt?Prawidłowość wystawiania fakturPodatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.