Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych pracownikom Służby Leśnej?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych i osad pracownikom Służby Leśnej, za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 29 kwietnia 2005 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek Nadleśnictwa o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne ani postępowanie przez sądem administracyjnym. Jak stanowi art. 14a § 1 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1999 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) Nadleśnictwo jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych ma obowiązek udostępniania pracownikom Służby Leśnej bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko i charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkiwania w miejscu jego wykonywania. Wykaz stanowisk i zakres uprawnień do przyznawania mieszkań i osad bezpłatnych określa Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. (M.P. Nr 15, poz. 180).Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i świadczenie usług na terenie kraju. Stosownie do art. 8 ust. 2 przez świadczenie usług, o których mowa wyżej rozumie się nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym usługami, w całości lub w części.

W kontekście tej sytuacji Nadleśnictwo zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych i osad pracownikom Służby leśnej.Zdaniem Nadleśnictwa świadczenie usług najmu na rzecz zatrudnionych pracowników jest czynnością związaną z prowadzoną działalnością, ponieważ stanowi wykonanie obowiązku pracodawcy wobec pracowników wynikającego z przepisów prawa. W świetle cytowanych wyżej przepisów świadczenie usług najmu na rzecz pracowników Nadleśnictwa pozostaje poza zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W oparciu o art. 106 ust. 7 w/w ustawy faktury wewnętrzne są wystawiane w przypadku czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy. W związku z tym, iż przedmiotowe usługi najmu nie są czynnościami wymienionymi w art. 8 ust. 2, w tym przypadku brak jest podstaw do wystawiania faktur wewnętrznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego tut. organ podatkowy informuje co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają, między innymi, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Również przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowaniaczynności lub sytuacji;3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Korzystanie przez Służbę Leśną bezpłatnie z udostępnionych mieszkań, należących do pracodawcy - Nadleśnictwa, nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1, nie daje bowiem prawa do rozporządzania udostępnionymi mieszkaniami jak właściciel, a wobec tego należy uznać, że jest świadczeniem usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.Z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy można zatem wywnioskować, że w przypadku gdy nieodpłatne świadczenie usług na potrzeby zatrudnionych przez niego pracowników jest związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nawet w sytuacji gdy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z świadczonymi nieodpłatnie usługami. Zapewnienie bezpłatnego mieszkania pracownikom przedsiębiorstwa, tj. pracownikom Służby Leśnej, jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Obowiązek dla przedsiębiorstwa dotyczący nieodpłatnego przekazania mieszkań, a wynikający z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), związany jest bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, a tym samym w tym przypadku art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby nie prowadzenie przedsiębiorstwa i zatrudnianie w jego ramach pracowników mających określone przywileje, nie nastąpiłby dla pracodawcy obowiązek świadczenia tych usług. Tym samym bezpłatne udostępnienie mieszkań Służbie Leśnej w istocie jest związane z prowadzeniem przez Stronę przedsiębiorstwa. Zatem czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosownie do art. 106 ust. 7 cyt. ustawy faktury wewnętrzne są wystawiane w przypadku czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy. W związku z tym, iż przedmiotowe usługi najmu nie są czynnościami wymienionymi w art. 8 ust. 2 ustawy brak jest w tym przypadku podstaw do wystawiania faktur wewnętrznych.

Reasumując w świetle powyższych przepisów Nadleśnictwo nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych i osad pracownikom Służby Leśnej, ponieważ czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2005 r.

P O U C Z E N I A

Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia (art. 14a §2 cyt. Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 14b §1 i §2 cyt. Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia wyłącznie w trybie art. 14b §5 Ordynacji. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku - Białej, 43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14 §4 i art. 236 §2 pkt 1 cyt. Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: mieszkania, nieodpłatne używanie, podatek naliczony
Data aktualizacji: 25/01/2013 12:00:01

Jaką stawkę należy zastosować na fakturach za roboty przy budowie, lub przebudowie dróg gm...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 146 ust. 1 pkt 2a, art. 146 ust. 2, art. 146 ust. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury za sprzedaż towaru, w przypadku gdy otrzymano z...

Zgodnie z 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005.r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie...

Urząd Skarbowy Ostróda 14-100 ul. Olsztyńska 5B

Zasięg terytorialny miasta Ostróda gminy Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda powiaty ostródzki województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 33101013970081232221000000 VAT 80101013970081232222000000 PIT...

Czy zamawiający premie ma potraktować to jako usługę wystawiając fakturę VAT z 22% podatkiem?

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Urząd Skarbowy Tychy 43-100 ul. al. Niepodległości 60

Zasięg terytorialny miasta Bieruń, Imielin, Lędziny, miasto na prawach powiatu - Tychy gminy Bojszowy, Chełm Śląski powiaty bieruńsko-lędziński województwo śląskie Konta bankowe CIT 76101012123068382221000000 VAT 26101012123068382222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Dąbrowa Górnicza 41-300 ul. Krasińskiego 33ACzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jego adres zamieszkania a nie na adres domowy?Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński 73-110 ul. Towarowa 15Czy Spółka może wystawiać faktury w walucie euro dla odbiorcy włoskiego?Jakie konsekwencje podatkowe rodzi nota księgowa zawierająca opis wydatku i stanowiąca postawę do przekazania środków z rachunku środków pomocowych ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.