Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT prac sprzedawanych przez artystę plastyka za pośrednictwem internetu?

POSTANOWIENIA

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 14 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prac wykonanych przez artystę plastyka za pośrednictwem portalu Allegro

Stwierdzam, że

Stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Wnioskodawca - artysta plastyk sprzedaje swoje prace (obrazki, biżuteria artystyczna) za pośrednictwem galerii, a także w internecie za pośrednictwem portalu Allegro. Wnioskodawca nie świadczy innych usług. Wnioskodawca oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej zarówno w bieżącym 2005 r. jak również w roku 2004 r. i nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto wnioskodawca oświadcza, iż w 2005 r. ze sprzedaży prac osiągnął nie więcej niż 5 tys. zł dochodu a w okresie od lutego do sierpnia był na zasiłku dla bezrobotnych.

Z wniosku o interpretację nie wynika, iż wytwarzane wyroby zrobione są z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego podatnik zapytuje, czy musi doliczać podatek Vat do swoich wyrobów, a jeżeli tak to w jaki sposób odprowadzić go do urzędu. Zdaniem wnioskodawcy, jego zarobki z tytułu sprzedaży wskazanych prac są tak niskie, że powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług.

Ocena prawna stanu faktycznego

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy podatnikami podatku są osoby prawne, jednostki, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl zapisu art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przy ustalaniu wartości obrotów należy mieć na względzie przepis art. 113 ust. 2 w myśl którego do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z ust. 5 cytowanego artykułu jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podst. ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem: sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Sposób przeliczenia wartości wyrażonej w euro na złote polskie określony jest w art. 113 ust. 14 pkt 1 i wynika z niego, iż w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia kwotę, o której mowa w ust. 1 obliczoną według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 100 zł. Realizacją tej delegacji ustawowej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 253, poz. 2528) w którym określono wartość sprzedaży opodatkowanej uprawniającej do zwolnienia od podatku towarów i usług odpowiadającej 10.000 euro w kwocie 43.800 zł. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 299, poz. 1949) wartość sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, odpowiadającej równowartości 10.000 euro, określa się w kwocie 39.200 zł. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Jak widać z powyższego w związku ze zmianą kursu euro kwota uprawniająca do zwolnienia zmienia co roku swoją wartość.

Zgodnie z zapisem art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a) cytowanego artykułu, zwolnień, o których mowa w ust 1 i 9 nie stosuje się do (.) podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.

Lista towarów i usług o których mowa w ust. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a) do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.)

Reasumując: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w momencie składania wniosku wnioskodawczyni była zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, tzn. korzystała ze zwolnienia podmiotowego, którego istota sprowadza się do tego, iż wszelkie czynności, wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykonywane przez tego podatnika korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Ze zwolnienia tego podatnik może korzystać bez spełnienia dodatkowych warunków, natomiast utrata prawa do tego zwolnienia następuje w przypadku przekroczenia limitu (tj. równowartości 10.000 euro).

Z zacytowanych przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca utraci zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 113 ust. 1 cytowanej ustawy w momencie przekroczenia kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro z tytułu sprzedaży swoich prac bez względu na to czy sprzedane zostały one za pośrednictwem galerii czy portalu internetowego. Z powyższego a contrario wynika, iż do momentu przekroczenia wskazanej kwoty, wnioskodawca (o ile nie sprzedaje towarów wymienionych w w/w załączniku do rozporządzenia) nie jest obowiązany do opodatkowania podatkiem od towarów i usług wytwarzanych przez siebie i sprzedawanych za pośrednictwem galerii bądź internetu wyrobów.
Słowa kluczowe: sprzedaż za pośrednictwem internetu, wyłączenie, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej i niep...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze Kraków 30-415 ul. Wadowicka 10

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Wola Duchacka. gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 02101012700004462221000000 VAT...

Jak dokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycia środków transportu oraz dostawy środków trans...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o...

Czy całą wykonaną usługę można wykazać na fakturze jako zagospodarowanie terenu zielonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca powinien domagać się od Starostwa faktury VAT? 2. Czy Starostwo może odmó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku VAT przy wystawianiu faktury za szkolenieMiejsce świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych i usług pośrednictwa w usługa transportowychPierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14Termin ujmowania faktur korygujących podwyższających i obniżających podatek należnyDrugi Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego 32B
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.