Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta - do rachunków - faktur korygujących?

Z ww. wniosku wynika, że Spółka otrzymała faktury korygujące do uprzednio wystawionych rachunków. W momencie wystawiania faktur korygujących kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, natomiast w momencie wystawiania rachunków przekroczył limit obrotów i stracił prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Kontrahent dostarczył faktury korygujące do wystawionych uprzednio rachunków, traktując wartość tych rachunków jako kwotę netto.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, na podstawie art. 86 ustawy o podatku VAT przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach korygujących rachunki uproszczone.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jednakże zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 lit a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z 2004 r.) w przypadku gdy sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, faktury te i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu podatku naliczonego.

W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów u usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 z 2004 r.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami faktura VAT.

Podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizycznej, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, zarejestrowani przez Naczelnika urzędu skarbowego (art. 15 ust. 1 i art. 96 ust. 4 ww. ustawy o VAT).

Zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (.) - przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Ponadto w myśl § 20 ww. rozporządzania fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z powyższego wynika, iż fakturę korygującą wystawia się do faktury VAT w okolicznościach wskazanych w w/w przepisach rozporządzenia.

Kontrahent Spółki nie dopełnił obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny, pomimo iż utracił prawo do zwolnienia z podatku VAT wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W momencie wystawienia rachunków potwierdzających sprzedaż, kontrahent Spółki nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a tym samym nie był uprawniony do wystawienia faktury VAT.

Jeżeli kontrahent Spółki nie był uprawniony do wystawienia faktur VAT w momencie dokonania sprzedaży i została ona potwierdzona rachunkiem, to zgodnie z wyżej cytowanym § 19 i 20 rozporządzenia, nie był on uprawniony również do wystawienia faktur korygujących do wystawionych wcześniej rachunków.

W świetle powyższego faktury korygujące otrzymane przez Spółkę nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zostały wystawione z naruszeniem wyżej cytowanych przepisów.

Ponadto tut. Organ zauważa iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Tut. Organ informuje, iż powołane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971 z 2004 r.) utraciło moc dniem 31.05.2005 r. i zostało zastąpione obowiązującym od dnia 01.06.2005 r. rozporządzeniem z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798).

Na podstawie rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 797) z dniem 01.06.2005 r. wyżej cytowany § 14 został wykreślony z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z 2004 r.) i przeniesiony przez ustawodawcę bezpośrednio do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - art. 88 ust. 3a ustawy.

Ponadto od 01.06.2005 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 29 ust. 1 (wprowadzone zmianą Dz. U. Nr 90 poz. 756) ww. ustawy o VAT, który stanowi: podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz według stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obniżenie podatku należnego, obniżka obniżenie, obrót, rachunki
Data aktualizacji: 19/10/2013 09:00:01

Czy otrzymanie premii od dostawcy jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wysta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowe jest przyjmowanie terminu powstania obowiązku podatkowego tak jak przy usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury wystawione za wykonanie usługi reklamowe przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?WYSTAWIANIE FAKTUR Z TYTUŁU LOKALU UŻYTKOWEGOJaką stawką podatku VAT opodatkować koszty przesyłki pocztowej w przypadku sprzedaży prowadzonej przez dom sprzedaży wysyłkowej (poprzez internetCzy Sp. z o.o. ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za paliwo do w/w samochodu?Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które przyznawana będzie premia pieniężna kalkulowana procentowo i kwotowo
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.