Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktur VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 31 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 31 października 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.W przedmiotowym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za zaliczeniem pocztowym na terytorium kraju. Odbiorcami towarów są osoby fizycznie nie prowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż dokumentowana jest przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Nabywca otrzymuje paragon fiskalny, jako dowód zakupu. Niektórzy nabywcy w dość różnym czasie, niekiedy odległym od daty sprzedaży, przedkładają paragony i żądają wystawienia faktury.

Opisana we wniosku sprzedaż nie dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że obowiązek wystawienia faktury na rzecz nabywcy nie prowadzącego działalności gospodarczej następuje dopiero na wniosek. Czy 7-dniowy termin do wystawienia faktury liczy się od dnia wniesienia żądania przez nabywcę towarów.Czy w opisanych okolicznościach nie istnieje obowiązek wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy od daty wydania towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji, faktury wystawia się w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Nie ma obowiązku wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do treści ust. 4 powołanego artykułu, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami (art. 106 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z treścią art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania (art. 87 § 3 Ordynacji podatkowej).

W myśl § 4 powołanego artykułu, podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów za zaliczeniem pocztowym dokonywanej na terenie kraju na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Powyższy obowiązek powstaje dopiero w związku z żądaniem wystawienia tego dokumentu przez nabywcę towaru. W tym przypadku Wnioskodawca jest obowiązany do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru, nie ma już obowiązku wystawienia faktury.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, faktura VAT, obowiązek, termin, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 17/10/2013 06:00:01

Usługi księgowe z Łomży czy przedsiębiorca może sam prowadzić swoją rachunkowość?

Usługi księgowe z Łomży to profesjonalne usługi, które skierowane są do klientów indywidualnych oraz biznesowych. W pierwszym przypadku do księgowej zgłaszają się osoby, które chcą np. rozliczyć swoje roczne PIT-y. Przedsiębiorcy to grupa, która z...

Sposób potwierdzenia odbioru faktur korygujących

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Czy w świetle powyższego wyroku powinnyśmy nadal traktować tę premię jako świadczenie usłu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu) Sp. z o.o. żądającego pisemnej...

Urząd Skarbowy Kwidzyn 82-500 ul. 3 Maja 6

Zasięg terytorialny miasta Kwidzyn gminy Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki powiaty kwidzyński województwo pomorskie Konta bankowe CIT 10101011400023102221000000 VAT 57101011400023102222000000 PIT 07101011400023102223000000 budżetowe...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dla wszystkich usług i towarów nabywanych w związk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy koszty określone na podstawie powyższej faktury są kosztami uzyskania przychodów?Odliczenie VAT od samochoduKoszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia tj. w dacie wydania fakturyPrawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej fakturyCzy należy zastosować przepisy ograniczające możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury na zakup motocykla?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.